lek

Metadon oralne kapi, rastvor bočica, 1 po 6 ml (10mg/ml)

metadon oralne kapi, rastvor bočica, 1 po 6 ml (10mg/ml)

Zaštićeno ime leka: METADON ALKALOID

Alkaloid a.d. Skopje, Republika Severna Makedonija

DDD: 25 mg

Indikacija: 1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *