Mediko

Lekovi · June 26, 2023

amoksicilin

Amoksicilin kapsule 500mg

Terapijske indikacije

Amoksicilin je indikovan u terapiji sledećih infekcija kod odraslih i dece:

 • Akutni bakterijski sinuzitis
 • Akutni otitis media
 • Akutni streptokokni tonzilitis i faringitis
 • Akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa
 • Vanbolnički stečena pneumonija
 • Akutni cistitis
 • Asimptomatska bakteriurija u trudnoći
 • Akutni pijelonefritis
 • Tifoidna i paratifoidna groznica
 • Dentalni apscesi sa celulitisom koji se širi
 • Infekcije protetskih zglobova
 • Eradikacija infekcije Helicobacter pylori
 • Lajmska bolest.Amoksicilin je takođe indikovan za profilaksu endokarditisa.Potrebno je poštovati zvanične smernice o pravilnoj upotrebi antibakterijskih lekova.

Doziranje i način primene

Doziranje

Odabrana doza leka Amoksicilin HF za lečenje pojedinačne infekcije treba da bude bazirana na:

 • očekivanim patogenima i njihovoj očekivanoj osetljivosti na antibakterijske lekove
 • težini i mestu infekcije
 • godinama starosti, telesnoj masi i bubrežnoj funkciji pacijenta (videti u nastavku teksta).Trajanje terapije treba da bude određeno tipom infekcije i odgovorom pacijenta, i generalno treba da bude što je moguće kraće. Neke infekcije zahtevaju duže periode lečenja.

Odrasli i deca ≥40 kg

Indikacija*Doza*
Akutni bakterijski sinuzitis;Asimptomatska bakteriurija u trudnoći;Akutni pijelonefritis;Dentalni apscesi sa celulitisom koji se širi;Akutni cistitis250 mg do 500 mg na svakih 8 sati ili 750 mg do 1 gsvakih 12 satiZa teške infekcije 750 mg do 1 g na svakih 8 sati. Akutni cistitis može biti lečen sa 3 g dvaput dnevno jedan dan.
Akutni otitis media;Akutni streptokokni tonzilitis i faringitis;Akutne egacerbacije hroničnog bronhitisa500 mg na svakih 8 sati, 750 mg do 1 g na svakih 12 satiZa teške infekcije 750 mg do 1 g na svakih 8 sati tokom 10 dana
Vanbolnička pneumonija500 mg do 1 g na svakih 8 sati
Tifoidna i paratifoidna groznica500 mg do 2 g na svakih 8 sati
Infekcije proteza zglobova500 mg do 1 g na svakih 8 sati
Profilaksa endokarditisa2 g oralno, pojedinačna doza 30 do 60 minuta preprocedure
Eradikacija Helicobacter pylori750 mg do 1 g dvaput dnevno u kombinaciji sa inhibitorom protonske pumpe (npr. omeprazol,lansoprazol) i drugim antibiotikom (npr. klaritromicin, metronidazol) tokom 7 dana
Lajmska bolestRani stadijum: 500 mg do 1 g na svakih 8 sati do maksimalnih 4 g dnevno u podeljenim dozamatokom 14 dana (10 do 21 dan).
Preporučene doze

Kasni stadijum (sistemska manifestacija bolesti): 500 mg do 2 g na svakih 8 sati do maksimalnih 6 gdnevno u podeljenim dozama tokom 10 do 30 dana.

*U obzir treba uzeti zvanične terapijske vodiče za svaku indikaciju.

Deca <40 kg

Deca mogu biti lečena kapsulama leka amoksicilin ili lekom u obliku praška za oralnu suspenziju.

Kod dece mlađe od šest meseci života preporučuje se upotreba dostupnog praška za oralnu suspenziju koji kao aktivnu supstancu sadrži amoksicilin.

Deci telesne mase 40 kg ili više treba propisati doziranje kao kod odraslih.

Indikacija+
Doza+
Akutni bakterijski sinuzitis;Akutni otitis media;Vanbolnička pneumonija;Akutni cistitis;Akutni pijelonefritis;Dentalni apscesi sa celulitisom koji se širi20 do 90 mg/kg/dan u podeljenim dozama*
Akutni streptokokni tonzilitis i faringitis40 do 90 mg/kg/dan u podeljenim dozama*
Tifoidna i paratifoidna groznica100 mg/kg/dan u tri podeljene doze
Profilaksa endokarditisa50 mg/kg oralno, pojedinačna doza 30 do 60minuta pre procedure
Lajmska bolestRani stadijum: 25 do 50 mg/kg/dan u tri podeljene doze tokom 10 do 21 dan.Kasni stadijum (sistemska manifestacija bolesti): 100 mg/kg/dan u tri podeljene dozetokom 10 do 30 dana.
Preporučene doze

+U obzir treba uzeti zvanične terapijske smernice za svaku indikaciju.

