Mediko

News · November 3, 2023

Raspored rada lekara Zvezdara

Raspored rada lekara Zvezdara od 06.11. do 10.11.2023.

Nedeljni raspored rada lekara po ambulantama za period od 06.11. do 10.11.2023. godine.

Blok 1

Lekar06.11.2023.07.11.2023.08.11.2023.09.11.2023.10.11.2023.
Dr Jelena Vukotićodsutan,zamena pre podneodsutan,zamena pre podnepre podneodsutan,zamena pre podnepre podne
Dr Karolina Čančarevićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Slađana Antonijević Perićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Ivana Stojadinovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Leposava Vojinović pre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Snežana Muminovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Ivana Milojkovićodsutna,zamena posle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Vladan Nastanović posle podneposle podne***
Dr Branka Grulovićodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podne
Dr Jovana Đurkovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Blok 2

Lekar06.11.2023.07.11.2023.08.11.2023.09.11.2023.10.11.2023.
Dr Svetlana Nikolić pre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Nina Dražićpre podnepre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podne
Dr Milislav Živkovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Mirjana Knežević pre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Irena Mitovposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Branko Jokovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Jovana Pavlovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Lidija Savićodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podne

Blok 3

Lekar06.11.2023.07.11.2023.08.11.2023.09.11.2023.10.11.2023.
Dr Dragoslava Bojovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Marija Novakovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Zorica Tomčićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Ana Ješićodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podne
Dr Aneta Simićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Jelena Miloševićodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podne

Kućno lečenje

Lekar06.11.2023.07.11.2023.08.11.2023.09.11.2023.10.11.2023.
Dr Slobodan Radulovićpre podnepre podneodsutan,zamena pre podnepre podnepre podne
Dr Vladan Nastanovićodsutan,zamena pre podneodsutan,zamena pre podnepre podnepre podneodsutan,zamena pre podne
Prim dr Mileta Marić posle podne posle podne posle podne posle podne odsutan,zamena posle podne

Ambulanta Dalmatinska

Lekar06.11.2023.07.11.2023.08.11.2023.09.11.2023.10.11.2023.
Dr Mirjana Sočivicapre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Svetlana Vićentijević Radosavljevićposle podne posle podne posle podne posle podne posle podne

Ambulanta Severni Bulevar

Lekar06.11.2023.07.11.2023.08.11.2023.09.11.2023.10.11.2023.
Dr Miljana Ilićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Branka Brkljač Miletićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Kristina Govedarovićodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podne