Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Empagliflozin film tableta blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 25mg

empagliflozin film tableta blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 25mg

Zaštićeno ime leka: JARDIANCE

Boehringer Ingelhem Ellas A.E.;
Boehringer Ingelhem Pharma GmgH & CO.KG, Grčka, Nemačka

DDD: 17,5mg

Indikacija: Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanom glikemijom koja perzistira na terapiji sa dva oralna antihiperglikemijska agensa ili jednog oralnog antihiperglikemijskog agensa i bazalnog insulina, tj. koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju indeks telesne mase ≥27 kg/m². Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.