*Dozni režim dvaput dnevno treba razmotriti samo kada je doza u gornjem opsegu

Starije osobe

Nije potrebno podešavanje doze.

Oštećenje bubrežne funkcije

Dozu leka podesiti prema stepenu oštećenja bubrežne funkcije (određeno brzinom glomeluralne filtracije –GFR)

GFR (mL/min)Odrasli i deca ≥40 kgDeca <40 kg#
Veći od 30nije neophodno podešavanjedozenije neophodno podešavanjedoze
10 – 30maksimalno 500 mg dvaput dnevno15 mg/kg primenjeno dvaput dnevno (maksimalno 500 mgdvaput dnevno)
Manji od 10maksimalno 500 mg/dan15 mg/kg primenjeno kao jedna dnevna doza (maksimalno 500mg)

# U većini slučajeva poželjna je parenteralna terapija

Pacijenti na hemodijalizi

Amoksicilin se može ukloniti iz cirkulacije hemodijalizom.


Hemodijaliza
Odrasli i deca ≥40 kg500 mg svakih 24 sataPre hemodijalize treba dati jednu dodatnu dozu od 500 mg. U cilju ponovnog uspostavljanja nivoa leka u cirkulaciji, drugadoza od 500 mg treba da se primeni posle hemodijalize.
Deca <40 kg15 mg/kg/dan primenjeno kao jedna dnevna doza (maksimalno 500 mg)Pre hemodijalize treba dati jednu dodatnu dozu od 15 mg/kg. U cilju ponovnog uspostavljanja nivoa leka u cirkulaciji, druga doza od 15 mg/kg treba da se primeni poslehemodijalize.

Pacijenti na peritonealnoj dijalizi

Maksimalna doza amoksicilina iznosi 500 mg/dan.

Oštećenje funkcije jetre

Primeniti lek uz oprez i monitoring funkcije jetre u redovnim intervalima.

Lek Amoksicilin je za oralnu primenu.

Hrana ne utiče na resorpciju leka Amoksicilin.

Kapsule treba progutati cele (bez otvaranja) sa dovoljnom količinom vode.

*Terapija može biti započeta paranteralno prema preporukama za doziranje za datu intravensku formulaciju i nastavljena primenom oralnog oblika.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu, bilo koji penicilin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.

Ozbiljne i teške reakcije rane preosetljivosti (npr. anafilaksa) u istoriji bolesti na drugi beta-laktamski lek (npr. cefalosporin, karbapenem ili monobaktam).

Posebna upozorenja

Reakcije preosetljivosti

Pre započinjanja terapije amoksicilinom, potrebno je pažljivo ispitati mogućnost postojanja prethodnih reakcija preosetljivosti na peniciline, cefalosporine ili druge beta-laktamske lekove.

Prilikom upotrebe penicilinskih antibiotika prijavljeni su slučajevi ozbiljnih i reakcija preosetljivosti koje potencijalno mogu biti sa smrtnim ishodom (uključujući anafilaktoidne i teške kožne neželjene reakcije). Veća je verovatnoća javljanja ovih reakcija kod pacijenata sa preosetljivošću na penicilin u istoriji bolesti i kod osoba atopijske konstitucije. U slučaju pojave alergijske reakcije, neophodno je odmah prekinuti lečenje amoksicilinom i primeniti adekvatnu terapiju.

Neosetljivi mikroorganizmi

Amoksicilin nije pogodan za terapiju nekih tipova infekcija osim ako je već dokumentovano i poznato da je

patogen osetljiv ili postoji velika verovatnoća da bi primena amoksicilina bila odgovarajuća za lečenje tog patogena. Ovo se posebno odnosi na razmatranje terapije kod pacijenata sa infekcijama urinarnog trakta ili teškim infekcijama uha, grla i nosa.

Konvulzije

Konvulzije se mogu javiti kod pacijenata sa oštećenom bubrežnom funkcijom, kod onih koji dobijaju visoke doze amoksicilina ili kod pacijenata sa predisponirajućim faktorima (npr. napadi u istoriji bolesti, lečena epilepsija ili poremećaji moždanih ovojnica.

Oštećenje funkcije bubrega

Kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega, doza treba da bude podešena u skladu sa stepenom oštećenja.

Kožne reakcije

Pojava generalizovanog eritema praćenog groznicom i pustulama, na početku terapije, može biti simptom akutnog generalizovanog pustuloznog egzantema. Ova reakcija zahteva prekid terapije amoksicilinom i predstavlja kontraindikaciju za bilo koju sledeću primenu ovog leka.

