Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Pankreatin gastrorezistentna kapsula, tvrda kontejener plastični, 100 po 150 mg

pankreatin gastrorezistentna kapsula, tvrda kontejener plastični, 100 po 150 mg

Zaštićeno ime leka: KREON 10 000

Abbott Laboratories GMBH, Nemačka

DDD: 6 kapsula

Indikacija: 1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84).
2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20). Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.