Lekovi · May 5, 2023

lek

Lamivudin film tableta blister, 28 po 100 mg

lamivudin film tableta blister, 28 po 100 mg

Zaštićeno ime leka: LAMIVUDIN 100 SK

Pharmadox Healthcare Ltd., Malta

DDD: 0,3 g

Indikacija: 1. Hepatitis acuta B ( B16.2; B16.9 ), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni).
2. Hepatitis viralis chronica B ( B18.1 ),hronični hepatitis, kompenzovana ( K74.6 ) i dekompenzovana ciroza jetre ( K74.6 )
3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima
– svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i
HBsAg¯ : hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+
Hronična HBV infekcija:
a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci
b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma)
c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti
d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na lamivudin

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.