Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Bikalutamid film tableta blister, 28 po 50 mg

bikalutamid film tableta blister, 28 po 50 mg

Zaštićeno ime leka: BICADEX

PharmaSwiss d.o.o., Republika Srbija

DDD: 50 mg

Indikacija: Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara – urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.