Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Mikofenolna kiselina film tableta blister, 150 po 500 mg

mikofenolna kiselina film tableta blister, 150 po 500 mg

Zaštićeno ime leka: CELLCEPT

F. Hoffmann-La Roche Ltd., Švajcarska

DDD: 2 g

Indikacija: Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.