Mediko

News · November 24, 2023

Raspored rada lekara Zvezdara

Raspored rada lekara Zvezdara od 27.11. do 01.12.2023.

Nedeljni raspored rada lekara po ambulantama za period od 27.11. do 01.12.2023. godine.

Blok 1

Lekar27.11.2023.28.11.2023.29.11.2023.30.11.2023.01.12.2023.
Dr Jelena Vukotićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Ivana Milojkovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Snežana Muminovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Branka Grulovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Jovana Đurkovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Karolina Čančarevićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Slađana Antonijević Perićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Ivana Stojadinovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Leposava Vojinovićposle podneposle podneposle podneposle podneodsutna,zamena
posle podne

Blok 2

Lekar27.11.2023.28.11.2023.29.11.2023.30.11.2023.01.12.2023.
Dr Branko Jokovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Jovana Pavlovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Lidija Savićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Nataša Kukićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Svetlana Nikolićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Nina Dražićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Milislav Živkovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Jelen Tanaskovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Mirjana Kneževićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne

Blok 3

Lekar27.11.2023.28.11.2023.29.11.2023.30.11.2023.01.12.2023.
Dr Ana Ješićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Aneta Simićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Jelena Miloševićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Dragoslava Bojovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Marija Novakovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Zorica Tomčićmeđusmena
od 10:30 – 17:00
međusmena
od 10:30 – 17:00
međusmena
od 10:30 – 17:00
međusmena
od 10:30 – 17:00
međusmena
od 10:30 – 17:00

Kućno lečenje

Lekar27.11.2023.28.11.2023.29.11.2023.30.11.2023.01.12.2023.
Prim dr Mileta Marićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Vladan Nastanovićodsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
Dr Slobodan Radulovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Ambulanta Dalmatinska

Lekar27.11.2023.28.11.2023.29.11.2023.30.11.2023.01.12.2023.
Dr Svetlana Vićentijević Radosavljevićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Mirjana Sočivicaposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Ambulanta Severni Bulevar

Lekar27.11.2023.28.11.2023.29.11.2023.30.11.2023.01.12.2023.
Dr Kristina Govedarovićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Marija Gaćinovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Miljana Ilićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne