Mediko

News · January 12, 2024

Raspored rada lekara Zvezdara

Raspored rada lekara Zvezdara od 15.01. do 19.01.2024.

Nedeljni raspored rada lekara po ambulantama za period od 15.01. do 19.01.2024. godine.

Blok 1

Lekar15.01.2024.16.01.2024.17.01.2024.18.01.2024.19.01.2024.
Dr Jelena Vukotićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Karolina Čančarevićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Slađana Antonijević Perićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Marija Novaković*pre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Ivana Stojadinovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Leposava Vojinovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Snežana Muminovićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
posle podneposle podneposle podne
Dr Ivana Milojkovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Branka Grulovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Jovana Đurkovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Blok 2

Lekar15.01.2024.16.01.2024.17.01.2024.18.01.2024.19.01.2024.
Dr Svetlana Nikolićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Nina Dražićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Milislav Živkovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Mirjana Kneževićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Jelena Tanaskovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Irena Mitovposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Branko Jokovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Jovana Pavlovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Nataša Kukićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Lidija Savićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne

Blok 3

Lekar15.01.2024.16.01.2024.17.01.2024.18.01.2024.19.01.2024.
Dr Dragoslava Bojovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Marija Novakovićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Zorica Tomčićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Ana Ješićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Aneta Simićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Jelena Miloševićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne

Kućno lečenje

Lekar15.01.2024.16.01.2024.17.01.2024.18.01.2024.19.01.2024.
Dr Slobodan Radulovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Vladan Nastanovićpre podnepre podnepre podnepre podneposle podne
Prim dr Mileta Marićposle podneposle podneposle podneposle podneodsutan,zamena
posle podne

Ambulanta Dalmatinska

Lekar15.01.2024.16.01.2024.17.01.2024.18.01.2024.19.01.2024.
Dr Mirjana Sočivicapre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Svetlana Vićentijević Radosavljevićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Ambulanta Severni Bulevar

Lekar15.01.2024.16.01.2024.17.01.2024.18.01.2024.19.01.2024.
Dr Miljana Ilićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Irena Anđelković Milutinovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Kristina Govedarovićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne