Mediko

Odricanje od odgovornosti za medicinske informacije

Odricanje od odgovornosti za medicinske informacije

Bez saveta
1.1 Naša veb stranica sadrži opšte medicinske informacije.
1.2 Medicinske informacije nisu savet i ne treba ih tretirati kao takve.

Nema garancija
2.1 Medicinske informacije na našoj veb stranici date su bez ikakvih izjava ili garancija, izričitih ili impliciranih.
2.2 Iako se trudimo da na sajtu imamo što tačnije i relevantnije informacije, bez ograničavanja opsega odeljka 2.1, ne garantujemo niti tvrdimo da su sve medicinske informacije na ovoj veb stranici:
(a) stalno na raspolaganju, ili uopšte dostupne; ili
(b) istinite, tačne, potpune, aktuelne ili ne obmanjujuće.

Medicinska pomoć
3.1 Ne smete se oslanjati na informacije na našoj veb stranici kao alternativu medicinskom savetu vašeg lekara ili drugog profesionalnog pružaoca zdravstvenih usluga.
3.2 Ako imate bilo kakva konkretna pitanja o bilo kom medicinskom pitanju, trebalo bi da se konsultujete sa svojim lekarom ili drugim profesionalnim zdravstvenim radnicima.
3.3 Ako mislite da možda patite od nekog zdravstvenog stanja, odmah potražite medicinsku pomoć.
3.4 Nikada ne treba da odlažete traženje lekarskog saveta, zanemarite lekarski savet ili prekinete lečenje zbog informacija na našoj veb stranici.

Interaktivne funkcije
4.1 Naša veb lokacija uključuje interaktivne funkcije koje omogućavaju korisnicima da komuniciraju sa nama.
4.2 Potvrđujete da je, zbog ograničene prirode komunikacije putem interaktivnih funkcija naše veb stranice, svaka pomoć koju možete dobiti korišćenjem bilo koje takve funkcije verovatno biti nepotpuna, moguće čak i obmanjujuća.
4.3 Bilo kakva pomoć koju možete dobiti korišćenjem bilo koje interaktivne funkcije naše veb stranice ne predstavlja poseban savet i shodno tome ne treba se oslanjati na nju bez dalje nezavisne potvrde.