lek

Tenofovir film tableta boca plastična, 30 po 245 mg

tenofovir film tableta boca plastična, 30 po 245 mg

Zaštićeno ime leka: GILESTRA

Remedica LTD, Kipar

DDD: 0.245g

Indikacija: 1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1);
2. HIV infekcija – za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;
5. Vojnomedicinske akademije (VMA).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *