Lekovi · May 5, 2023

lek

Budesonid gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 100 po 3 mg

budesonid gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 100 po 3 mg

Zaštićeno ime leka: BUDOSAN

Dr Falk Pharma GmbH, Nemačka

DDD: 9 mg

Indikacija: 1. Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascedentnog kolona (K50).
2. Autoimuni hepatitis (К75.4)

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa, a nastavak terapije još do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja lekara specijaliste interne medicine ili infektivnih i tropskih bolesti sa užom specijalizacijom iz gastroenterohepatologije zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.