Lekovi · June 26, 2023

azarga

Azarga 5mg/mL+10mg/mL kapi za oči

Terapijske indikacije

Smanjenje intraokularnog pritiska (IOP) kod odraslih pacijenata koji imaju glaukom otvorenog ugla ili povišeni očni pritisak kod kojih monoterapija ne pruža dovoljno sniženje intraokularnog pritiska.

Doziranje i način primene

Doziranje

Upotreba kod odraslih, uključujući i starije osobe

Doza je jedna kap leka AZARGA u konjunktivalnu kesicu obolelog oka (očiju) dva puta dnevno.

Kada se primenjuje nazolakrimalna okluzija ili zatvaranje kapaka, sistemska resorpcija se smanjuje. To može dovesti do smanjenog ispoljavanja sistemskih neželjenih dejstava i do porasta lokalne aktivnosti.

Ukoliko se propusti ukapavanje leka, lečenje treba nastaviti sledećom dozom kako je planirano. Pojedinačna doza leka ne sme da bude veća od jedne kapi ukapane u obolelo oko (oči) dva puta dnevno.

Prilikom prelaska sa primene nekog drugog leka za lečenje glaukoma na primenu leka AZARGA, prvo se mora prestati sa uzimanjem drugog leka, dok sa primenom leka AZARGA treba započeti dan nakon toga.

Posebne ciljne grupe

Pedijatrijska populacija

Bezbednost i efikasnost leka AZARGA kod dece i adolescenata starosti od 0 do 18 godina nisu još utvrđene. Podaci nisu dostupni.

Upotreba kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre i bubrega

Nisu sprovedene studije sa lekom AZARGA ili sa kapima za oči koje sadrže timolol 5 mg/mL kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega. Nije potrebno korigovati dozu leka kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre ili kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem funkcije bubrega.

Lek AZARGA nije ispitivan kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina <30 mL/min) ni kod pacijenata sa hiperhloremijskom acidozom. Pošto se brinzolamid i njegov glavni metabolit izlučuju uglavnom preko bubrega, primena leka AZARGA je kontraindikovana kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije bubrega.

Lek AZARGA se mora primenjivati s oprezom kod pacijenata da teškim oštećenjem funkcije jetre.

Način primene

Za okularnu upotrebu.

Pacijentu je potrebno naglasiti da dobro promućka bočicu pre upotrebe. Po skidanju zatvarača, ukoliko je sigurnosni prsten olabavljen, treba ga ukloniti pre nego što se upotrebi lek.

Da bi se sprečila kontaminacija vrha bočice i suspenzije, treba voditi računa da pri ukapavanju vrh bočice ne dotakne očne kapke, okolna područja ili druge površine. Pacijentu je potrebno naglasiti da bočicu drži čvrsto zatvorenu kada je ne koristi.

Ukoliko je potrebno istovremeno primeniti više oftalmoloških lekova sa lokalnim delovanjem, mora se sačekati najmanje 5 minuta između dve aplikacije leka. Masti za oči treba primeniti poslednje.

Kontraindikacije

  • Preosetljivost na aktivne supstance, ili na neku od pomoćnih supstanci.
  • Preosetljivost na ostale beta-blokatore.
  • Preosetljivost na sulfonamide.
  • Reaktivna bolest disajnih puteva uključujuči bronhijalnu astmu, zatim podaci o bronhijalnoj astmi u anamnezi ili teški oblik hronične opstruktivne bolesti pluća.
  • Sinusna bradikardija, sindrom bolesnog sinusa, sinoatrijalni nodalni blok, atrioventrikularni blok II ili III stepena koji nije kontrolisan pejsmejkerom. Srčana insuficijencija, kardiogeni šok.
  • Težak oblik alergijskog rinitisa.
  • Hiperhloremijska acidoza.
  • Teško oštećenje funkcije bubrega.

Posebna upozorenja

Sistemsko delovanje

Brinzolamid i timolol se resorbuju sistemski. S obzirom na to da timolol pripada grupi beta blokatora, mogu da se jave ista neželjena dejstva na kardiovaskularni, respiratorni sistem kao i ostala neželjena dejstva koja se javljaju pri sistemskoj upotrebi beta-blokatora. Učestalost sistemskih neželjenih reakcija nakon lokalne oftalmološke primene je niža nego pri sistemskoj primeni. O načinu smanjenja sistemske resorpcije.

  • Reakcije preosetljivosti koje su zajedničke za sve derivate sulfonamida se mogu javiti kod pacijenata koji upotrebljavaju lek AZARGA, jer se on sistemski resorbuje.

Srčana oboljenja

Kod pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjima (npr. koronarna bolest srca, Prinzmetalova angina i srčana insuficijencija) i niskim krvnim pritiskom, terapiju beta-blokatorima treba kritički proceniti i razmotriti terapiju drugim aktivnim supstancama. Pacijenti koji pate od kardiovaskularnih oboljenja moraju se redovno pratiti kako bi se uočili znaci pogoršanja bolesti i neželjenih reakcija.

Zbog negativnog dejstva na vreme sprovođenja impulsa, beta-lokatore treba primenjivati s oprezom kod pacijenata koji pate od AV bloka prvog stepena.

Vaskularni poremećaji

Kod pacijenata sa teškim poremećajima/oboljenjima periferne cirkulacije (tj. teškim formama Rejnoovog (Raynaud’s) oboljenja ili Rejnoovog sindroma) kapi primenjivati s oprezom.

Hipertireoidizam

Beta-blokatori mogu da prikriju znake hipertireoidizma. Slabost mišića

Zabeleženi su slučajevi u kojima su lekovi koji sadrže beta-adrenergičke blokatore pogoršavali slabost mišića vezanu za određene mijastenične simptome (npr. diplopija, ptoza i generalizovana slabost).

Respiratorna oboljenja

Zabeležene su resiratorne reakcije, uključujući i smrt usled bronhospazma kod pacijenata s astmom, nakon primene nekih oftalmoloških beta-blokatora. Lek AZARGA treba primenjivati uz oprez, kod pacijenata sa blagom/umerenom hroničnom opstrukcijom pluća (COPD) i to samo ako je potencijalna korist veća od potencijalnog rizika za pacijenta.

Hipoglikemija/dijabetes

Beta-blokatore treba obazrivo primenjivati kod pacijenata sa spontanom hipoglikemijom ili kod pacijenata sa slabo regulisanim dijabetesom, jer beta-blokatori mogu prikriti znake i simptome akutne hipoglikemije.

Poremećaj acido-bazne ravnoteže

Lek AZARGA sadrži sulfonamid brinzolamid. Pri lokalnoj primeni mogu da se jave ista neželjena dejstva koja su svojstvena sulfonamidima. Prijavljen je poremećaj acido-bazne ravnoteže pri oralnom uzimanju inhibitora karboanhidraze. Ukoliko se jave znaci ozbiljnih reakcija ili preosetljivosti, prekinite upotrebu leka. Ovaj lek treba primenjivati s oprezom kod pacijenata kod kojih postoji povećan rizik od oštećenja funkcije bubrega zbog moguće pojave metaboličke acidoze. Ukoliko se jave znaci ozbiljnih reakcija ili preosetljivosti, prekinite primenu leka.

Mentalna budnost

Oralni inhibitori karboanhidraze mogu da umanje sposobnost vršenja zadataka koji zahtevaju mentalnu budnost i/ili fizičku koordinaciju. Lek AZARGA se resorbuje sistemski, pa zbog toga može doći do ispoljavanja navedenih dejstava tokom lokalne primene.

Anafilaktičke reakcije

Za vreme uzimanja beta-blokatora, kod pacijenata sa atopijom ili teškim anafilaktičkim reakcijama na različite alergene u anamnezi, pacijent može snažnije reagovati na pomenute alergene, a terapijski odgovor na uobičajene doze adrenalina, koje se koriste u lečenju anafilaktičkih reakcija, može izostati.

Odvajanje sudovnjače

Odvajanje sudovnjače je zabeleženo tokom primene terapije za supresiju stvaranja očne vodice (npr. timololom, acetazolamidom) nakon procedure filtracije.

Hirurška anestezija

Oftalmološki lekovi koji sadrže beta-blokatore mogu blokirati sistemsko dejstvo beta-agonista, npr. adrenalina. Ukoliko pacijent prima timolol, o tome treba obavestiti anesteziologa.

Istovremena terapija sa drugim lekovima

Delovanje na intraokularni pritisak ili poznati dejstva sistemske blokade beta-receptora mogu biti

pojačani pri davanju timolola pacijentima koji već uzimaju beta-blokator sa sistemskim delovanjem. Reakciju takvih pacijenata treba pažljivo pratiti. Istovremena upotreba dva lokalna beta-blokatora ili dva lokalna inhibitora karboanhidraze se ne preporučuje.

Postoji mogućnost aditivnog dejstva na poznata sistemska dejstva inhibitora karboanhidraze kod pacijenata koji uzimaju i oralne inhibitore karboanhidraze i lek AZARGA. Istovremena primena leka AZARGA i oralnih inhibitora karboanhidraze nije ispitivana, i zbog toga se ne preporučuje.

Dejstva na oko

Postoji ograničeno iskustvo primene leka AZARGA u lečenju pacijenata sa pseudoeksfolijativnim glaukomom ili pigmentnim glaukomom. Preporučuje se oprez pri lečenju ovih pacijenata i praćenje intraokularnog pritiska.

Lek AZARGA nije ispitivana kod pacijenata sa glaukomom zatvorenog ugla, zbog toga se upotreba kod tih pacijenata ne preporučuje.

Oftalmološki beta-blokatori mogu izazvati suvoću očiju. Ovaj lek se mora primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa oboljenjima rožnjače.

Mogući uticaj brinzolamida na funkciju endotela rožnjače nije ispitivan kod pacijenata sa oštećenom rožnjačom (naročito kod pacijenata sa niskim brojem ćelija u endotelu). Pacijenti koji nose kontaktna sočiva nisu posebno ispitivani, pa je neophodno pažljivo praćenje ovih pacijenata kada se primenjuje brinzolamid, jer inhibitori karboanhidraze mogu da utiču na hidraciju rožnjače. Ovo može da vodi ka kornealnoj dekompenzaciji i edemu, a nošenje kontaktnih sočiva može da poveća rizik od nastanka oštećenja rožnjače. Preporučuje se pažljivo praćenje pacijenata kod kojih je rožnjača oštećena, kao što su pacijenti sa dijabetes melitusom ili distrofijom rožnjače.

Lek AZARGA se može koristiti dok se nose konktaktna sočiva uz pažljivo praćenje (videti u nastavku teksta podatke o benzalkonijum-hloridu).

Oštećenje funkcije jetre

Lek AZARGA treba koristiti s oprezom kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre.

Lek AZARGA sadrži benzalkonijum-hlorid

Benzalkonijum-hlorid izaziva iritaciju očiju, simptome suvih očiju i može uticatui na suzni film i površinu rožnjače. Treba ga primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa suvim okom i kod pacijenata gde rožnjača može da bude ugrožena.

Pacijente treba nadgledati u slučaju dugotrajne primene ovog leka.

Interakcije

Nisu sprovedena posebna ispitivanja interakcija leka AZARGA sa drugim lekovima.

Lek AZARGA sadrži brinzolamid, inhibitor karboanhidraze koji se resorbuje sistemski i pri lokalnoj primeni. Prijavljeni su poremećaji acidobazne ravnoteže pri oralnoj primeni inhibitora karboanhidraze. Kod pacijenata koji uzimaju lek AZARGA mora se uzeti u obzir mogućnost za nastanak interakcija.

Postoji mogućnost aditivnog dejstva na poznate sistemske efekte inhibitora karboanhidraze kod pacijenata koji uzimaju i oralne inhibitore karboanhidraze i kapi za oči na bazi brinzolamida. Istovremena primena kapi za oči koje sadrže brinzolamid i oralnih inhibitora karboanhidraze se ne preporučuje.

Citohrom P-450 izoenzimi odgovorni za metabolizam brinzolamida uključuju CYP3A4 (glavni), CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 i CYP2C9. Očekivano je da će inhibitori CYP3A4 kao što su ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol, ritonavir i troleandomicin inhibirati metabolizam brinzolamida preko CYP3A4. Savetuje se oprez ukoliko se inhibitori CYP3A4 daju istovremeno. Međutim, mogućnost akumulacije brinzolamida je malo verovatna jer je glavni put eliminacije preko bubrega. Brinzolamid nije inhibitor citohrom P-450 izoenzima.

Pri istovremenoj primeni kapi za oči koje sadrže beta-blokatore i peroralnim putem primenjenih blokatora kalcijumskih kanala, beta-blokatora, antiaritmika (uključujući amjodaron), glikozida digitalisa ili parasimpatomimetika i gvanetidina, postoji mogućnost aditivnog dejstva koji rezultira hipotenzijom i/ili značajnom bradikardijom.

Beta-blokatori mogu smanjiti odgovor na adrenalin koji se koristi za lečenje anafilaktičkih reakcija. Neophodan je poseban oprez kod pacijenata sa atopijom ili anafilaksom u anamnezi.

Hipertenzivne reakcije usled naglog ukidanje klonidina mogu biti potencirane pri istovremenoj primeni beta- blokatora. Pri istovremenoj upotrebi ovog leka i klonidina preporučuje se oprez.

Prijavljena je pojačana sistemska beta-blokada (npr. smanjena srčana frekvenca, depresija) u toku kombinovane terapije inhibitorima CYP2D6 (npr. hinidin, fluoksetin, paroksetin) i timololom. Preporučuje se oprez.

Beta blokatori mogu da pojačaju hipoglikemijsko dejstvo antidijabetika. Beta-blokatori mogu da maskiraju znake i simptome hipoglikemije.

Zabeležena je povremena pojava midrijaze usled istovremene primene oftalmoloških beta-blokatora i adrenalina (epinefrina).

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema odgovarajućih podataka o oftalmološkoj primeni brinzolamida i timololoa kod trudnica. Studije na životinjama sa brinzolamidom su pokazale reproduktivnu toksičnost nakon sistemske primene. Lek AZARGA se ne sme koristiti tokom trudnoće osim ako to nije neophodno. O načinu smanjena sistemske resorpcije.

Epidemiološke studije u kojima su korišćeni sistemski beta-blokatori, nisu ukazale na mogućnost malformacije ploda, ali su ukazale na rizik za intrauterini zastoj rasta kada se beta-blokatori primenjuju peroralno. Dodatno, uočeni su znaci i simptomi beta-blokade (kao što su bradikardija, hipotenzija, respiratorni distres i hipoglikemija) kod novorođenčadi kada su beta-blokatori primenjivani do porođaja. Ako se lek AZARGA primenjuje do porođaja, novorođenčad treba pažljivo pratiti tokom prvih dana života.

Dojenje

Nije poznato da li se brinzolamid prilikom okularne upotrebe izlučuje u majčino mleko. Studije sprovedene na životinjama su pokazale da se brinzolamid izlučuje u mleko nakon oralne primene.

Beta-blokatori se izlučuju u majčino mleko. Međutim, pri terapijskim dozama timolola u kapima za oči, ne očekuje se postizanje dovoljne koncentracije leka u mleku majke koja bi dovela do pojave kliničkih simptoma beta-blokade kod novorođenčeta/odojčeta. O načinu smanjena sistemske resorpcije.

Međutim ne može se isključiti rizik za novorođenče/odojče. Mora se doneti odluka o prekidu dojenja ili o prekidu primene leka AZARGA, uzimajuću u obzir korist dojenja za dete i korist terapije za majku.

Plodnost

Nisu sprovedene studije koje bi pokazale efekat usled topikalne okularne primene leka AZARGA na plodnost.

Pretklinički podaci ne pokazuju bilo kakvo dejstvo brinzolamida niti timolola na plodnost kod žena ili muškaraca nakon peroralnog doziranja. Ne očekuju se uticaj na plodnost kod muškaraca ili žena pri primeni leka AZARGA.

Upravljanje vozilom

Lek AZARGA ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.

Privremeno zamućenje vida ili neki drugi poremećaj vida mogu uticati na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanje mašinama. Ukoliko dođe do zamućenja vida pri ukapavanju u oko, pacijent mora da sačeka dok se vid ne popravi pre nego što počne da upravlja vozilom ili rukuje mašinama.

Inhibitori karboanhidraze mogu da umanje sposobnost obavljanja zadataka koji zahtevaju mentalnu budnost i/ili fizičku koordinaciju.

Neželjena dejstva

Sažetak bezbednosnog profila

U kliničkim studijama najčešće prijavljivane neželjene reakcije bile su zamućenje vida, iritacija oka i bol u oku, koje su se javljale kod približno 2% do 7% pacijenata.

Tabelarni sažetak neželjenih reakcija

Sledeće neželjene reakcije su prijavljene tokom kliničkih studija i postmarketinškog praćenja leka AZARGA i pojedinačnih komponenti brinzolamida i timolola. Neželjene reakcije su klasifikovane prema učestalosti na sledeći način: veoma često (≥1/10), često (≥1/100 do <1/10), povremeno (≥1/1000 do <1/100), retko (≥1/10000 do <1/1000), veoma retko (<1/10000), nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka). U svakoj grupi, neželjene reakcije su razvrstane prema ozbiljnosti, opadajućim redom.

Klasifikacija sistema organaPreporučeni termini prema MedDRA-i (v.18.0)
Infekcije i infestacijeNepoznata učestalost: nazofaringitis3, faringitis3,sinuzitis3, rinitis3
Poremećaji krvi i limfnog sistemaPovremeno: smanjen broja belih krvnih zrnaca1 Nepoznata učestalost: smanjen broj crvenihkrvnih zrnaca3, povećana koncentracija hlorida u krvi3
Poremećaji imunskog sistemaNepoznata učestalost: anafilaksa2, anafilaktički šok, sistemske alergijske reakcije uključujući angioedem2, lokalizovani i generalizovani svrab2,preosetljivost1, urtikarija2, pruritis2
Poremećaji metabolizma i ishraneNepoznata učestalost: hipoglikemija2
Psihijatrijski poremećajiRetko: insomnija1Nepoznata učestalost: halucinacije2, depresija1, gubitak pamćenja2, apatija3, depresivno respoloženje3, smanjen libido3, noćne more2,3,nervoza3
Poremećaji nervnog sistemaČesto: disguezija1Nepoznata učestalost: cerebralna ishemija2, cerebrovaskularni akcident2, sinkopa2, pojačani znaci i simptomi mijastenije gravis2, somnolencija3, motorna disfunkcija3, amnezija3, poremećaj pamćenja3, parestezija2,3, tremor3,hipoastezija3, ageuzija3, vrtoglavica1, glavobolja1
Poremećaji okaČesto: punktiformni keratitis1, zamućen vid1, bolu oku1, iritacija oka1,Povremeno: keratitis1,2,3, suvoća oka1, prisustvo oboljenja u rožnjači kod vitalnog bojenja, sekrecija iz oka1, svrab oka1, osećaj stranog tela u oku1, hiperemija oka1, hiperemija konjunktive1, Retko: erozija korene1, pozitivan Tyndall-ov fenomen u prednjoj očnoj komori (anterior chamber flare)1, fotofobija1, pojačano suzenje1, hiperemija sklere1, eritem očnih kapaka1, ljuspanje ivica očnog kapka1Nepoznata učestalost: povećan odnos ekskavacije i optičkog diska (optic nerve cup/disc ration)3, horoidalno odvajanje nakon filtracione hirurgije2(videti odeljak 4.4 Posebna upozorenja i mere opreza), keratopatija3, oštećenje epitela kornee3, povišen intraokularni pritisak3, depoziti u oku3, prebojenost rožnjače3, edem kornee3, smanjena osetljivost kornee2, konjunktivitis3, meibomianitis3, diplopija2,3, zaslepljenost pri jakom svetlu3, fotopsija3, smanjena oštrina vida3, oštećenje vida1, pterigijum3, osećaj nelagodnosti u oku3, keratokonjunktivitis sicca3, hipoestezija oka3, pigmentacija sklere3, subkonjunktivalna cista3, poremećaj vida3, otok oka3, alergija oka3, madaroza3, poremećaj očnih kapaka3, edem očnihkapaka1, ptoza2
Poremećaji uha i labirintaNepoznata učestalost: vertigo3, tinitus3
Kardiološki poremećajiČesto: smanjena frekvenca srca1Nepoznata učestalost: srčani zastoj2, srčana

insuficijencija2, kongestivna srčana insuficijencija2, A-V blok2, kardiorespiratornidistres3, angina pektoris3, bradikardija2,3, nepravilan rad srca3, aritmija2,3, palpitacije2,3, tahikardija3, ubrzan rad srca3, bol u grudima2,edem2
Vaskularni poremećajiPovremeno: snižen krvni pritisak1Nepoznata učestalost: hipotenzija2, hipertenzija3, povišen krvni pritisak1, Rejnoov fenomen2, hladnešake i stopala2
Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećajiPovremeno: kašalj1Retko: orofarngealni bol, rinorejaNepoznata učestalost: bronhospazam2 (uglavnom kod pacijenata koji su i ranije patili od bronhospazama), dispneja1, astma3, epistaksa1, bronhijalna hiperaktivnost3, iritacija grla3, nazalna kongestija3, kongestija gornjeg dela respiratornogtrakta3, slivanje sekreta iz nosa u grlo3, kijanje3, suvoća nosa3
Gastrointestinalni poremećajiNepoznata učestalost: povraćanje2,3, bol u gornjemdelu abdomena1, bol u abdomenu2, dijareja1, suvoća usta1, mučnina1, zapaljenje jednjaka3, dispepsija2,3, nelagoda u želucu3, često pražnjenje creva3, gastrointestinalni poremećaji3, oralnahipoestezija3, oralna parestezija3, flatulencija3
Hepatobilijarni poremećajiNepoznata učestalost: Poremećaji u vrednostima funkcionalnih testova jetre3
Poremećaji kože i potkožnog tkivaNepoznata učestalost: urtikarija3, makulo- papularni osip3, generalizovani pruritus3,zategnutost kože3, dermatitis3, alopecija1, osip u vidu psorijaze ili pogoršanje psorijaze2, osip1, eritem1
Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnogtkivaNepoznata  učestalost: mijalgija1, grčevi umišićima3, artralgija3, bol u leđima3, bol u ekstremitetima3
Poremećaji bubrega i urinarnog sistemaPovremeno: prisutna krv u urinu1Nepoznata  učestalost: bol u bubrezima3, polakiurija3
Poremećaji reproduktivnog sistema i dojkiNepoznata učestalost: erektilna disfunkcija3,seksualna disfunkcija2, smanjenje libida2
Opšti poremećaji i reakcije na mestuprimenePovremeno: slabost3Nepoznata učestalost: bol u grudima1, bol3, zamor1, astenija2,3, nelagodnost u grudima3, nervoza3, razdražljivost3, periferni edem3,zaostajanje leka3
IspitivanjaPovremeno: povećana koncentracija kalijuma ukrvi1, povećana koncentracija D-laktat- dehidrogenaze u krvi1

1 neželjene reakcije zabeležene pri primeni leka AZARGA

2 dodatne neželjene reakcije zabaležene pri monoterapiji timololom

3 dodatne neželjene reakcije zabeležene pri monoterapiji brinzolamidom Opis pojedinih neželjenih reakcija:

Disgeuzija (gorak ili neobičan ukus u ustima nakon ukapavanja) je često prijavljivana sistemska neželjena reakcija povezana sa uzimanjem leka AZARGA u toku kliničkih studija. Verovatno je izazvana prolaskom kapi za oči u nazofarinks preko nazolakrimalnog kanala i pripisuje se brinzolamidu. Okluzija nazolakrimalnog kanala ili nežno zatvaranje očnog kapka nakon ukapavanja leka mogu da pomognu u smanjenju navedenog efekta.

Lek AZARGA sadrži brinzolamid, sulfonamidski inhibitor karboanhidraze sa sistemskom resorpcijom. Gastrointestinalna, dejstva na nervni sistem, hematološka, bubrežna i metabolička dejstva su uglavnom povezana sa sistemskim inhibitorima karboanhidraze. Ista vrsta neželjenih reakcija koja se može pripisati oralnim inhibitorima karboanhidraze može da se javi prilikom lokalne primene leka.

Timolol se resorbuje u sistemsku cirkulaciju. To može dovesti do sličnih neželjenih reakcija kao kod primene sistemskih beta-blokatora. Navedene neželjene reakcije obuhvataju reakcije zabeležene u klasi oftalmoloških beta-blokatora. Dodatne neželjene reakcije povezane s upotrebom pojedinačnih komponenti koje se eventualno mogu pojaviti tokom primene leka AZARGA navedene su u gornjoj tabeli. Pojava sistemskih neželjenih reakcija nakon lokalne oftalmološke upotrebe niža je nego u slučaju sistemske primene. O načinu smanjenja sistemske resorpcije.

Pedijatrijska populacija

Lek AZARGA se ne preporučuje, kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina zbog nedostatka podaka o bezbednosti i efikasnosti.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Ukoliko slučajno progutate kapi, simptomi predoziranja beta blokatorima mogu obuhvatati bradikardiju, hipotenziju, srčanu insuficijenciju i bronhospazam.

Ukoliko dođe do predoziranja lekom AZARGA, lečenje treba da bude simptomatsko I suportivno. Zbog prisustva brinzolamida se mogu javiti disbalans elektrolita, razvoj acidoze i moguća dejstva na centralni nervni sistem. Trebalo bi pratiti koncentracije elektrolita u serumu (posebno kalijum) kao i ph vrednost krvi. Studije su pokazale da se timolol slabo uklanja dijalizom.