Mediko

News · December 22, 2023

Raspored rada lekara Mali Mokri Lug

Raspored rada lekara Ambulanta Mali Mokri Lug od 25.12. do 29.12.2023.

Nedeljni raspored rada lekara za period od 25.12. do 29.12.2023. godine.

Lekar25.12.2023.26.12.2023.27.12.2023.28.12.2023.29.12.2023.
Dr Suzana Novakovićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Jelena Miloševićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Marija Mirkovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Danica Ćosićposle podneposle podneposle podneodsutna,zamena
posle podne
posle podne
Dr Petar Stojkovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne