Mediko

News · November 17, 2023

Raspored rada lekara Zvezdara

Raspored rada lekara Zvezdara od 20.11. do 24.11.2023.

Nedeljni raspored rada lekara po ambulantama za period od 20.11. do 24.11.2023. godine.

Blok 1

Lekar20.11.2023.21.11.2023.22.11.2023.23.11.2023.24.11.2023.
Dr Jelena Vukotićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
pre podnepre podnepre podne
Dr Karolina Čančarevićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Slađana Antonijević Perićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Ivana Stojadinovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Leposava Vojinovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Snežana Muminovićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
posle podneposle podneposle podne
Dr Ivana Milojkovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Branka Grulovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Jovana Đurkovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Blok 2

Lekar20.11.2023.21.11.2023.22.11.2023.23.11.2023.24.11.2023.
Dr Svetlana Nikolićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Nina Dražićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Jelen Tanaskovićpre podne*pre podnepre podnepre podne
Dr Milislav Živkovićodsutan,zamena pre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Mirjana Kneževićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
Dr Irena Mitovposle podne*posle podneposle podneposle podne
Dr Branko Jokovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Nataša Kukićposle podne*posle podneposle podneposle podne
Dr Jovana Pavlovićodsutna,zamena posle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Lidija Savićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Blok 3

Lekar20.11.2023.21.11.2023.22.11.2023.23.11.2023.24.11.2023.
Dr Dragoslava Bojovićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Marija Novakovićodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podnepre podnepre podne
Dr Zorica Tomčićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Ana Ješićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Aneta Simićodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena pre podnepre podnemeđusmena od 10:30 – 17:00međusmena od 10:30 – 17:00
Dr Jelena Miloševićmeđusmena od 10:30 – 17:00odsutna,zamena posle podneposle podneposle podneposle podne

Kućno lečenje

Lekar20.11.2023.21.11.2023.22.11.2023.23.11.2023.24.11.2023.
Dr Slobodan Radulovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Mirjana Knežević****posle podne
Prim dr Mileta Marićposle podneposle podneposle podneposle podneodsutan,zamena
posle podne

Ambulanta Dalmatinska

Lekar20.11.2023.21.11.2023.22.11.2023.23.11.2023.24.11.2023.
Dr Mirjana Sočivicapre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Svetlana Vićentijević Radosavljevićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Ambulanta Severni Bulevar

Lekar20.11.2023.21.11.2023.22.11.2023.23.11.2023.24.11.2023.
Dr Miljana Ilićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Marija Gaćinovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Kristina Govedarovićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne