Mediko

Događaji · August 28, 2023

Joint Cardiac Symposium

Joint Cardiac Symposium održaće se 22. i 23. septembra 2023. godine u Beogradu. Organizatori su Udruženje kardiovaskularnih hirurga Srbije i Euro-Asian Bridge Society.

Program

22. septembar 2023. 

Početak 8:30

Svečano otvaranje: 15 minuta

Sesija 1: Savremeni načini lečenja hroničnog koronarnog sindroma na osnovu rezultata ISCHEMIA, FAME 3 and LMCAD studija (8:45 – 10:00)

Moderatori: Prof. dr Friedhelm Beyersdorf, Prof. dr Branko Beleslin

Panelisti: Prof. dr Svetozar Putnik, Prof. dr Milovan Petrović, Prof. dr Anastazija Stojišić Milosavljević

Preporuke za lečenje hroničnog koronarnog sindroma– Prof. dr Miodrag Ostojić

Savremeni načini lečenja hroničnog koronarnog sindroma iz ugla interventnog kardiologa– Prof. dr Milan Dobrić

Savremeni načini lečenja hroničnog koronarnog sindroma iz ugla kardiohirurga– Prof. dr Pieter Kapptain

Iz Ugla kliničkog kardiologa: Kog pacijenta selektovati timu za srce radi odabira prave strategije za revaskularizaciju: (3 prikaza slučaja, 1) izolovani distalni LM, 2) 2-3 sudovna bolest sa proksimalnim zahvatanjem LAD [bez-DM], 2-3 sudovna bolest bez zahvatanja proksimalne LAD).- Dr Valentina Balint, Dr Nataša Dukuljev, Dr Milica Vukolić

Diskusija (15 minuta)

Kafe pauza. (30 min) 10:00-10:30

Sesija 2: Aktuelne preporuke za hiruršku revaskularizacijiu miokarda (10:30 – 11:45)

Moderatori: Prof. dr Sotirios Prapas, Prof. dr Marija Zdravković

Panelisti: Prof. dr Živojin Jonjev, Prof. dr Ilija Srdanović, Prof. dr Aleksandar Nešković

Značaj periproceduralnog infarkt miokarda kod pacijenata tretiranih PCI ili CABG? –Prof. dr Milan Milojević

Značaj kompletne revaskularizacije miokarda nakon PCI i CABG iz ugla kardiohirurga. –Dr Miloš Matković

Značaj kompletne revaskularizacije miokarda nakon PCI i CABG iz ugla interventnog kardiologa. – Prof. dr Branko Beleslin

Strategija hibridne revaskularizacije miokarda, ko, kada i kako?– Prof. dr Marc Ruel

Diskusija

Ručak i simpozijum industrije. 11:45-13:00

Ključno predavanje: Prof. Arie Pieter Kappetein: Budućnost treninga u kardiohirurgiji.

Sesija 3: Medikamentno lečenje nakon hirurške ravskularizacije miokarda (13:30 – 14:30)

Moderatori: Prof. dr Aleksandar Redžek, Prof. dr Nebojša Tasić

Panelisti: Doc. dr Petar Vuković, Prof. dr Slobodan Obradović, Prof. dr Tomislav Kostić

Uloga dvojne antiagregacione terapije nakon hirurške revaskularizacije miokarda- Dr Mate Petričević

Primena blokatora Ca kanala u lečenju pacijenata sa višestrukim arteriskim graftovima.- Prof. dr Ivana Petrović

Značaj medikamentozne korekcije lipidnog statusa kod pacijenata nakon hirurške ravaskularizacije miokarda.- Prof. dr Svetlana Apostolović

Najnovije preporuke za medikametozno lečenje pacijenata sa srčanom slabošću i oslabljenom ejekcionom frakcijom.- Prof. dr Petar Otašević

Diskusija 

Kafe pauza(30 min) 14:30-15:00

Sesija 4: Revaskularizacija pacijenata sa i bez akutnog koronarnog sindroma  (15:00 – 16:15)

Moderatori: Prof. dr Friedhelm Beyersdorf, Prof. dr Goran Stanković

Panelisti: Prof. dr Georges Tedy, Prof. dr Miroslav Bikicki, Dr Dragana Šarenac

Hitna hirurška revaskularizacija pacijenat sa akutnim koronarnim sindromom: Za i Protiv: (Perspektiva nterventnog kardiologa i kardiohirurga: 5 minuta svako).-

Dr Marko Kaitović, Dr Dragan Topić

Značaj FFR metode u hirurškoj revaskularizaciji i perkutanim koronarnim intervencijama.- Dr Ivan Ilić

Minimalno invazivna i hibridna hirurška revaskularizacija miokarda. – Dr Alaaddin Yilmaz

Selekcija graftova za hiruršku revaskularizaciju miokarda, rezultati upitnika: trenutna primena graftova u Jadranskom regionu. –TBA

Diskusija

Završna reč (16:15-16:30)

Sastanak regionalnih udruženja cardio i vaskularnih hirurga (17:00-18:00)

Ključno predavanje: Prof. dr Anders Jeppsson

Model Skandinavske asocijacije torakalnih hirurga.

