Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Oksikodon, nalokson tableta sa produženim oslobađanjem blister, 30 po (20mg+10mg)

oksikodon, nalokson tableta sa produženim oslobađanjem blister, 30 po (20mg+10mg)

Zaštićeno ime leka: TARGINACT

Mundipharmab GmBH; Bard Pharmaceuticals Limited, Nemačka, Velika Britanija

DDD: 75 mg

Indikacija: Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

Terapijske indikacije

Za lečenje jakog bola koji se može odgovarajuće suzbiti samo opioidnim analgeticima.

Druga linija simptomatskog lečenja pacijenata sa teškim do veoma teškim idiopatskim sindromom nemirnih nogu, nakon neuspešne dopaminergičke terapije.

Antagonista opioida, nalokson, je dodat da spreči konstipaciju izazvanu opioidima, blokirajući delovanje oksikodona na opioidne receptore lokalno u crevima.

Lek Targinact je indikovan za odrasle.

Doziranje i način primene

Doziranje

Analgezija

Analgetska efikasnost leka Targinact je ekvivalentna efikasnosti oksikodon-hidrohlorida u formulacijama sa produženim oslobađanjem.

Doziranje je potrebno prilagoditi intenzitetu bola i osetljivosti svakog pojedinačnog pacijenta. Ukoliko nije drugačije propisano, ove tablete je potrebno primeniti na sledeći način:

Odrasli

Uobičajena početna doza za pacijenta koji prvi put uzima opioidne analgetike (opioid naive) iznosi 10 mg/5 mg kombinacije oksikodon-hidrohlorid/nalokson-hidrohlorid na svakih 12 sati.

Pacijenti koji su već primali opioide mogu početi sa većim dozama, u zavisnosti od njihovog prethodnog iskustva sa primenom opioida.

Lek Targinact, 5 mg/2,5 mg je namenjen za titraciju doze na početku terapije opioidima i za individualno prilagođavanje doze.

Maksimalna dnevna doza ovih tableta iznosi 160 mg oksikodon-hidrohlorida i 80 mg nalokson-hidrohlorida. Maksimalna dnevna doza je namenjena pacijentima koji su prethodno održavani na stabilnoj dnevnoj dozi i kod kojih se javila potreba za povećanjem doze. Ukoliko se razmatra povećanje doze, poseban oprez je potreban kod pacijenata sa oslabljenom funkcijom bubrega i pacijenata sa blagim oštećenjem funkcije jetre. Za pacijente kojima su potrebne veće doze, treba razmotriti primenu dodatne doze oksikodon-hidrohlorida sa produženim oslobađanjem u istim vremenskim razmacima, uzimajući u obzir maksimalnu dnevnu dozu od 400 mg oksikodon-hidrohlorida sa produženim oslobađanjem. U slučaju primene dodatne doze oksikodon- hidrohlorida može biti smanjen koristan efekat nalokson-hidrohlorida na funkciju creva.

Nakon potpunog prekida terapije ovim tabletama, sa kasnijim prelaskom na drugi opioid, može se očekivati pogoršanje funkcije creva.

Nekim pacijentima koji uzimaju ove tablete sa produženim oslobađanjem u skladu sa uobičajenim načinom doziranja, za terapiju probijajućeg bola su potrebni analgetici sa trenutnim oslobađanjem kao „lekovi za brzo ublažavanje simptoma“. Lek Targinact je formulacija sa produženim oslobađanjem i zato nije namenjen za lečenje probijajućeg bola. Za lečenje probijajućeg bola, pojedinačna doza „leka za brzo uklanjanje simptoma“ treba da iznosi približno 1/6 ekvivalentne dnevne doze oksikodon-hidrohlorida. Potreba za više od dve „ doze za brzo uklanjanje simptoma“ na dan obično je indikacija za povećanje doze. Ovo prilagođavanje treba sprovoditi na svakih 1–2 dana postepeno za po 5 mg/2,5 mg dva puta dnevno, ili ako je potrebno 10 mg/5 mg kombinacije oksikodon-hidrohlorid/nalokson-hidrohlorid, dok se ne postigne stabilna doza. Cilj je da se za pacijenta uspostavi specifična doza dva puta dnevno kojom će se održavati zadovoljavajuća analgezija uz što manju primenu „leka za brzo uklanjanje simptoma“ sve dok je potrebna terapija bola.

Lek Targinact se uzima u određenoj dozi, dva puta dnevno, prema unapred utvrđenom rasporedu. Mada simetrično doziranje (ista doza ujutru i uveče) prema unapred utvrđenom rasporedu (na svakih 12 sati) odgovara većini pacijenata, neki pacijenti, zavisno od individualnog tipa bola, mogu imati koristi od asimetričnog doziranja koje je prilagođeno njihovom obrascu bola. Uopšteno, potrebno je odabrati najmanju dozu kojom se postiže efikasna analgezija.

