lek

Pregabalin kapsula, tvrda 56 po 75 mg

pregabalin kapsula, tvrda 56 po 75 mg

Zaštićeno ime leka: LYRICA

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Nemačka

DDD: 0.3 g

Indikacija: 1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *