Mediko

Lekovi · February 1, 2024

Cosopt kapi

Cosopt® 5mg/mL+20mg/mL kapi za oči, rastvor

Terapijske indikacije

Lek Cosopt je indikovan u lečenju povišenog intraokularnog pritiska kod pacijenata koji imaju glaukom otvorenog ugla ili pseudoeksfolijativni glaukom kod kojih lokalna monoterapija ß-blokatorom nije dovoljno efikasna.

Doziranje i način primene

Doza Cosopt kapi za oči je jedna kap u konjunktivalnu kesicu obolelog oka dva puta dnevno.

Ako se koristi još neki oftalmološki preparat nanošenjem u ili na oko, primenu leka Cosopt i drugog leka treba vremenski razdvojiti najmanje deset minuta.

Pacijentima treba reći da operu ruke pre upotrebe leka i da izbegavaju kontakt vrha bočice sa okom ili okolnim tkivima.

Pacijentima takođe treba objasniti da kapi za oči, ako se njima ne rukuje na predviđeni način, mogu da postanu kontaminirane (zagađene) raznim bakterijama koje mogu izazvati infekcije oka. Posle upotrebe kontaminiranih rastvora može doći do ozbiljnih oštećenja oka I kao posledica toga, gubitka vida.

Pacijentima treba objasniti kako da pravilno koriste bočice

Kontraindikacije

Lek Cosopt je kontraindikovan kod pacijenata koji imaju:

· preosetljivost na jednu ili obe aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1

· reaktivna oboljenja disajnih puteva uključujući bronhijalnu astmu ili istoriju bronhijalne astme, ili ozbiljnu hroničnu opstruktivnu bolest pluća

· sinus bradikardiju, sindrom bolesnog sinusa, sinoatrijalni blok, drugi ili treći stepen atrioventrikularnog bloka koji nije kontrolisan pejsmejkerom, zastoj srca, kardiogeni šok

· teško oštećenje bubrega (klirens kreatinina < 30 mL/min) ili hiperhloremijsku acidozu.

Navedene kontraindikacije su bazirane na pojedinačnim sastojcima leka, a ne na njihovoj kombinaciji.

Posebna upozorenja

Kardiovaskularne/respiratorne reakcije

Kao i drugi oftalmološki lekovi i timolol se može resorbovati sistemski. Zbog prisustva beta-adrenergičke komponente, timolola, može da dođe do pojave iste vrste kardiovaskularnih, pulmonalnih, i drugih neželjenih reakcija koje su zabeležene kod primene sistemskih beta-adrenergičkih blokatora. Incidenca sistemskih neželjenih reakcija nakon lokalne primene u oko manja je nego nakon sistemske primene. Videti odeljak 4.2 za podatke o smanjivanju sistemske resorpcije.

Kardiološki poremećaji:

Kod pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima (na primer, koronarna bolest srca, Prinzmetalova angina i srčana insuficijencija) i hipotenzijom potrebno je da se ozbiljno proceni da li treba davati terapiju beta- blokatorima i da se razmotri primena nekih drugih aktivnih suspstanci. Pacijente sa kardiovaskularnim bolestima treba stalno nadgledati da bi se uočili znaci pogoršanja ovih bolesti, kao i znaci neželjenih reakcija.

Zbog negativnog efekta na vreme sprovodljivosti, pacijentima sa srčanim blokom prvog stepena beta- blokatore treba davati samo uz oprez.

Vaskularni poremećaji:

Pacijente sa ozbiljnim poremećajima/bolestima periferne cirkulacije (na primer, teški oblici Rejnoove bolesti ili Rejnoovog sindroma) treba lečiti uz oprez.

Respiratorni poremećaji:

Nakon primene nekih oftalmoloških beta-blokatora zabeleženi su slučajevi neželjenih reakcija na respiratorni sistem, uključujući smrtni ishod usled bronhospazma kod pacijenata sa astmom.

Lek Cosopt treba primenjivati uz oprez kod pacijenata sa blagom/umerenom hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP), i to samo u situacijama kada je moguća korist od primene terapije veća od mogućeg rizika.

Oštećenje jetre

Lek Cosopt nije ispitivan kod pacijenata koji imaju oštećenje jetre, pa ga treba pažljivo upotrebljavati kod ovih pacijenata.

Imunologija i preosetljivost

Kao i drugi oftalmološki lekovi i lek Cosopt se može resorbovati sistemski. Dorzolamid sadrži sulfonamidsku grupu koja se takođe nalazi i kod sulfonamida. Mogu se očekivati ista neželjena dejstva posle sistemske i posle površinske primene sulfonamida, uključujući ozbiljne reakcije poput Stivens-Džonsonovog sindroma i toksične epidermalne nekrolize. Ukoliko se pojave ozbiljne reakcije ili preosetljivost treba prekinuti primenu ovog leka.

Lokalna neželjenja dejstva na oko, koja su slična dejstvima kapi za oči dorzolamid hidrohlorida, viđena su posle primene leka Cosopt. Ako dođe do takvih reakcija treba razmotriti prekidanje primene ovog leka.

U toku terapije beta-blokatorima pacijenti koji su imali atopiju i pacijenti koji su imali teške anafilaktičke reacije na različite alergene mogu jače reagovati na ponovljeno izglaganje tim alergenima. Može se desiti da ovi pacijenti ne reaguju na uobičajene doze adrenalina koje se koriste u lečenju anafilaktičkih reakcija.

Istovremena terapija

Efekti na intraokularni pritisak ili poznati efekti sistemske beta-blokade mogu da se pojačaju kada se timolol daje pacijentima koji već primaju neki sistemski beta-blokator. Odgovor ovih pacijenata na terapiju treba pažljivo da se nadgleda. Ne preporučuje se istovremena upotreba dva beta-adrenergička blokatora za lokalnu primenu (videti odeljak 4.5).

Ne preporučuje se istovremena upotreba dorzolamida i oralnih inhibitora karboanhidraze.

Povlačenje terapije

Kao i posle sistemske primene beta-blokatora, ako je neophodan prekid oftalmološke primene timolola kod pacijenata koji imaju koronarnu bolest srca, terapiju treba postepeno prekidati.

Dodatni efekti beta-blokatora Hipoglikemija/dijabetes

Beta-blokatori treba da se primenjuju uz oprez kod pacijenata koji su podložni nastanku spontane hipoglikemije, ili kod pacijenata sa nestabilnim dijabetesom zato što beta-blokatori mogu da maskiraju znake i simptome akutne hipoglikemije.

Terapija beta-blokatorima može sakriti neke simptome hipertiroidizma. Nagli prekid terapije beta- blokatorima može pogoršati simptome.

Bolest kornee

Oftalmološki beta-blokatori mogu da izazovu suvoću očiju. Pacijente sa oboljenjima kornee treba lečiti uz oprez.

Hirurška anestezija

Oftalmološki preparati beta-blokatora mogu da blokiraju sistemske efekte beta-agonista, na primer, adrenalina. Anesteziolog mora da se obavesti ako pacijent uzima timolol.

Terapija beta-blokatorima može pogoršati simptome miastenije gravis.

Dodatni efekti inhibicije karboanhidraze

Terapija oralnim inhibitorima karboanhidraze praćena je urolitijazom kao rezultat poremećaja acido-bazne ravnoteže posebno kod pacijenata koji su imali kamen u bubregu. Iako nije bilo poremećaja acido-bazne ravnoteže posle primene leka Cosopt, retko je prijavljivana urilitijaza. Obzirom da lek Cosopt sadrži inhibitor karboanhidraze koji se primenjuje lokalno i koji se sistemski resorbuje, kod pacijenata koji su imali kamen u bubregu može postojati povećan rizik za nastajanje urolitijaze u toku primene leka Cosopt.

Ostalo

Lečenje pacijenata koji imaju akutni glaukom, pored primene okularnih hipotenzivnih lekova, zahteva i druge terapijske mere. Lek Cosopt nije ispitivan kod pacijenata koji imaju akutni glaukom zatvorenog ugla.

Kornealni edem i ireverzibilna kornealna dekompenzacija opisani su kod pacijenata koji su predhodno imali hronična kornealna oštećenja i/ili intraokularnu hiruršku intervenciju u vreme kada su koristili dorzolamid. Kod pacijenata sa malim brojem endotelnih ćelija postoji veća mogućnost za pojavu kornealnog edema. Kod ovih pacijenata lek Cosopt treba pažljivo upotrebljavati.

