Lekovi · May 5, 2023

lek

Levetiracetam oralni rastvor bočica staklena, 1 po 300 ml (100 mg/ml)

levetiracetam oralni rastvor bočica staklena, 1 po 300 ml (100 mg/ml)

Zaštićeno ime leka: KEPPRA

Nextpharma SAS, Francuska

DDD: 1,5 g

Indikacija: 1. Epilepsija – kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija – kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 1 meseca starosti (G40);
3. Epilepsija – kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija – kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično – kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.