Mediko

Blog · January 15, 2024

Sistematski pregled zaposlenih

Kada su obavezni, a kada poželjni sistematski pregledi za zaposlene

Kultura poslovanja podrazumeva i brigu o zdravlju zaposlenih. Obavezni sistematski pregledi se za pojedina radna mesta podrazumevaju, ali je poželjno da ih, svojim radnicima, obezbedi svaki poslodavac. Na taj način se stvara pozitivno i produktivno radno okruženje, u kojem se ljudi osećaju motivisanim, angažovanim i podržanim.

Sistematski pregledi radnika, koji se vrše u zdravstvenim ustanovama, su preventivni pregledi. Oni imaju za cilj da otkriju i spreče moguće zdravstvene probleme kod zaposlenih. Obično podrazumevaju grupu traženih analiza krvi koju obavlja nadležna laboratorija i preglede specijalista.

U Srbiji, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu propisuje da se sistematski pregledi moraju obavljati za sve radnike koji rade na poslovima sa povećanim rizikom za njihovo zdravlje i bezbednost. To su, na primer, radnici koji rade sa opasnim materijama, pod povišenim ili sniženim pritiskom, u bučnom ili vibrirajućem okruženju, sa izvorima zračenja, na ekstremnim temperaturama, na visini ili u dubini, sa teškim fizičkim opterećenjem i slično. Krovna zdravstvena ustanova koja se bavi zdravljem radnika je Institut za medicinu rada Srbije “Dr Dragomir Karajović”. Ovaj institut, koji se nalazi u sastavu Medicinskog fakulteta, u 2023. godini je proslavio jubilej – 70 godina rada.

Sistematski pregledi se moraju obavljati pre zapošljavanja, periodično tokom radnog veka, i po prestanku radnog odnosa. Periodičnost zavisi od vrste posla i procene rizika. U nekim slučajevima, sistematski pregledi se moraju obavljati jednom godišnje, a u nekim ređe ili češće.

Sistematski pregledi mogu da utvrde da li radnik ima neke funkcionalne poremećaje ili ograničenja koja bi mogla da utiču na njegovu sposobnost za rad. Istovremeno, na ovaj način se neretko otkrivaju u početnoj fazi i oboljenja koja nemaju veze sa poslom, što je veoma važno. Prema podacima Instituta “Dr Dragomir Karajović”, najčešće bolesti koje se dijagnostikuju sistematskim pregledom su hipertenzija, gojaznost, povišene masnoće u krvi, dijabetes, hronična opstruktivna bolest pluća, degenerativne promene zglobova i karcinomi. Sistematski pregledi za radna mesta povišenog rizika su obaveza poslodavca, koji mora da obezbedi uslove za njihovo sprovođenje i da snosi troškove. Radnik ima pravo i na uvid u rezultate sistematskih pregleda, kao i na zaštitu svojih ličnih podataka.

Ako se u postupku periodičnog pregleda utvrdi da zaposleni više ne ispunjava zdravstvene uslove za obavljanje poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom, poslodavac mora da ga premesti na drugo radno mesto, koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima.

Poslodavac je dužan da zaposlenog i na njegov zahtev uputi na lekarski pregled koji odgovara rizicima na radnom mestu u redovnim intervalima.

Sistematski pregledi, važni za poslovanje i reputaciju

Sistematski pregledi radnika, a pre svega briga o zdravlju radnika uopšte, direktno pozitivno doprinose rezultatima poslovanja. Na ovaj način, što nikako nije zanemarljivo, kompanija poboljšava i svoju reputaciju, zadržava najbolje radnike i lakše regrutuje nove. Firma postaje bolje integrisana u lokalnu zajednicu, i ostvaruje društveni uticaj.

Ne treba zaboraviti da se zdravlje radnika ne odnosi samo na fizičku spremnost, već i na mentalno i emocionalno zdravlje. Zaposleni koji su zdravi u svim aspektima imaju veće šanse da rade dobro, efikasno sarađuju, budu kreativni. Takođe je manje verovatno da će doživeti stres, sagorevanje na poslu, ili biti odsutni sa posla.

Kompanija koja brine o zdravlju svojih zaposlenih, takođe, treba da primenjuje prakse koje promovišu zdrav način života kao što su fleksibilno radno vreme, velnes programi, zdravstvene beneficije, ergonomska oprema za rad, bezbedan i udoban radni prostor.

Sve navedeno čini da rad za poslodavca, bez obzira na vlasničku strukturu i delatnost, postane popularan i cenjen. Setimo se samo prvih fotografija kancelarija u Guglu koje su dospele u medije. Iako nisu primerene za sve delatnosti, zaposlenima smo svi pozavideli.

Čak i ako nisu obavezni, dakle, redovni sistematski pregledi radnika doprinose kulturi zdrave kompanije, i treba razmotriti njihovo uvođenje.