Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Maravirok film tableta blister, 60 po 300 mg

maravirok film tableta blister, 60 po 300 mg

Zaštićeno ime leka: CELSENTRI

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Nemačka

DDD: 0,6 g

Indikacija: HIV infekcija- za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.