Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Norfloksacin film tableta blister, 20 po 400mg

norfloksacin film tableta blister, 20 po 400mg

Zaštićeno ime leka: NOLICIN

Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija

DDD: 800 mg

Terapijske indikacije

Norfloksacin je hinolonski antibiotik širokog antibakterijskog spektra, indikovan za lečenje:

 • komplikovanih infekcija urinarnog trakta (izuzev komplikovanog pijelonefritisa)
 • komplikovanog akutnog cistitisa
 • nekomplikovanog akutnog cistitisa

  Kod nekomplikovanog akutnog cistitisa norfloksacin treba koristiti samo kada nije moguće koristiti druge antibakterijske lekove koji se obično preporučuju za lečenje ovih infekcija.

 • bakterijskog prostatitisa.

Treba uzeti u obzir zvanične lokalne smernice (npr. nacionalne preporuke) o odgovarajućoj upotrebi antibiotika.

Osetljivost bakterija, uzročnika infekcije, na terapiju treba ispitati (ako je moguće), iako se terapija može otpočeti pre nego što rezultati budu dostupni.

Doziranje i način primene

Lek Nolicin treba uzimati sa čašom vode najmanje jedan sat pre ili dva sata nakon unosa obroka ili mleka i mlečnih proizvoda. Multivitamini, proizvodi koji sadrže gvožđe ili cink, antacidi koji sadrže magnezijum i aluminijum, sukralfati ili proizvodi koji sadrže didanozin ne smeju se uzimati 2 sata nakon unosa norfloksacina.

Treba ispitati osetljivost uzročnika infekcije na norfloksacin. Međutim, terapija se može započeti i pre nego što ovi rezultati budu dostupni.

Dijagnoza Doziranje Trajanje terapije
Nekomplikovane infekcije donjeg dela urinarnog trakta (npr. cistitis)* 400 mg dva puta dnevno 3 dana
Infekcije urinarnog trakta 400 mg dva puta dnevno 7-10 dana

* Ispitivanja na preko 600 pacijenata pokazala su efikasnost i podnošljivost norfloksacina u trodnevnoj terapiji nekomplikovanih infekcija urinarnog trakta.

** Ako se postigne odgovarajuća supresija u prve četiri nedelje terapije, doza leka se može smanjiti na 400 mg jednom dnevno.

Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

Norfloksacin je pogodan za lečenje pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega. U kliničkim ispitivanjima kod pacijenata čiji je klirens kreatinina bio manji od 30 mL/min/1,73 m2, ali kojima nije bila potrebna hemodijaliza, poluvreme eliminacije norfloksacina iz plazme je bilo približno 8 sati. Klinička ispitivanja su pokazala da nije bilo razlike u srednjoj vrednosti poluvremena eliminacije norfloksacina kod pacijenta sa klirensom kratinina manjim od 10 mL/min/1,73 m2, u poređenju sa pacijentima sa klirensom kreatinina od 10-30 mL/min/1,73 m2. Zbog toga se za ove pacijente preporučuje doza od jedne tablete od 400 mg jednom dnevno. Sa ovim doziranjem, koncentracije u odgovarajućim telesnim tkivima ili telesnim tečnostima prevazilaze MIC (minimalna inhibitorna koncentracija) vrednosti za najveći broj patogena osetljivih na norfloksacin.

Upotreba kod starijih osoba

Farmakokinetičke studije su pokazale da nema značajnih razlika u odnosu na upotrebu leka kod mlađih pacijenata, osim neznatnog produžetka poluvremena eliminacije. Ako ne postoji oštećenje funkcije bubrega, nije potrebno prilagođavati dozu. Ograničena klinička ispitivanja su pokazala da je podnošljivost norfloksacina dobra.

Kontraindikacije

 • Preosetljivost na aktivnu supstancu i na bilo koji sastojak ovog leka ili na bilo koji hemijski srodan hinolonski antibakterijski lek (videti odeljak 6.1).
 • Lek Nolicin je kontraindikovan kod predpubertetske dece i adolescenata koji rastu.
 • Lek Nolicin je kontraindikovan kod pacijenata koji su ranije imali tendinitis ili rupture tetiva, povezane sa lečenjem fluorohinolonima (videti odeljke 4.4 i 4.8).
 • Trudnoća, sumnja na trudnoću i dojenje (videti odeljak 4.6).

Posebna upozorenja

Upotrebu norfloksacina treba izbegavati kod pacijenata koji su u prošlosti imali teške neželjene reakcije kada su koristili lekove koji sadrže hinolone ili fluorohinolone (videti odeljak 4.8). Lečenje ovih pacijenata norfloksacinom treba započeti samo u odsustvu alternativnih mogućnosti lečenja i nakon pažljive procene odnosa korist/rizik (videti i odeljak 4.3).

Pacijenti sa epilepsijom i drugim poremećajima CNS-a

Kao i druge lekove iz ove grupe, lek Nolicin ne treba primenjivati kod pacijenata sa konvulzijama u anamnezi ili poznatim faktorima predispozicije za konvulzije, osim ako to klinički nije neophodno. Retko je zabeležena pojava konvulzija pri primeni norfloksacina.

Reakcije preosetljivosti

Norfloksacin može dovesti do ozbiljnih, potencijalno fatalnih reakcija preosetljivosti (anafilaktičkih i anafilaktoidnih reakcija) koje se mogu javiti nakon primene jedne doze (videti odeljak 4.8). Pacijente treba posavetovati da odmah prekinu sa lečenjem ukoliko budu primetili neku reakciju ovog tipa i da o tome odmah obaveste svog lekara ili lekara hitne pomoći kako bi se što pre preduzele hitne mere.

Poremećaji čula vida

Ukoliko dođe do slabljenja vida ili se jave bilo kakvi problemi sa očima, odmah treba konsultovati oftalmologa.

Fotosenzitivnost

Primećene su fotosenzitivne reakcije kod pacijenata koji su se preterano izlagali sunčevoj svetlosti dok su uzimali neke od lekova iz ove grupe. Treba izbegavati preterano izlaganje sunčevoj svetlosti. Ako dođe do fotosenzitivnosti, terapiju treba prekinuti.

Primena u slučaju oštećenja bubrežne funkcije

Kod određenih pacijenata sa ozbiljnom insuficijencijom bubrega potrebno je pažljivo razmotriti odnos koristi i rizika prilikom primene norfloksacina (videti odeljak 4.2). Koncentracija norfloksacina u urinu može biti smanjena kod pacijenata sa teškim oštećenjem bubrežne funkcije, jer se norfloksacin pretežno izlučuje preko bubrega.

Kristalurija

U slučaju dužeg lečenja, neophodno je praćenje pojave kristalurije. Iako se ne očekuje pojava kristalurije u normalnim uslovima, u dozi od 400 mg dva puta dnevno, iz predostrožnosti preporučenu dnevnu dozu ne bi trebalo prekoračiti i potrebno je obezbediti dovoljan unos tečnosti kako bi se održao odgovarajući status hidriranosti, kao i odgovarajuće izlučivanje urina.

Produžene, onesposobljavajuće i potencijalno ireverzibilne teške neželjene reakcije na lek

Veoma retki slučajevi produženih (do nekoliko meseci ili godina), onesposobljavajućih i potencijalno ireverzibilnih teških neželjenih reakcija na lek koje utiču na različite, ponekad i na više sistema u telu (mišićnoskeletni, nervni, psihijatrijski i čula) prijavljeni su kod pacijenata koji su upotrebljavali hinolone i fluorohinolone, nezavisno od starosti i već postojećih faktora rizika. Upotrebu norfloksacina treba odmah prekinuti nakon prvih znakova ili simptoma bilo koje teške neželjene reakcije i pacijente treba savetovati da se za pomoć obrate svom lekaru.

Tendinitis i ruptura tetive

Tendinitis i ruptura tetive (naročito, ali ne i isključivo se odnosi na Ahilovu tetivu), ponekad bilateralni, mogu se pojaviti već u prvih 48 sati terapije sa hinolonima i fluorohinolonima a prijavljeno je da se javljaju čak i do nekoliko meseci nakon prekida terapije. Rizik od tendinitisa i rupture tetiva povećan je kod starijih pacijenata, pacijenata sa oštećenjem bubrega, pacijenata sa transplantiranim čvrstim organima i kod

pacijenata koji su istovremeno na terapiji kortikosteroidima. Zbog toga treba izbegavati istovremenu primenu kortikosteroida.

Kod prvog znaka tendinitisa (npr. bolno oticanje, inflamacija), treba prekinuti lečenje norfloksacinom i razmotriti alternativnu terapiju. Zahvaćeni ekstremitet treba tretirati na odgovarajući način (npr. imobilizacija). Kortikosteroidi se ne smeju koristiti u slučaju pojave znakova tendinopatije.

Deficit glukozo-6- fosfat dehidrogenaze

Retko su zabeležene hemolitičke reakcije kod pacijenata sa latentnim ili postojećim nedostatkom aktivnosti glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze koji su uzimali hinolonske antibakterijske lekove, uključujući norfloksacin (videti odeljak 4.8 „Neželjena dejstva“).

Primena kod pacijenata sa mijastenijom gravis

Hinoloni, uključujući norfloksacin, mogu da pogoršaju znake mijastenije gravis i da dovedu do slabljenja respiratornih mišića koje je opasno po život. Hinolone, uključujući i lek Nolicin, treba oprezno koristiti kod pacijenata koji imaju mijasteniju gravis (videti odeljak 4.8 „Neželjena dejstva“). Ukoliko dođe do pojave respiratornih tegoba, potrebno je odmah preduzeti odgovarajuće mere zaštite.

Pseudomembranozni kolitis

Pojava teške i neprekidne dijareje tokom ili nakon primenjene terapije može biti znak veoma retkog pseudomembranoznog kolitisa. U takvim slučajevima, lečenje se mora odmah obustaviti i započeti odgovarajuća terapija (npr. vankomicin, 4 x 250 mg, oralna primena). Lekovi koji usporavaju peristaltiku creva su kontraindikovani.

Holestatski hepatitis

Često je zabeležena veza između pojave holestatskog hepatitisa i primene norfloksacina (videti odeljak 4.8).

Pacijente treba posavetovati da odmah obustave terapiju i obrate se lekaru ukoliko se budu javili simptomi bolesti jetre poput anoreksije, žutice, prebojenog urina, pruritusa ili osetljivosti abdomena na dodir.

Periferna neuropatija

Slučajevi senzorne ili senzomotorne polineuropatije koji rezultuju parestezijom, hipoestezijom, dizestezijom ili slabošću, prijavljeni su kod pacijenata koji su uzimali hinolone i fluorohinolone. Pacijente koji se leče norfloksacinom treba savetovati da obaveste svog lekara pre nastavka terapije ako se kod njih jave simptomi neuropatije kao što su bol, osećaj žarenja, bockanje, utrnulost ili slabost, kako bi se sprečila pojava potencijalno ireverzibilnog stanja (videti odeljak 4.8).

Kardiološki poremećaji

Fluorohinolone, uključujući i lek Nolicin, treba oprezno koristiti kod pacijenta sa poznatim faktorima rizika za produženje QT intervala, kao što su na primer:

 • urođeni sindrom produženog QT intervala
 • istovremena primena lekova za koje se zna da produžavaju QT interval (npr. antiaritmici klase IA ili klase III, triciklični antidepresivi, makrolidi, antipsihotici)
 • nekorigovana elektrolitna neravnoteža (npr. hipokalemija, hipomagnezemija)
 • kardiološka oboljenja (npr. srčana insuficijencija, infarkt miokarda, bradikardija).

Stariji pacijenti i žene mogu biti osetljiviji na produžetak QT intervala, koji je izazvan primenom nekih lekova. Dakle, treba biti oprezan prilikom korišćenja fluorohinolona, uključujući norfloksacin, kod ovih populacija (videti odeljak 4.2 Upotreba kod starijih osoba, odeljak 4.5, 4.8 i 4.9).

Aneurizma i disekcija aorte

U epidemiološkim studijama prijavljen je povećan rizik od aneurizme i disekcije aorte nakon uzimanja fluorohinolona, posebno kod populacije starijih.

Stoga se fluorohinoloni smeju primenjivati samo nakon pažljive procene odnosa koristi i rizika i nakon razmatranja drugih terapijskih opcija kod pacijenata sa aneurizmom u porodičnoj anamnezi, ili kod pacijenata kojima je prethodno dijagnostikovana aneurizma i/ili disekcija aorte, ili kod kojih postoje drugi faktori rizika ili stanja sa predispozicijom za aneurizmu i disekciju aorte (npr. Marfan-ov sindrom, vaskularni oblik Ehlers-Danlos-ovog sindroma, Takayasu-ov arteritis, arteritis džinovskih ćelija arterija, Behçet-ova bolest, hipertenzija, ateroskleroza).

Pacijentima treba savetovati da se u slučaju iznenadnog bola u predelu abdomena, grudi ili leđa odmah obrate lekaru u hitnoj medicinskoj službi.

Disglikemija

Kao i kod primene ostalih hinolona, prijavljivani su poremećaji glikemije, uključujući i hipoglikemiju i hiperglikemiju (videti odeljak 4.8), i to kod pacijenata sa dijabetesom koji su na terapiji oralnim antidijabeticima (npr. uzimaju glibenklamid) ili su na insulinu. Zabeleženi su i slučajevi hipoglikemijske kome. Zato se kod pacijenata sa dijabetesom preporučuje pažljivo praćenje glikemije.

Posebna upozorenja o pomoćnim supstancama

Lek Nolicin sadrži boju susnset yellow FCF (E110). Mogu se javiti alergijske reakcije.

Interakcije

Istovremena primena probenecida ne utiče na koncentraciju norfloksacina u serumu, ali je urinarna ekskrecija leka umanjena,

Kao i sa drugim antibakterijskim lekovima, in vitro je dokazan antagonizam između norfloksacina i nitrofurantoina. Zbog toga, treba izbegavati istovremenu primenu norfloksacina i nitrofurantoina.

U pojedinim slučajevima, primećena su neželjena dejstva uzrokovana teofilinom tokom istovremene primene teofilina i norfloksacina. Iz tog razloga, neophodno je praćenje serumskih koncentracija teofilina i po potrebi redukcija doze teofilina.

Zabeležena je povišena koncentracija ciklosporina u serumu pri istovremenoj primeni sa norfloksacinom. Treba pratiti koncentraciju ciklosporina u serumu tokom istovremene primene norfloksacina i primeniti odgovarajuće prilagođavanje doze ciklosporina kada se ova dva leka primenjuju zajedno.

Hinoloni, uključujući i norfloksacin, mogu da pojačaju dejstvo antikoagulansa varfarina ili njegovih derivata, tako što istiskuju značajne količine ovog leka sa mesta vezivanja za albumine u serumu. Kada se ne može izbeći istovremena primena ovih lekova, treba sprovesti merenja protrombinskog vremena ili druge odgovarajuće testove koagulacije.