23.09.2023.

Početak u 8:30

Uvodna reč: 15 minuta

Sesija 1: Kratkoročna mehanička potpora cirkulaciji (8:45 – 10:00)

Moderatori: Prof. dr Roberto Lorusso, Dr Saša Hinić

Panelisti: Dr Saša Kačar, Dr Emilija Nestorović, Dr Ljubomir Đoković

Kardiogeni šok – trenutne opcije lečenja i ishodi.- Dr Srđan Bošković

Pravo vreme za kratkororčnu mehaničku potporu cirkulaciji: Kadaje previše rano, a kada previše kasno?- Dr Dragana Košević

Protektovane perkutane koronarne intervencije.- Prof. dr Siniša Stojković

Protektovana hirurška revaskularizacija miokarda.- Asist. dr Saša Borović

Diskusija

Kafe pauza(30 min) 10:00-10:30

Sesija 2: Dugoročna mehanička potpora cirkulaciji (10:30 – 11:45)

Moderatori: Prof. dr Pieter Kapptein, Prof. dr Bojan Biočina

Panelisti: Prof. dr Saško Jovev, Prof. dr Lazar Velicki, Dr Dragana Košević

Srčana slabost: dijagnostički i terapijski modaliteti.- Prof. dr Arsen Ristić

Kada lečiti uznapredovalu srčanu slabost uređajima za dugorotrajnu mehaničku potporu cirkulaciji.- Dr Emilija Nestorović

Kriterijumi za eksplantaciju LVAD – naučena lekcija.- Prof. dr Hrvoje Gašparević

Uloga telemedicine u lečenju bolesnika sa srčanom slabošću.- Dr Jelena Sagić

Diskusija

Kafe pauza. (15 min) 11:45-12:00

Ključno predavanje : Prof. Dr. Roberto Lorusso- Najsavremenija tehnologija za ekstrakorporalnu potporu cirkulaciji. (30 minutes)

Obraćanje Predsednika Euro-Asia Bridge udruženja – Doc. dr Slobodan Mićović

Pauza za ručak i simpozijum industrije. 12:45-14:00

Sesija 3: Lečenje bikuspidne aortne valvule (14:00 – 15:00)

Moderatori: Prof. dr Ruggero De Paulis, Doc. dr Slobodan Mićović

Panelisti: Prof. dr Igor Rudež, Prof. dr Aleksandra Nikolić, TBA

Procena stepena aortne regurgitacije i morfoloških karakteristika bikuspidna aortne valvule.- Prof. dr Marko Banović

Kada i kako rekonstruisati bikuspidnu aortnu valvulu (simetričnu i asimetričnu).- Prof. dr Ruggero De Paulis

Kada izbeći rekonstrukciju aortne valvule i uraditi TAVI proceduru?- Dr Danijel Unić

Predavanje TAVI

Diskusija (15 minuta)

Kafe pauza(20 min) 15:00-15:20

Sesija 4: Preporuke i kliničke odluke u hirurgiji aortne valvule (15:20 – 16:30)

Moderatori: Dr Alaaddin Yilmaz, Prof. dr Ivan Stojanović

Panelisti: TBA, Prof. dr Milan Nedeljković, Dr Aleksandar Radović

Asimptomatska aortna stenoza: kada i kako lečiti ovu grupu pacijenata?- Dr Mila Kovačević

Enoskopska zamena aortne valvule: rezultati i buduća očekivanja.- Dr Antonios Pitsis

TAVI procedura kod mladih pacijenata sa niskim rizikom za hirurško lečenje.-

Dr Dejan Milašinović

Reoperacije zamene aortne valvule kod strukuralne degeneracije bioloških valvula nakon TAVI ili hirurške implantacije.- Prof. dr Michael Borger

Diskusija (10 minuta)

Svečano zatvaranje sastanka at 16:30