U terapiji bola koji nije maligne etiologije, dnevne doze do 40 mg/20 mg kombinacije oksikodon- hidrohlorid/nalokson-hidrohlorid su obično dovoljne, ali mogu biti potrebne i veće doze.

Za doze koje se ne mogu postići primenom ove jačine dostupne su i druge jačine ovog leka.

Sindrom nemirnih nogu

Lek Targinact je indikovan kod pacijenata koji boluju od sindroma nemirnih nogu najmanje 6 meseci. Simptomi sindroma nemirnih nogu moraju biti prisutni svakodnevno i tokom dana (≥ 4 dana nedeljno). Lek Targinact treba primeniti nakon neuspeha prethodne dopaminergičke terapije. Neuspeh dopaminergičke terapije definiše se kao nezadovoljavajući početni odgovor, odgovor koji je sa vremenom postao nezadovoljavajući, pojava augmentacije (pogoršanja sindroma nemirnih nogu) ili neprihvatljiv nivo podnošljivosti uprkos odgovarajućim dozama. Prethodna terapija najmanje jednim dopaminergičkim lekom u načelu treba da traje 4 nedelje. U slučaju neprihvatljivog nivoa podnošljivosti dopaminergičke terapije, može se prihvatiti i kraći period.

Doziranje je potrebno prilagoditi osetljivosti svakog pojedinačnog pacijenta.

Terapija lekom Targinact kod pacijenata sa sindromom nemirnih nogu mora se sprovoditi pod nadzorom kliničkog lekara sa iskustvom u lečenju sindroma nemirnih nogu.

Ukoliko nije drugačije propisano, lek Targinact je potrebno primeniti na sledeći način:

Odrasli

Uobičajena početna doza je 5 mg/2,5 mg kombinacije oksikodon-hidrohlorid/nalokson-hidrohlorid na svakih 12 sati.

U slučaju da su potrebne veće doze, preporučuje se titracija na nedeljnom nivou. Srednja vrednost dnevne doze u pivotalnoj studiji bila je 20 mg/10 mg kombinacije oksikodon-hidrohlorid/nalokson-hidrohlorid. Nekim pacijentima mogu odgovarati veće dnevne doze, do maksimalne doze od 60 mg/30 mg kombinacije oksikodon-hidrohlorid/nalokson-hidrohlorid.

Lek Targinact se uzima u određenoj dozi, dva puta dnevno, prema unapred utvrđenom rasporedu. Mada simetrično doziranje (ista doza ujutru i uveče) prema unapred utvrđenom rasporedu (na svakih 12 sati) odgovara većini pacijenata, neki pacijenti, zavisno od pojedinačne situacije, mogu imati koristi od asimetričnog doziranja koje je individualno prilagođeno pacijentu. Uopšteno, potrebno je odabrati najmanju efikasnu dozu.

Za doze koje se ne mogu postići primenom ove jačine, dostupne su i druge jačine ovog leka. Analgezija/sindrom nemirnih nogu

Stariji pacijenti

Kao i kod mlađih odraslih osoba, doziranje je potrebno prilagoditi jačini bola ili simptomima sindroma nemirnih nogu i osetljivosti svakog pojedinačnog pacijenta.

Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre

Kliničko ispitivanje je pokazalo da su kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre povećane koncentracije oksikodona i naloksona u plazmi. Koncentracije naloksona su bile povećane u većoj meri u odnosu na koncentracije oksikodona (videti odeljak 5.2). Klinički značaj izloženosti relativno velikim koncentracijama naloksona kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre još uvek nije poznat. Potreban je oprez kada se ove tablete primenjuju kod pacijenata sa blagim oštećenjem funkcije jetre (videti odeljak 4.4). Primena leka Targinact kod pacijenata sa umerenim i teškim oštećenjem funkcije jetre je kontraindikovana (videti odeljak 4.3).

Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

Kliničko ispitivanje je pokazalo da su kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega povećane koncentracije oksikodona i naloksona u plazmi (videti odeljak 5.2). Koncentracije naloksona su bile povećane u većoj meri u odnosu na koncentracije oksikodon. Klinički značaj izloženosti relativno visokim koncentracijama naloksona kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega još uvek nije poznat. Potreban je oprez kada se ove tablete primenjuju kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega (videti odeljak 4.4).

Pedijatrijska populacija

Bezbednost i efikasnost leka Targinact kod dece uzrasta ispod 18 godina nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Način primene

Za oralnu primenu.

Ove tablete sa produženim oslobađanjem se uzimaju u određenoj dozi, dva puta na dan, prema unapred utvrđenom rasporedu.

