Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Eritromicin film tableta blister, 20 po 250 mg

eritromicin film tableta blister, 20 po 250 mg

Zaštićeno ime leka: ERITROMICIN HF

Hemofarm a.d., Republika Srbija

DDD: 1 g

Indikacija: 1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42 ),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04.5 ),
3. Bolest legionara ( A48.1; A48.2 ),
4. Infekcije kože i imekog tkiva ( L00-L08 ),
5. Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin ( Y40.0 ).

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.