Interakcija polivalentnih katjona iz raznih preparata koji sadrže gvožđe/antacide kao i proizvoda koji sadrže magnezijum, aluminijum, kalcijum ili cink: tokom istovremene primene norfloksacina i multivitaminskih preparata koji u svom sastavu sadrže kalcijum ili preparata koji sadrže gvožđe ili cink, antacide ili sukralafat, resorpcija norfloksacina je smanjena. Posledično, norfloksacin bi trebalo primenjivati bilo 1-2 sata pre ili najmanje 4 sata nakon upotrebe ovih preparata. Ovo ograničenje se ne odnosi na antacide iz grupe blokatora H2 receptora.

Proizvodi koji se koriste u tečnoj oralnoj ishrani ili mlečni proizvodi (mleko ili mlečni proizvodi, kao što je jogurt), smanjuju resorpciju norfloksacina. Posledično, norfloksacin bi trebalo primenjivati bilo 1-2 sata pre ili najmanje 4 sata nakon upotrebe ovih proizvoda. Pojedini hinoloni, uključujući norfloksacin, utiču na metabolizam kofeina. Ovo može dovesti do odloženog izlučivanja i produženog polu-vremena kofeina u plazmi. Ovo treba uzeti u obzir prilikom konzumiranja kafe i lekova koji u svom sastavu sadrže kofein.

Podaci na životinjama su pokazali da hinoloni u kombinaciji sa fenbufenom mogu da dovedu do konvulzija. Zbog toga treba izbegavati istovremenu primenu hinolona i fenbufena.

Lekovi za koje se zna da produžavaju QT interval

Lek Nolicin, kao i druge hinolone, treba oprezno koristiti kod pacijenata koji primaju lekove za koje je poznato da mogu da dovedu do produžetka QT intervala (npr. antiaritmici klase IA i III, triciklični antidepresivi, antipsihotici, makrolidi) (videti odeljak 4.4).

Trudnoća i dojenje

U ispitivanjima na životinjama nisu pronađeni dokazi teratogenog ili mutagenog dejstva norfloksacina. Embriotoksičnost, kao posledica toksičnosti kod majke, primećena je nakon velikih doza kod zečeva. Primećen je gubitak embriona kod makaki majmuna, ali bez bilo kakvih teratogenih dejstava. Značaj ovih otkrića za upotrebu kod ljudi nije sa sigurnošću utvrđen.

Nije utvrđena bezbednost upotrebe norfloksacina kod trudnica, međutim, kao i sa drugim hinolonima, dokazano je da norfloksacin uzrokuje oštećenje zglobne hrskavice kod nezrelih životinja i zbog toga se lek Nolicin ne sme upotrebljavati tokom trudnoće.

Nema dovoljno iskustva sa primenom norfloksacina kod žena za vreme trudnoće i dojenja. Norfloksacin se može naći u amnionskoj tečnosti ili u pupčanoj krvi. Hinolonski antibiotici se izlučuju u majčino mleko. Iz tog razloga, norfloksacin se ne sme primenjivati tokom perioda dojenja i dojenje mora biti prekinutio ukoliko se primenjuje norfloksacin.

Upravljanje vozilom

Lek Nolicin može uticati na upravljanje vozilima i rukovanje mašinama ili na smanjenje sposobnosti za rad na mestima gde ne postoji bezbedno fiksiranje stopala. Ovo se posebno odnosi na početak lečenja, nakon povećanja doze, promenu leka ili prilikom kombinovanja sa alkoholom.

Neželjena dejstva

Ukupna incidenca neželjenih dejstava, povezanih sa norfloksacinom, zabeležena je kod približno 5% svih pacijenata.

Klasifikacija sistema organa Veoma često (≥1/10) Često(≥1/100, <1/10) Povremeno (≥1/1,000,<1/100) Retko (≥1/10,000,<1/1000) Veoma retko (<1/10,0 00) Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)
Poremećaji endokrinog sistema sindrom neadekvatne sekrecije antidiuretskog hormona (SIADH)
Poremećaji metabolizma i ishrane hipoglikemijska koma (videti odeljak 4.4.)
Kardiološki poremećaji tahikardija, ventrikularna aritmija i Torsades de pointes (prijavljeni su pretežno kod pacijenata sa faktorima rizika za produženja QT intervala), produženi EKG QT interval (videti odeljak 4.4 i 4.9)
Poremećaji krvi i limfnog sistema leukopenija, povećanje vrednosti ALT (SGPT), AST (SGOT),eozinofilija, neutropenija trombocitopenija, hemolitička anemija, ponekad povezana sa deficitomglukoza-6-fosfat dehidrogenaze (videti odeljak 4.4) povećane vrednosti kreatinina i uree u serumu, povećane vrednosti INR-a i tromboplasti nskog vremena
Poremećaji nervnog sistema* glavobolja, vrtoglavica anoreksija, poremećaj sna, polineuropatija koja uključuje Guillaine-Barré- ov sindrom, parestezija, (videti odeljak 4.4)
Poremećaji oka* epifora
Poremećaji uha i centra tinitus
za ravnotežu*
Gastrointesti nalni poremećaji nauzeja, gorušica, abdominalni bol/grčevi, dijareja flatulacija, konstipacija, povraćanje, pankreatitis pseudomemb ranozni kolitis, (videti odeljak 4.4)
Poremećaji bubrega i urinarnog sistema intersticijalni nefritis oštećenje bubrega
Poremećaji kože i potkožnog tkiva kožne reakcije, uključujući i raš fotosenzitivnost, Stevens-Johnson- ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza, eksfolijativni dermatitis, erythema multiforme, pruritus, urtikarija, angioedem
Poremećaji pogoršanje tendinitis, rabdomioli
mišićno- mijastenije gravis, ruptura za
koštanog artritis, tetiva,
sistema i mijalgija, obično sa
vezivnog artralgija (videti udruženim
tkiva odeljak 4.4) faktorima
rizika kao što
su primena
kortikosteroi
da, starosno
doba ili
dugotrajna
dijaliza
(videti
odeljke 4.3. i
4.4)
Vaskularni poremećaji vaskulitis
Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene povišena telesna temperatura anafilaktička/ anafilaktoidn a reakcija (videti odeljke 4.3 i4.4.)
Imunski poremećaji reakcije preosetljivosti
Hepatobilijar niporemećaji hepatitis, uključujući i porast vrednosti u testovimafunkcije jetre, nekrotiziraju ći hepatitis žutica (videti odeljak 4.4)
(videti odeljak 4.4)
Poremećaji reproduktivn og sistema i dojki vaginalna kandidijaza
Psihijatrijski poremećaji* depresija, anksiozne reakcije/ nervoza, zbunjenost, euforija, dezorijentacija, halucinacije, konfuzija i psihički poremećaji uključujući psihotične reakcije

* Veoma retki slučajevi produženih (do nekoliko meseci ili godina), onesposobljavajućih i potencijalno ireverzibilnih teških neželjenih reakcija na lek koje utiču na nekoliko, ponekad i više sistema organa i čula (uključujući reakcije kao što su tendinitis, ruptura tetiva, artralgija, bol u ekstremitetima, poremećaj hoda, neuropatije povezane sa parestezijom, depresija, umor, oslabljeno pamćenje, poremećaji spavanja i oštećenje sluha, vida, ukusa i mirisa) prijavljeni su pri upotrebi hinolona i fluorohinolona; u nekim slučajevima bez obzira na već postojeće faktore rizika (videti odeljak 4.4).

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

U slučaju predoziranja mogući su gastrointestinalni poremećaji.

U slučaju predoziranja, treba sprovesti simptomatsko lečenje. Potrebno je sprovesti EKG monitoring, zbog mogućnosti produženja QT intervala.

Trebalo bi pratiti EKG.

Da bi se sprečila kristalurija, potrebno je obezbediti konzumiranje dovoljne količine tečnosti.