Tablete sa produženim oslobađanjem mogu se uzeti sa ili bez hrane uz dovoljnu količinu tečnosti. Ove tablete se moraju progutati cele, ne smeju se lomiti, žvakati ili drobiti (videti odeljak 4.4).

Trajanje lečenja

Ove tablete se ne smeju primenjivati duže nego što je zaista neophodno. Ukoliko priroda i težina bolesti zahtevaju dugoročno lečenje bolesti, pacijenta je potrebno pažljivo i redovno pratiti kako bi se utvrdilo da li postoji potreba za nastavkom lečenja i u kojoj meri.

Analgezija

Ako pacijentu nije više potrebna terapija opioidima, savetuje se postepeno smanjenje doze (videti odeljak 4.4).

Sindrom nemirnih nogu

Tokom terapije lekom Targinact, potrebno je sprovoditi kliničku procenu pacijenta najmanje jednom u tri meseca. Terapija se može nastaviti samo ukoliko se smatra da je lek Targinact efikasan i da korist prevazilazi neželjena dejstva i potencijalni rizik kod svakog pojedinačnog pacijenta. Pre nastavka terapije sindroma nemirnih nogu duže od godinu dana, treba razmotriti režim postepenog smanjivanja doze leka Targinact tokom perioda od približno nedelju dana, kako bi se utvrdilo da li je nastavak terapije lekom Targinact indikovan.

Ako pacijentu više nije potrebna terapija opioidima, preporučuje se prekid terapije postepenim smanjivanjem doze tokom perioda od približno nedelju dana kako bi se smanjio rizik od pojave simptoma obustave (videti odeljak 4.4).

Kontraindikacije

 • Preosetljivost na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1.
 • Teška respiratorna depresija sa hipoksijom i/ili hiperkapnijom.
 • Teška hronična opstruktivna bolest pluća.
 • Plućno srce.
 • Teška bronhijalna astma.
 • Paralitički ileus koji nije posledica lečenja opioidima.
 • Umereno do teško oštećenje funkcije jetre.

  Dodatno za sindrom nemirnih nogu

 • Zloupotreba opioida u anamnezi.

Posebna upozorenja

Potreban je oprez kod primene ovih tableta kod pacijenata sa:

 • Teškim oštećenjem respiratorne funkcije
 • Apnejom tokom spavanja
 • Istovremenom primenom depresora CNS-a (videti u nastavku i odeljak 4.5)
 • Inhibitorima monoaminooksidaze (MAOI, videti u nastavku i odeljak 4.5)
 • Tolerancijom, fizičkom zavisnošću i obustavom (videti u nastavku)
 • Psihološkom zavisnošću (adikcija), profilom zloupotrebe i istorijom zloupotrebe supstanci i/ili alkohola (videti u nastavku)
 • Starijih ili nemoćnih osoba
 • Povredom glave, intrakranijalnom lezijom ili povećanim intrakranijalnim pritiskom, smanjenim nivoom svesti nepoznatog porekla
 • Epileptičkim poremećajem ili predispozicijom za konvulzije
 • Hipotenzijom
 • Hipertenzijom
 • Pankreatitisom
 • Blagim oštećenjem funkcije jetre
 • Oštećenom funkcijom bubrega
 • Paralitičkim ileusom prouzrokovanim opiodima
 • Miksedemom
 • Hipotireodizmom
 • Addisonovom bolešću (adrenalna kortikalna insuficijencija)
 • Hipertrofijom prostate
 • Toksičnom psihozom
 • Alkoholizmom
 • Delirijum tremens
 • Holelitijazom
 • Postojećim kardiovaskularnim bolestima

  Respiratorna depresija

  Primarni rizik kod prekomerne primene opioida je respiratorna depresija.

  Poremećaji disanja povezani sa spavanjem

  Opioidi mogu izazvati poremećaje disanja povezane sa spavanjem, uključujući centralnu apneju u spavanju (engl. central sleep apnea, CSA) i hipoksemiju, povezanu sa spavanjem. Primena opioida povećava rizik od CSA-a u zavisnosti od doze. Kod pacijenata kod kojih se javi CSA, razmotrite smanjenje ukupne doze opioida.

  Rizik kod istovremene primene sedativa kao što su benzodiazepini ili slični lekovi:

  Istovremena primena opioida, uključujući oksikodon-hidrohlorid, i sedativa kao što su benzodiazepini ili slični lekovi može dovesti do sedacije, respiratorne depresije, kome i smrti. Zbog tih rizika istovremenu primenu sa navedenim sedativima treba rezervisati za pacijente kod kojih se ne može primeniti nijedna druga terapija. Ako se donese odluka da se lek Targinact propiše istovremeno sa sedativima, potrebno je primeniti najmanju efikasnu dozu i sprovoditi lečenje što je kraće moguće.

