Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Lakozamid film tableta blister, 56 po 200 mg

lakozamid film tableta blister, 56 po 200 mg

Zaštićeno ime leka: CAMISADOL

Genepharm SA, Grčka

DDD: 0,3 g

Indikacija: Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.