Amoksicilin treba izbegavati ukoliko se sumnja na infektivnu mononukleozu s obzirom na to da je pojava morbiliformnog osipa povezana sa ovim stanjem nakon primene amoksicilina.

Reakcija Jarisch-Herxheimer

Reakcija Jarisch-Herxheimer je primećena nakon primene amoksicilina u terapiji Lajmske bolesti. Ona direktno proizilazi iz baktericidne aktivnosti amoksicilina na bakteriju uzročnika Lajmske bolesti, spirohetu Borrelia burgdorferi. Pacijente treba uveriti da je ovo česta i obično samoograničavajuća posledica antibiotske terapije Lajmske bolesti.

Prekomerni rast neosetljivih mikroorganizama

Produžena primena može povremeno dovesti do prekomernog rasta neosetljivih mikroorganizama.

Kolitis povezan sa primenom antibiotika prijavljen je sa skoro svim antibakterijskim lekovima, a po težini kliničke slike može varirati od blagog do životno ugrožavajućeg. Zbog toga je važno razmotriti ovu dijagnozu kod pacijenata koji prijave dijareju tokom ili neposredno nakon primene bilo kog antibiotika. Ukoliko dođe do kolitisa koji se dovodi u vezu sa primenom antibiotika, terapiju amoksicilinom treba odmah prekinuti, konsultovati lekara i započeti odgovarajuću terapiju. Kontraindikovana je primena antiperistaltičkih lekova.

Produžena terapija

Tokom produžene primene preporučuje se periodično procenjivanje funkcije sistema organa; uključujući bubrežnu i funkciju jetre, kao i hematopoeznu funkciju. Prijavljeni su povišene vrednosti enzima jetre i promene u krvnoj slici.

Antikoagulansi

Produženje protrombinskog vremena retko je prijavljeno kod pacijenata koji su primali amoksicilin.Potrebno je sprovesti odgovarajuće praćenje kada su uporedo propisani antikoagulansi. Prilagođavanje doze oralnih antikoagulanasa može biti neophodno u cilju održavanja željenog nivoa antikoagulantnog dejstva.

Kristalurija

Kod pacijenata sa smanjenim izlučivanjem urina, vrlo retko je zapažana kristalurija, prvenstveno pri parenteralnoj primeni. Tokom primene visokih doza amoksicilina, savetuje se održavanje adekvatnog unosa tečnosti i izlučivanja urina, u cilju smanjenja mogućnosti nastanka amoksicilinske kristalurije. Kod pacijenata sa urinarnim kateterom treba redovno proveravati prohodnost katetera.

Uticaj na dijagnostičke testove

Povišene koncentracije amoksicilina u serumu i urinu će verovatno uticati na rezultate određenih laboratorijskih testova. Usled visokih koncentracija amoksicilina u urinu, lažno pozitivna očitavanja su česta kod primene hemijskih metoda. Kada se radi testiranje na prisustvo glukoze u urinu tokom terapije amoksicilinom, preporučuju se enzimske glukoza-oksidaze metode. Prisustvo amoksicilina može izmeniti rezultate testa za estriol kod trudnica.

Lek Amoksicilin kapsule, tvrde sadrže azo boje, koje mogu izazvati alergijske reakcije.

Interakcije

Probenecid

Ne preporučuje se istovremena primena probenecida. Probenecid smanjuje renalnu tubularnu sekreciju amoksicilina. Istovremena primena probenecida sa amoksicilinom može dovesti do povećanja koncentracije i produženja vremena prisustva amoksicilina u krvi.

Alopurinol

Istovremena primena alopurinola tokom terapije amoksicilinom može da poveća verovatnoću razvoja alergijskih kožnih reakcija.

Tetraciklini

Tetraciklini i drugi bakteriostatski lekovi mogu uticati na baktericidno dejstvo amoksicilina.

Oralni antikoagulansi

Oralni antikoagulansi i penicilinski antibiotici su u širokoj upotrebi u kliničkoj praksi bez prijava interakcija. Međutim, u literaturi su opisani slučajevi povećanja internacionalnog normalizovanog odnosa (INR) kod pacijenata na terapiji održavanja acenokumarolom ili varfarinom, a kojima je propisana terapija amoksicilinom. Ako je neophodna istovremena primena ovih lekova, potrebno je pažljivo praćenje protrombinskog vremena ili INR-a pri uvođenju ili obustavljanju amoksicilina. Dodatno, može biti potrebno podešavanje doze oralnih antikoagulanasa.

Metotreksat

Penicilini mogu smanjiti ekskreciju metotreksata dovodeći do potencijalnog povećanja toksičnosti.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na direktne ili indirektne štetne efekte u pogledu reproduktivne toksičnosti. Ograničeni podaci o primeni amoksicilina tokom trudnoće kod ljudi ne ukazuju na povećan rizik od kongenitalnih malformacija. Amoksicilin može da se koristi u trudnoći kada potencijalna korist prevazilazi rizik.

Dojenje

Amoksicilin se izlučuje u majčino mleko u malim količinama što za dete znači moguć rizik od senzitizacije. Posledično, moguća je pojava dijareje i gljivične infekcije mukoznih membrane kod odojčeta, zbog čega će dojenje možda morati da se prekine. Amoksicilin se može primeniti tokom dojenja samo nakon procene odnosa koristi i rizika od strane nadležnog lekara.

Plodnost

Nema podataka o uticaju amoksicilina na plodnost kod ljudi. Studije reproduktivne toksičnosti na životinjama nisu pokazale nikakav uticaj na plodnost.

Upravljanje vozilom

Nisu sprovedene studije o uticaju leka na sposobnost upravljanja vozilom i rukovanje mašinama. Ipak, mogu se javite neželjene reakcije (npr. alergijske reakcije, vrtoglavica, konvluzije) koje mogu uticati na

sposobnost upravljanja vozilom i rukovanje mašinama.

Neželjena dejstva

Najčešće prijavljena neželjena dejstva su dijareja, mučnina i kožni osip.

U nastavku su, prema MedDRA klasifikaciji sistema organa, prikazana neželjena dejstva iz kliničkih studija i post-marketinškog praćenja amoksicilina.

Neželjena dejstva amoksicilina rangirana su prema organskom sistemu i učestalosti javljanja na sledeći način: veoma često (≥1/10), često (≥1/100 do <1/10), povremeno (≥1/1000 do <1/100), retko (≥1/10000 do

<1/1000), veoma retko (<1/10000), nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).

Infekcije i infestacije

Veoma retko: mukokutana kandidijaza

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Veoma retko: reverzibilna leukopenija (uključujući tešku neutropeniju ili agranulocitozu), reverzibilna trombocitopenija i hemolitička anemija. Produženo vreme krvarenja i protrombinskog vremena.

Poremećaji imunskog sistema

Veoma retko: teški oblici alergijskih reakcija uključujući angioneurotski edem, anafilaksu, serumsku bolest i hipersenzitivni vaskulitis.

Nepoznata učestalost: Jarisch-Herxheimer reakcija.

Poremećaji nervnog sistema

Veoma retko: hiperkinezija, vrtoglavica i konvulzije.

Gastrointestinalni poremećaji

Podaci iz kliničkih studija

*Često: dijareja i nauzeja.

*Povremeno: povraćanje.

Postmarketinški podaci

Veoma retko: kolitis izazvan antibioticima (uključujući pseudomembranozni kolitis i hemoragični kolitis). Crn, dlakav jezik (lingua villosa nigra).

Hepatobilijarni poremećaji

Veoma retko: hepatitis i holestatski ikterus. Umereno povećanje vrednosti AST i/ili ALT.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Podaci iz kliničkih studija

*Često: kožna ospa.

*Povremeno: urtikarija i pruritus

Postmarketinški podaci

Veoma retko: kožne reakcije kao što su erythema multiforme, Stevens Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza, bulozni i eksfolijativni dermatitis akutna generalizovana egzematozna pustuloza i reakcija na lek praćena eozinofilijom i sistemskim simptomima – DRESS sindrom.

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Veoma retko: intersticijalni nefritis, kristalurija.

*Incidenca navedenih neželjenih događaja izvedena je iz kliničkih studija koje su obuhvatile ukupno oko 6000 odraslih i pedijatrijskih pacijenata na terapiji amoksicilinom.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Simptomi i znaci predoziranja

Mogu da se jave gastrointestinalni simptomi (kao što su mučnina, povraćanje i dijareja) i poremećaj balansa tečnosti i elektrolita. Zapažena je amoksicilinska kristalurija koja je u nekim slučajevima dovodila do bubrežne insuficijencije. Konvulzije se mogu javiti kod pacijenata sa oštećenom bubrežnom funkcijom ili kod onih koji su na terapiji visokim dozama leka (videti odeljke 4.4. i 4.8).

Terapija intoksikacije

Gastrointestinalni simptomi se mogu lečiti simptomatski, sa posebnom pažnjom na balans vode i elektrolita. Amoksicilin može da se ukloni iz cirkulacije hemodijalizom.