Ablacija sudovnjače opisana je kod primene terapije supresije stvaranja očne vodice (timolol, acetazolamid) posle filtracionih operacija.

Kao i posle primene drugih lekova protiv glaukoma, kod nekih pacijenata opisana je slabija reakcija na oftalmološke preparate timolol maleata posle dugotrajne terapije. U kliničkim ispitivanjima, koja su sprovedena kod 164 pacijenta, koji su praćeni najmanje tri godine, nije bilo značajnih razlika u intraokularnom pritisku posle njegove inicijalne stabilizacije.

Upotreba kontaktnih sočiva

Lek Cosopt sadrži konzervans benzalkonijum hlorid koji može da izazove iritaciju oka. Pre upotrebe leka treba ukloniti kontaktna sočiva i sačekati najmanje 15 minuta pre njihovog ponovnog stavljanja.

Benzalkonijum hlorid može da promeni boju mekih kontaktnih sočiva.

Pedijatrijska populacija

Videti odeljak 5.1.

Interakcije

Provera interakcija između lekova

Pregledajte lekove i rešite interakcije.

Nisu rađene posebne studije u kojima su ispitivane interakcije leka Cosopt sa drugim lekovima.

U kliničkim ispitivanjima lek Cosopt je istovremeno upotrebljavan sa sledećim sistemskim lekovima pri čemu nije bilo neželjenih interakcija: ACE inhibitori, blokatori kalcijumskih kanala, diuretici, nesteroidni antiinflamatorni lekovi kao što je acetilsalicilna kiselina, hormoni (npr. estrogen, insulin, tiroksin).

Postoji mogućnost aditivnog dejstva i nastanka hipotenzije i/ili značajne bradikardije ako se oftalmološki rastvor beta-blokatora primeni zajedno sa oralnim blokatorima kalcijumskih kanala, lekovima koji snižavaju nivoe kateholamina ili beta-adrenergičkim blokatorima, antiaritmicima (uključujući amiodaron), glikozidima digitalisa, parasimpatomimeticima, gvanetidinom, narkoticima i inhibitorima monoamino oksidaze (MAO).

Opisani su slučajevi potencirane sistemske beta-blokade (npr. smanjen broj otkucaja srca, depresija) za vreme kombinovane terapije timolola i inhibitora CYP2D6 (npr. hinidin, fluoksetin, paroksetin).

Iako sam lek Cosopt ispoljava slab ili nikakav efekat na veličinu zenica, povremeno je opisivana midrijaza posle istovremene primene oftamoloških beta- blokatora i adrenalina.

Beta-blokatori mogu povećati hipoglikemičko dejstvo antidijabetičnih lekova.

Oralni beta-blokatori mogu pogoršati povratnu hipertenziju do koje može doći posle povlačenja klonidina.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Lek Cosopt se ne sme primenjivati tokom trudnoće.

Dorzolamid

Na raspolaganju nema odgovarajućih kliničkih podataka iz ispitivanja na trudnicama. Kod kunića, koji su dobili doze dorzolamida koje su bile toksične za skotnu ženku došlo je do teratogenih efekata (videti odeljak 5.3).

Timolol

Na raspolaganju nema odgovarajućih podataka za primenu timolola kod trudnica. Timolol ne sme da se primenjuje tokom trudnoće osim ukoliko to nije apsolutno neophodno. Videti odeljak 4.2 za podatke o smanjenju sistemske resorpcije.

Epidemiološke studije nisu pokazale malformativne efekte, ali je uočen rizik za nastanak intrauterusnog zastoja u rastu ploda prilikom oralne primene beta-blokatora. Pored toga, uočeni su znaci i simptomi beta- blokade (na primer, bradikardija, hipotenzija, respiratorni distres i hipoglikemija) kod novorođenčeta kada su beta-blokatori primenjivani sve do porođaja. Ako se ovaj lek daje sve do porođaja, potrebno je pažljivo pratiti novorođenče tokom prvih dana života.

Dojenje

Nije poznato da li se dorzolamid izlučuje u humanom mleku. Kod pacova u laktaciji koji su dobijali dorzolamid utvrđeno je smanjenje težine mladunaca. Beta blokatori se izlučuju u humanom mleku. Ipak, pri primeni terapijskih doza timolola u kapima za oči mala je verovatnoća da će se humanom mleku naći dovoljna količina potrebna da izazove kliničke simptome beta-blokade kod odojčeta. Za smanjenje sistemske resorpcije, videti odeljak 4.2.

Ako je terapija lekom Cosopt neophodna, ne preporučuje se dojenje.

Upravljanje vozilom

Nisu sprovedene studije o uticaju na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. Neželjena dejstva, kao što je nejasan vid, kod nekih pacijenata mogu uticati na sposobnost vožnje i/ili upravljanja mašinama.

Neželjena dejstva

U kliničkim ispitivanjima primene leka Cosopt uočene neželjene reakcije bile su konzistentne sa neželjenim reakcijama koje su prethodno zabeležene kod primene dorzolamid hidrohlorida i/ili timolol maleata.

U kliničkim ispitivanjima 1035 pacijenata je bilo lečeno lekom Cosopt. Kod oko 2,4% pacijenata je prekinuta terapija zbog lokalnih neželjenih dejstava na oko, dok je kod oko 1,2% pacijenata prekinuta terapija zbog alergijskih reakcija ili preosetljivosti (kao što je inflamacija očnih kapaka i konjunktivitis).

Kao i drugi oftalmološki lekovi za lokalnu primenu u oko, timolol se resorbuje u sistemsku cirkulaciju. Ovo može da izazove slične neželjene reakcije kao one uočene kod sistemskih beta blokatora. Incidenca sistemskih neželjenih reakcija nakon lokalne primene u oko manja je nego nakon sistemske primene.

Prijavljena su sledeća neželjena dejstva posle upotrebe leka Cosopt ili neke od njegovih komponenti u toku kliničkih ispitivanja ili kao post-marketinško iskustvo:

[Veoma česte (≥1/10), česte (≥1/100 do <1/10), povremene (≥1/1000, <1/100) i retke (≥1/10.000, <1/1000)]. Nepoznate (učestalost ne može da se utvrdi na osnovu raspoloživih podataka).

Klasa sistemaorgana (MedDRA)FormulacijaVeoma česteČestePovremeneRetkeNepoznate**
Poremećaj imunskog sistemaCosopt   znaci i simptomi sistemskih alergijskih reakcija, uključujući angioedem, urtikariju, pruritus, osip, anafilaksu 
 Timolol maleat, kapi za oči, rastvor   znaci i simptomi sistemskih alergijskih reakcija, uključujući angioedem, urtikariju, lokalizovani i generalizova ni osip, anafilaksupruritus
Poremećaji metabolizma i ishrane  Timolol maleat, kapi za oči, rastvor    hipoglikemija
Psihijatrijski poremećajiTimolol maleat, kapi za oči, rastvor  depresija*nesanica* noćne more* gubitak pamćenja 
Poremećaji nervnog sistemaDorzolamid hidrohlorid, kapi za oči, rastvor glavobolja* vrtoglavica*, parestezija* 
 Timolol maleat, kapi za oči, rastvor glavobolja*vrtoglavica* sinkopa*parestezija*, pojačanje znakova i simptoma miastenije gravis, smanjen libido*, cerebrovasku larni akcident*, cerebralna ishemija 
Poremećaji okaCosoptosećaj peckanja i probadanja u okukonjunktival na injekcija, zamućen vid, kornealna erozija, svrab u oku, suzenje   
 Dorzolamid hidrohlori, kapi za oči, rastvor inflamacija očnog kapka*, iritacija očnog kapka*iridociklitis*iritacija sa crvenilom*, bol*, stvaranje pokorice očnog kapka*, prolazna miopija (koja nestaje nakon prekida 8 od 14 terapije), kornealni edem*, okularna hipotonija*, ablacija sudovnjače (posle filtracione operacije)* 
 Timolol maleat, kapi za oči, rastvor znaci i simptomi iritacije oka uključujući blefaritis*, keratitis*, smanjena osetljivost kornee i suve oči*poremećaji vida sa refraktivnim promenama (u nekim slučajevima zbog obustavljanja terapije mioticima)*ptoza, diplopija, ablacija sudovnjače posle filtracione operacije* (videti odeljak 4.4, Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)svrab, suzenje, crvenilo oka, zamućen vid, kornealna erozija
Poremećaji uha i centra za ravnotežuTimolol maleat, kapi za oči, rastvor   tinitus* 
Kardiološki poremećajiTimolol maleat, kapi za oči, rastvor  bradikardija *bol u grudima *, palpitacije *, edem *, aritmija *, kongestivna srčana insuficijencij a*, srčani arest *, srčani blokatrioventrikul arni blok, srčana insuficijencija
Vaskularni poremećajiTimolol maleat, kapi za oči, rastvor   hipotenzija *, klaudikacija, Rejnoov fenomen*, hladne šake i stopala * 
Respiratorni, torakalni i medijastinaln i poremećajiCosopt sinuzitis kratak dah, respiratorni zastoj, rinitis, retko bronhospaza m 
 Dorzolamid hidrohlorid, kapi za oči, rastvor   epistaksa * 
 Timolol maleat, kapi za oči, rastvor  dispnea*bronhospaza m (predominant no kod pacijenata koji su već imali bronhospasti čna oboljenja)*, respiratorna insuficijencij a, kašalj* 
Gastrointesti nalni poremećajiCosoptdisgezija    
 Dorzolamid hidrohlorid, kapi za oči, rastvor muka* iritacija grla, suva usta* 
 Timolol maleat, kapi za oči, rastvor  muka*, dispepsija*dijareja, suva usta*disgezija, abdominalni bol, povraćanje
Poremećaji kože i potkožnog tkivaCosopt   kontaktni dermatitis, StivensDžonsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza 
 Dorzolamid hidrohlorid, kapi za oči, rastvor   osip* 
 Timolol maleat, kapi za oči, rastvor   alopecija*, psorijazofor mni osip ili egzacerbacija psorijaze*osip na koži
Poremećaji mišićno– koštanog sistema i vezivnog tkiva tkivaTimolol maleat, kapi za oči, rastvor   sistemski lupus eritematozusmialgija
Poremećaji bubrega i urinarnog sistemaCosopt  urolitijaza  
Poremećaji reproduktivn og sistema i dojkiTimolol maleat, kapi za oči, rastvor   Pejronijeva bolest*, smanjen libidoseksualna disfunkcija
Opšti poremećaji i reakcije na mestu primeneDorzolamid hidrohlorid, kapi za oči, rastvor astenija/umor *   
 Timolol maleat, kapi za oči, rastvor  astenija/umor *  

* Ove neželjene reakcije su takođe opisane za Cosopt kao post-marketinško iskustvo.

** Dodatne neželjene reakcije su zabeležene sa oftamološkim beta-blokatorima i mogu se eventualno javiti pri primeni leka Cosopt.

Predoziranje

Nisu dostupni podaci koji se odnose na predoziranje leka kod ljudi posle akcidentalne ili namerne upotrebe leka Cosopt.

Simptomi

Postoje izveštaji o nehotičnom predoziranju sa oftalmološkim rastvorom timolol maleata što je rezultiralo sistemskim efektima koji su opisani i kod sistemskih beta-adrenergičkih blokatora kao što su vrtoglavica, glavobolja, kratak dah, bradikardija, bronhospazam i zastoj srca. Najčešći znaci i simptomi koji se mogu očekivati kod predoziranja dorzolamida su neravnoteža elektrolita, razvoj acidoze, kao i mogući efekti na centralni nervni sistem.

Dostupan je mali broj podataka koji se odnose na akcidentalno ili namerno predoziranje ljudi dorzolamid hidrohloridom oralnim putem. Posle oralnog unošenja opisana je pospanost. Posle površinske primene opisana su sledeća dejstva: mučnina, vrtoglavica, glavobolja, zamor, nenormalni snovi, disfagija.

Terapija

Lečenje treba da bude simptomatsko i suportivno. Treba pratiti nivoe elektrolita u serumu (posebno kalijuma) i pH krvi. Pokazano je da se timolol ne uklanja dobro dijalizom.