Prof. dr sc. med. Zorica Stević

Neurolog. Medicinski Fakultet završila je 1983. godine. Od 1985. zaposlena je u Klinici za neurologiju KCS u Beogradu. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položila 1991. Od tada radi na odeljenju za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine. Od maja 2012 rukovodilac je Centra za polineuropatije Neurološke klinike KCS. Magistarski rad sa temom “Endokrinološka evaluacija bolesnika sa miotoničnom distrofijom” odbranila je 1988. godine, a zvanje doktora medicinskih nauka stekla je1991. odbranivši doktorsku tezu “ Dinamsko ispitivanje funkcije hipotalamus-hipofizne osovine u bolesnika sa Parkinsonovom bolešću.
Godine 2005. je izabrana u zvanje redovnog profesora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je svih domaćih društava lekara i neurologa kao i brojnih evropskih i svetskih grupa i udruženja koji se bave istraživanjima ALS i bolestima perifernog nervnog sistema . Osnivač je Srpskog udruženja za bolesti motoneurona, 1997.

Poliklinika InterTim

Svetog Save 41, Beograd

 2,427 pregleda stranice,  2 danas

Postavi pitanje (biće objavljeno na ovoj stranici)

Related Post