  Pacijente treba pažljivo pratiti zbog moguće pojave znakova i simptoma respiratorne depresije i sedacije. Zbog toga je izrazito preporučljivo upozoriti pacijente i njihove negovatelje da pripaze na te simptome (videti odeljak 4.5).

  Inhibitori monoaminooksidaze

  Lek Targinact se mora koristiti sa oprezom kod pacijenata koji uzimaju inhibitore MAO ili koji su koristili inhibitore MAO u prethodne dve nedelje.

  Preporučuje se oprez kada se ovim tabletama leče pacijenti sa sindromom nemirnih nogu koji dodatno imaju i sindrom apneje u snu, jer postoji aditivan rizik od respiratorne depresije. Nisu dostupni podaci o ovom riziku, jer pacijenti sa apnejom u snu nisu bili uključeni u kliničko ispitivanje.

  Oprez je takođe potreban kod primene ovih tableta kod pacijenata sa blagim oštećenjem funkcije jetre ili bubrega. Posebno je potreban pažljiv nadzor lekara kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije bubrega.

  Dijareja se može smatrati mogućom posledicom dejstva naloksona. Tolerancija, fizička zavisnost i obustava

  Tokom dugotrajne primene pacijent može da razvije toleranciju na lek što može zahtevati veće doze za održavanje zadovoljavajućeg efekta. Hronična primena ovih tableta može dovesti do fizičke zavisnosti. Simptomi obustave se mogu javiti posle naglog prekida terapije. Ako terapija više nije potrebna, preporučuje se postepeno smanjivanje dnevne doze kako bi se izbegla pojava simptoma obustave (videti odeljak 4.2).

  Lek Targinact nije pogodan za lečenje simptoma obustave.

  Nema kliničkog iskustva sa primenom leka Targinact u terapiji sindroma nemirnih nogu dužoj od godinu dana (videti odeljak 4.2).

  Psihološka zavisnost (adikcija), profil zloupotrebe i istorija zloupotrebe supstanci i/ili alkohola

  Postoji potencijal za razvoj psihičke zavisnosti od opioidnih analgetika, uključujući i lek Targinact. Ove tablete je potrebno primenjivati sa posebnom pažnjom kod pacijenata sa istorijom zloupotrebe alkohola i lekova. Profil zloupotrebe samog oksikodona sličan je profilu zloupotrebe drugih jakih agonista opioida.

  Da bi se sačuvalo svojstvo produženog oslobađanja tableta sa produženim oslobađanjem, tablete sa produženim oslobađanjem se moraju progutati cele, ne smeju se lomiti, žvakati ili drobiti. Lomljenje, žvakanje ili drobljenje tableta sa produženim oslobađanjem pre gutanja dovodi do bržeg oslobađanja aktivnih supstanci i resorpcije potencijalno smrtonosne doze oksikodona (videti odeljak 4.9).

  Pacijenti kod kojih je došlo do somnolencije i/ili epizode iznenadnog nastupanja sna ne smeju upravljati vozilima niti rukovati mašinama. Osim toga, može se razmotriti smanjenje doze ili prekid terapije. Zbog mogućih aditivnih efekata, pacijentima koji u kombinaciji sa lekom Targinact uzimaju i druge lekove sa sedativnim efektom savetuje se oprez (videti odeljke 4.5 i 4.7).

  Istovremena upotreba alkohola i leka Targinact može povećati rizik od neželjenih dejstava leka Targinact: istovremena upotreba se mora izbegavati.

  Ne preporučuje se primena leka Targinact kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina jer nisu sprovedena ispitivanja o bezbednosti i efikasnosti primene leka Targinact kod ove populacije.

  Ne postoji kliničko iskustvo kod pacijenata sa kancerom povezanim sa karcinomatozom peritoneuma ili pacijenata sa subokluzivnim sindromom u poodmaklim fazama kancera digestivnog trakta i karlice. Dakle, ne preporučuje se upotreba leka Targinact kod ove populacije.

  Primena ovih tableta se ne preporučuje pre operacije ili u prvih 12–24 sata nakon operacije. U zavisnosti od vrste i obima operativnog zahvata, izabrane metode anestezije, drugih istovremeno primenjenih lekova i individualnog stanja pacijenta, tačno vreme za započinjanje lečenja ovim tabletama nakon operacije zavisi od pažljive procene odnosa rizika i koristi za svakog pojedinačnog pacijenta.

  Osobe koje su zavisne od psihoaktivnih supstanci (droge) treba odlučno odvratiti od svakog pokušaja zloupotrebe ovih tableta.

  Ako pojedinci koji su zavisni od agonista opioida, kao što su heroin, morfin ili metadon, zloupotrebe ove tablete parenteralnim, intranazalnim ili oralnim putem, očekuje se pojava izraženih simptoma obustave zbog antagonističkog delovanja naloksona na opioidne receptore ili pojačanje već postojećih simptoma obustave (videti odeljak 4.9).

  Ove tablete se sastoje od dvostrukog polimernog matriksa, namenjenog samo za oralnu primenu. Zloupotreba sastojaka tableta sa produženim oslobađanjem (posebno talka) na način da se primenjuju parenteralnim injekcijama može dovesti do pojave lokalne nekroze tkiva i plućnih granuloma ili može dovesti do drugih ozbiljnih, neželjenih dejstava, potencijalno sa smrtnim ishodom.

  Prazan matriks tablete sa produženim oslobađanjem može se videti u stolici.

  Opioidi, kao što je oksikodon, mogu uticati na hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlezda osovinu ili osovinu hipotalamus-hipofiza-gonade. Neke vidljive promene uključuju povećanje koncentracije prolaktina u serumu i smanjenje koncentracije kortizola i testosterona u plazmi. Te hormonske promene mogu dovesti do pojave kliničkih simptoma.

  Kod pacijenata koji su na dugoročnom lečenju opioidima, prelazak na lek Targinact može na početku izazvati simptome obustave ili dijareju.

  Može se javiti hiperalgezija, koja neće odgovoriti na dalje povećanje doze oksikodona, naročito kod velikih doza. Možda će biti potrebno smanjiti dozu oksikodona ili preći na drugi opioid.

  Primena leka Targinact može dovesti do pozitivnog rezultata doping testa. Primena leka Targinact kao sredstva za doping može da postane štetna za zdravlje.

  Ovaj lek sadrži laktozu. Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjem intolerancije na galaktozu, potpunim nedostatkom laktaze ili malapsorpcijom glukoze i galaktoze ne smeju koristiti ovaj lek.

Interakcije

Istovremena primena opioida i sedativa kao što su benzodiazepini ili srodni lekovi povećava rizik od sedacije, respiratorne depresije, kome i smrti zbog aditivnog depresivnog efekta na centralni nervni sistem (CNS). Dozu i trajanje istovremene primene treba ograničiti (videti odeljak 4.4).

Lekovi koji imaju depresivni efekat na CNS uključuju, ali nisu ograničeni na: druge opioide, gabapentinoide poput pregabalina, anksiolitike, hipnotike i sedative (uključujući benzodiazepine), antidepresive, antipsihotike, antihistaminike i antiemetike.

Lek Targinact se mora primenjivati uz oprez kod pacijenata koji koriste inhibitore MAO ili su koristili inhibitore MAO tokom prethodne dve sedmice.

Istovremena primena oksikodona sa serotoninskim lekovima, kao što su selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (engl. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) ili selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina i noradrenalina (SNRI), može prouzrokovati serotoninsku toksičnost. Simptomi serotoninske toksičnosti mogu uključivati promene u mentalnom statusu (npr. agitacija, halucinacije, koma), autonomnu nestabilnost (npr. tahikardija, nestabilan krvni pritisak, hipertermija), neuromuskularne poremećaje (npr. pojačani refleksi, nedostatak koordinacije, rigidnost) i/ili gastrointestinalne simptome (npr. mučnina, povraćanje, dijareja). Oksikodon treba pažljivo upotrebljavati, a dozu možda treba smanjiti kod pacijenata koji uzimaju ove lekove.

Alkohol može pojačati farmakodinamska dejstva leka Targinact; potrebno je izbegavati istovremenu primenu.

Pri istovremenoj primeni oksikodona i kumarinskih antikoagulanasa, kod pojedinaca su uočene klinički značajne promene vrednosti internacionalnog normalizovanog odnosa – INR-a (engl. International Normalized Ratio).

Oksikodon se primarno metaboliše posredstvom CYP3A4 i delimično posredstvom CYP2D6 (videti odeljak 5.2). Aktivnost ovih metaboličkih puteva može biti inhibirana ili indukovana istovremenom primenom različitih lekova ili hrane. U skladu sa tim će možda biti potrebno prilagoditi doze leka Targinact.

Inhibitori CYP3A4, kao što su makrolidni antibiotici (npr. klaritromicin, eritromicin, telitromicin), azolni antimikotici (npr. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, posakonazol), inhibitori proteaze (npr. ritonavir, indinavir, nelfinavir, sakvinavir), cimetidin i sok od grejpfruta, mogu izazvati smanjenje klirensa oksikodona i tako dovesti do povećanja koncentracije oksikodona u plazmi. Možda će biti potrebno smanjenje doze ovih tableta i posledična ponovna titracija.

Induktori CYP3A4, kao što su rifampicin, karbamazepin, fenitoin i kantarion, mogu indukovati metabolizam oksikodona i izazvati povećanje klirensa leka, što dovodi do smanjenja koncentracije oksikodona u plazmi. Savetuje se oprez, a za postizanje odgovarajućeg nivoa kontrole simptoma možda će biti potrebna dodatna titracija.

Teoretski, lekovi koji inhibiraju aktivnost CYP2D6, kao što su paroksetin, fluoksetin i hinidin, mogu izazvati smanjenje klirensa oksikodona i tako dovesti do povećanja koncentracije oksikodona u plazmi. Istovremena primena inhibitora CYP2D6 ima zanemarljiv uticaj na eliminaciju oksikodona i ne utiče na farmakodinamska dejstva oksikodona.

In vitro ispitivanja metabolizma ukazuju da se ne očekuju klinički značajne interakcije između oksikodona i naloksona. Verovatnoća pojave klinički značajnih interakcija između paracetamola, acetilsalicilne kiseline ili naltreksona i kombinacije oksikodona sa naloksonom u terapijskim koncentracijama je minimalna.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o primeni leka Targinact kod trudnica i tokom porođaja. Ograničeni podaci o primeni oksikodona tokom trudnoće kod ljudi ne ukazuju na mogućnost povećanog rizika od kongenitalnih malformacija. Za nalokson nema dovoljno kliničkih podataka o izloženim trudnicama. Međutim, sistemska izloženost žena naloksonu nakon primene ovih tableta relativno je mala (videti odeljak 5.2). I oksikodon i nalokson prolaze placentu. Nisu sprovedena ispitivanja na životinjama sa kombinacijom oksikodona i naloksona (videti odeljak 5.3). Ispitivanja na životinjama u kojima su oksikodon ili nalokson primenjivani posebno nisu pokazala nikakve teratogene ili embriotoksične efekte.

Dugotrajna primena oksikodona tokom trudnoće može da dovede do pojave simptoma obustave kod novorođenčeta. Ako se oksikodon primenjuje tokom porođaja, može izazvati respiratornu depresiju kod novorođenčeta.

Ove tablete se smeju primenjivati tokom trudnoće samo ako je korist veća od potencijalnog rizika za još nerođeno dete ili novorođenče.

Dojenje

Oksikodon se izlučuje u majčino mleko. Merenja su pokazala da je odnos koncentracije u majčinom mleku i plazmi 3,4:1. Iz tog razloga postoji mogućnost da će oksikodon delovati na odojče. Nije poznato da li se i nalokson izlučuje u majčino mleko. Međutim, nakon primene ovih tableta sistemske koncentracije naloksona vrlo su male (videti odeljak 5.2).

Rizik za odojče se ne može isključiti, posebno ako dojilja uzima višekratne doze ovih tableta. Dojenje se mora prekinuti tokom lečenja lekom Targinact.

Plodnost

Nema podataka koji se odnose na plodnost.

Upravljanje vozilom

Lek Targinact ima umeren uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. To je posebno izraženo na početku lečenja, nakon povećanja doze ili promene leka i ako se ove tablete primenjuju u kombinaciji sa drugim lekovima koji deluju depresorno na CNS. Pacijentima koji su postigli stabilnu terapijsku dozu ne treba nužno ograničiti upravljanje vozilima ili rukovanje mašinama. Iz tog razloga je potrebno da se pacijenti konsultuju sa svojim lekarom o tome da li im je dopušteno upravljanje vozilima ili rukovanje mašinama.

Pacijenti na terapiji lekom Targinact kod kojih dođe do somnolencije i/ili epizoda iznenadnog nastupanja sna se moraju upozoriti da ne smeju da upravljaju vozilima niti da učestvuju u aktivnostima u kojima bi smanjena budnost mogla da dovede njih ili druge osobe u opasnost od ozbiljne povrede ili smrti (npr. rukovanje mašinama) sve dok se takve rekurentne epizode i somnolencija ne povuku (videti odeljke 4.4 i 4.5).

Neželjena dejstva

Za procenu neželjenih dejstava, primenjeni su sledeći kriterijumi za definisanje njihove učestalosti: Veoma često: (≥1/10)

Često: (≥1/100 do <1/10) Povremeno: (≥1/1000 do <1/100) Retko: (≥1/10000 do <1/1000) Veoma retko: (<1/10000)

Nepoznate učestalosti: (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

Unutar svake grupe učestalosti, neželjena dejstva su navedena u opadajućem redosledu prema ozbiljnosti.

Neželjena dejstva u terapiji bola

Poremećaji imunskog sistema

Povremeno: preosetljivost

Poremećaji metabolizma i ishrane

Često: smanjenje apetita do gubitka apetita

Psihijatrijski poremećaji

Često: nesanica

Povremeno: poremećaji mišljenja, anksioznost, konfuzija, depresija, smanjen libido, nervoza, nemir Retko: zavisnost od leka (videti odeljak 4.4)

Nepoznate učestalosti: euforično raspoloženje, halucinacije, noćne more, agresivno ponašanje

Poremećaji nervnog sistema

Često: vrtoglavica, glavobolja, somnolencija

Povremeno: konvulzije (posebno kod osoba sa epileptičnim poremećajem ili predispozicijom za pojavu konvulzija), poremećaj pažnje, disgeuzija, poremećaj govora, sinkopa, tremor, letargija

Nepoznate učestalosti: parestezija, sedacija, sindrom apneje u snu (videti odeljak 4.4)

Poremećaji oka

Povremeno: oštećenje vida

Poremećaji uha i labirinta

Često: vertigo

Kardiološki poremećaji

Povremeno: angina pektoris posebno kod pacijenata sa anamnezom bolesti koronarnih arterija, palpitacije Retko: tahikardija

Vaskularni poremećaji

Često: naleti vrućine

Povremeno: snižen krvni pritisak, povišen krvni pritisak

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Povremeno: dispneja, rinoreja, kašalj Retko: zevanje

Nepoznate učestalosti: respiratorna depresija

Gastrointestinalni poremećaji

Često: bol u abdomenu, konstipacija, dijareja, suva usta, dispepsija, povraćanje, mučnina, flatulencija Povremeno: distenzija abdomena

Retko: promene na zubima

Nepoznate učestalosti: podrigivanje

Hepatobilijarni poremećaji

Povremeno: povišene vrednosti enzima jetre, žučne kolike

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Često: pruritus, kožne reakcije, hiperhidroza

Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

Povremeno: mišićni spazmi, trzanje mišića, mijalgija

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema Povremeno: neodloživa potreba za mokrenjem Nepoznate učestalosti: retencija urina

Poremećaji reproduktivnog sistema i dojki

Nepoznate učestalosti: erektilna disfunkcija

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Često: astenija, umor

Povremeno: bol u grudima, jeza, sindrom obustave, malaksalost, bol, periferni edemi, žeđ

Ispitivanja

Povremeno: smanjenje telesne mase Retko: povećanje telesne mase

Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije

Povremeno: ovreda usled nezgode

Za aktivnu supstancu oksikodon-hidrohlorid poznata su i sledeća dodatna neželjena dejstva:

Zbog svojih farmakoloških svojstava oksikodon-hidrohlorid može izazvati respiratornu depresiju, miozu, bronhijalni spazam i spazme glatkih mišića kao i inhibirati refleks kašlja.

Infekcije i infestacije

Retko: herpes simpleks

Poremećaji imunskog sistema

Nepoznate učestalosti: anafilaktička reakcija

Poremećaji metabolizma i ishrane Povremeno: dehidracija Retko: povećan apetit

Psihijatrijski poremećaji

Često: promene raspoloženja i ličnosti, smanjena aktivnost, psihomotorna hiperaktivnost Povremeno: agitacija, poremećaji percepcije (npr. derealizacija)

Poremećaji nervnog sistema

Povremeno: poremećaj koncentracije, migrena, hipertonija, nevoljne mišićne kontrakcije, hipoestezija, poremećaj koordinacije

Nepoznate učestalosti: hiperalgezija

Poremećaji uha i labirinta

Povremeno: oštećenje sluha

Vaskularni poremećaji

Povremeno: vazodilatacija

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Povremeno: disfonija

Gastrointestinalni poremećaji

Često: štucanje

Povremeno: disfagija, ileus, ulceracije u ustima, stomatitis Retko: melena, krvarenje iz desni

Nepoznate učestalosti: zubni karijes

Hepatobilijarni poremećaji

Nepoznate učestalosti: holestaza

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Povremeno: suva koža Retko: urtikarija

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Često: dizurija

Poremećaji reproduktivnog sistema i dojki

Povremeno: hipogonadizam Nepoznate učestalosti: amenoreja

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Povremeno: edem, tolerancija na lek

Nepoznate učestalosti: sindrom obustave kod novorođenčeta

Neželjena dejstva u terapiji sindroma nemirnih nogu

U nastavku su navedene neželjene reakcije primećene tokom primene leka Targinact u 12-nedeljnom, randomizovanom, placebo kontrolisanom kliničkom ispitivanju sa ukupno 150 pacijenata lečenih lekom Targinact i 154 pacijenta koji su uzimali placebo, u kojem su se primenjivale dnevne doze kombinacije oksikodon-hidrohlorid/nalokson-hidrohlorid između 10 mg/5 mg i 80 mg/40 mg. Neželjene reakcije na lek povezane sa primenom ovih tableta u terapiji bola, a koje nisu primećene u ispitivanoj populaciji sa sindromom nemirnih nogu, navedene su sa učestalošću nepoznato.

