Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Aripiprazol tableta 30 po 15 mg

aripiprazol tableta 30 po 15 mg

Zaštićeno ime leka: ZYLAXERA

Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma Gmbh, Slovenija; Nemačka

DDD: 15 mg

Indikacija: 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 – F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.