Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Metadon kapi bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)

metadon kapi bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)

Zaštićeno ime leka: METADON

Hemofarm a.d., Republika Srbija

DDD: 25 mg

Indikacija: 1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.