Mediko

Lekovi · May 5, 2023

injekcija

Liraglutid rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu napunjeni injekcioni pen, 3 po 3mL, 6 mg/ml

liraglutid rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu napunjeni injekcioni pen, 3 po 3mL, 6 mg/ml

Zaštićeno ime leka: VICTOZA

Novo Nordisk A/S, Danska

DDD: 1,5 mg

Indikacija: Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanom glikemijom nakon primene dva oralna antihiperglikemijska agensa ili jednog oralnog antihiperglikemijskog agensa i bazalnog insulina, koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju •indeks telesne mase ≥30 kg/m2 ili •indeks telesne mase ≥28 kg/m2 i dokazanu kardiovaskularnu bolest. Napomena o leku: Nakon šestomesečnog lečenja potrebno je proceniti efekat lečenja, a nastavak lečenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na lečenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5%) i/ili gubitak na telesnoj masi od 3%. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.