Poremećaji imunskog sistema

Nepoznate učestalosti: preosetljivost

Poremećaji metabolizma i ishrane

Često: smanjenje apetita do gubitka apetita

Psihijatrijski poremećaji

Često: nesanica, depresija

Povremeno: smanjen libido, napadi spavanja

Nepoznate učestalosti: poremećaji mišljenja, anksioznost, konfuzija, nervoza, nemir, euforično raspoloženje, halucinacije, noćne more, zavisnost od leka, agresija

Poremećaji nervnog sistema

Veoma često: glavobolja, somnolencija

Često: vrtoglavica, poremećaj pažnje, tremor, parestezija Povremeno: disgeuzija

Nepoznate učestalosti: konvulzije (posebno kod osoba sa epileptičnim poremećajem ili predispozicijom za pojavu konvulzija), sedacija, poremećaj govora, sinkopa, letargija

Poremećaji oka

Često: oštećenje vida

Poremećaji uha i labirinta

Često: vertigo

Kardiološki poremećaji

Nepoznate učestalosti: angina pektoris (posebno kod pacijenata sa anamnezom bolesti koronarnih arterija), palpitacije, tahikardija

Vaskularni poremećaji

Često: naleti vrućine, snižen krvni pritisak, povišen krvni pritisak

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Povremeno: dispneja

Nepoznate učestalosti: kašalj, rinoreja, respiratorna depresija, zevanje

Gastrointestinalni poremećaji

Veoma često: konstipacija, mučnina

Često: bol u abdomenu, suva usta, povraćanje Povremeno: flatulencija

Nepoznate učestalosti: distenzija abdomena, dijareja, dispepsija, podrigivanje, promene na zubima

Hepatobilijarni poremećaji

Često: povišene vrednosti enzima jetre (povišeni nivoi alanin-aminotransferaze, povišeni nivoi gama- glutamiltransferaze)

Nepoznate učestalosti: žučne kolike

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Veoma često: hiperhidroza Često: pruritus, kožne reakcije

Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

Nepoznate učestalosti: mišićni spazmi, trzanje mišića, mijalgija

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Nepoznate učestalosti: neodloživa potreba za mokrenjem, retencija urina

Poremećaji reproduktivnog sistema i dojki

Povremeno: erektilna disfunkcija

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Veoma često: umor

Često: bol u grudima, jeza, žeđ, bol Povremeno: sindrom obustave, periferni edemi Nepoznate učestalosti: malaksalost, astenija

Ispitivanja

Nepoznate učestalosti: smanjenje telesne mase, povećanje telesne mase

Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije

Povremeno: povreda usled nezgode

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Simptomi trovanja

U zavisnosti od anamneze pacijenta, predoziranje lekom Targinact može se manifestovati simptomima koji su rezultat bilo delovanja oksikodona (agonist opoidnih receptora) bilo naloksona (antagonist opoidnih receptora).

Simptomi predoziranja oksikodonom uključuju miozu, respiratornu depresiju, somnolenciju koja napreduje prema stuporu, hipotoniju, bradikardiju kao i hipotenziju. Koma, nekardiogeni plućni edem i smanjenje cirkulacije mogu se javiti kod težih slučajeva i dovesti do smrtnog ishoda.

Pojava simptoma predoziranja koji su posledica samo naloksona malo je verovatna.

Lečenje trovanja

Simptome obustave koji su nastali zbog predoziranja naloksonom treba lečiti simptomatski pod strogim nadzorom lekara.

Klinički simptomi koji ukazuju na predoziranje oksikodonom mogu se lečiti primenom antagonista opoida (npr. intravenska primena 0,4-2 mg nalokson-hidrohlorida). Primena se, u zavisnosti od kliničke potrebe, može ponavljati u intervalima od 2 do 3 minuta. Može se primeniti i infuzija 2 mg nalokson-hidrohlorida u 500 mL 0,9% rastvora natrijum-hlorida ili dekstroze od 5% (0,004 mg/mL naloksona). Brzina infuzije se mora prilagoditi prethodno primenjenim bolusnim dozama i odgovoru pacijenta na lečenje.

Može se razmotriti i gastrična lavaža.

Za lečenje cirkulatornog šoka koji prati predoziranje po potrebi se sprovode suportivne mere (veštačko disanje, kiseonik, vazopresori i nadoknada tečnosti infuzijom). Kod kardijalnog aresta ili aritmija može biti potrebna masaža srca ili defibrilacija. Po potrebi se sprovodi veštačko disanje. Mora se održavati metabolizam tečnosti i elektrolita.