Lekovi · May 5, 2023

lek

Pantoprazol gastrorezistentna tableta blister, 14 po 40 mg

pantoprazol gastrorezistentna tableta blister, 14 po 40 mg

Zaštićeno ime leka: PANRAZOL

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF, Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

DDD: 40 mg

Indikacija: Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Napomena o leku: Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

Terapijske indikacije

 • Lek Panrazol je indikovan kod odraslih i adolescenata uzrasta od 12 godina i starijih za: refluksni ezofagitis
 • Lek Panrazolje indikovan kod odraslih za: eradikaciju Helicobacter pylori (H.pylori) u kombinaciji sa adekvatnom antibiotskom terapijom kod pacijenata sa ulkusima koji su povezani sa H.pylori
 • ulkus želuca i duodenuma
 • Zollinger–Ellison-ov sindrom i druga stanja patološke hipersekrecije.

Doziranje i način primene

Doziranje

Odrasli i adolescenti (12 godina i stariji)

Refluksni ezofagitis

Jedna gastrorezistentna tableta leka Panrazol, jačine 40 mg, dnevno.

U pojedinačnim slučajevima, naročito kada izostane odgovor na druge terapije, doza može biti udvostručena (do 2 tablete na dan). Za lečenje refluksnog ezofagitisa obično je potrebna terapija u trajanju od 4 nedelje.

Ako to nije dovoljno, izlečenje se obično postiže tokom naredne 4 nedelje.

Odrasli

Eradikacija H.pylori u kombinaciji sa 2 odgovarajuća antibiotika

Kod pacijenata sa ulkusom želuca ili duodenuma kod kojih je potvrđena infekcija bakterijom Helicobacter pylori, eradikacija treba da se postigne kombinovanom terapijom. Potrebno je uzeti u obzir nacionalne

preporuke i vodiče dobre kliničke prakse u vezi sa bakterijskom rezistencijom i odgovarajućom primenom i propisivanjem antibakterijskih lekova.

Za eradikaciju Helicobacter pylori, zavisno od rezistencije, preporučuju se sledeće kombinacije:

 1. 2 x 1 Panrazol, 40 mg, gastrorezistentna tableta na dan

  + 2 x 1000 mg amoksicilina na dan

  + 2 x 500 mg klaritromicina na dan

 2. 2 x 1 Panrazol, 40 mg, gastrorezistentna tableta na dan

  + 2 x 400-500 mg metronidazola na dan (ili 500 mg tinidazola)

  + 2 x 250-500 mg klaritromicina na dan

 3. 2 x 1 Panrazol, 40 mg, gastrorezistentna tableta na dan

+ 2 x 1000 mg amoksicilina na dan

+ 2 x 400-500 mg metronidazola na dan (ili 500 mg tinidazola)

U kombinovanoj terapiji za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije, drugu tabletu leka Panrazol od 40 mg je potrebno uzeti 1 h pre večernjeg obroka. Kombinovana terapija se uglavnom primenjuje tokom 7 dana, a može se produžiti tokom sledećih 7 dana, do ukupno dve nedelje trajanja terapije. Ako je, da bi se postiglo izlečenje ulkusa, indikovana dalja terapija pantoprazolom, treba pratiti preporuke koje se odnose na doziranje kod duodenalnog i gastričnog ulkusa.

Kod pacijenata kod kojih nije potrebna kombinovana terapija, npr. ukoliko je pacijent sa negativnim nalazom Helicobacter pylori, primenjuje se sledeće uputstvo za monoterapiju lekom Panrazol 40 mg:

Terapija ulkusa želuca

Jedna gastrorezistentna tableta leka Panrazol od 40 mg na dan. U pojedinačnim slučajevima doza se može udvostručiti (povećanje doze na 2 gastrorezistentne tablete leka Panrazol od 40 mg na dan), posebno kada ne postoji odgovor na ostalu terapiju. Terapija ulkusa želuca obično traje 4 nedelje. Ako to nije dovoljno, izlečenje se obično postiže u naredne 4 nedelje.

Terapija ulkusa duodenuma

Jedna gastrorezistentna tableta leka Panrazol od 40 mg na dan. U pojedinačnim slučajevima doza se može udvostručiti (povećati na dve gastrorezistentne tablete leka Panrazol od 40 mg na dan) posebno kada ne postoji odgovor na drugu terapiju. Terapija ulkusa duodenuma obično traje 2 nedelje. Ako to nije dovoljno, izlečenje se obično postiže u gotovo svim slučajevima u naredne 2 nedelje.

Zollinger-Ellison-ov sindrom i druga stanja patološke hipersekrecije

Za dugotrajno lečenje Zollinger-Ellison sindroma i drugih patoloških stanja hipersekrecije pacijenti treba da započnu lečenje sa 80 mg na dan (2 gastrorezistentne tablete leka Panrazol od 40 mg). Nakon toga doza se može povećati ili smanjiti po potrebi na osnovu nalaza o sekrekciji želudačne kiseline. Kod primene doza većih od 80 mg na dan, doza se mora podeliti i uzimati dva puta dnevno. Moguće je privremeno povećanje dnevne doze pantoprazola iznad 160 mg, ali visoke doze ne treba primenjivati duže nego što je potrebno za adekvatnu kontrolu želudačne kiseline.

Dužina trajanja terapije kod Zollinger-Ellison sindroma i drugih stanja patološke hipersekrecije nije ograničena i zavisi od kliničkih potreba.

Posebne populacije pacijenata:

Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre

Kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre ne sme se prekoračiti dnevna doza od 20 mg pantoprazola (jedna gastrorezistentna tableta od 20 mg pantoprazola). Lek Panrazol se ne sme upotrebljavati u kombinovanoj terapiji za eradikaciju H.pylori kod pacijenata sa umerenom do teškom insuficijencijom jetre, s obzirom na to da podaci o efikasnosti i bezbednosti upotrebe leka

Panrazol u kombinovanoj terapiji kod ovih pacijenata nisu dostupni (videti odeljak 4.4).

Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

Prilagođavanje doze leka nije potrebno kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega. Lek Panrazol se ne sme upotrebljavati u kombinovanoj terapiji za eradikaciju H.pylori kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega, s obzirom na to da podaci o efikasnosti i bezbednosti upotrebe leka Panrazol u kombinovanoj terapiji kod ovih pacijenata nisu dostupni.

Stariji pacijenti

Nije potrebno prilagođavanje doze leka kod starijih pacijenata (videti odeljak 5.2).

Pedijatrijska populacija

Usled nedovoljno podataka o efikasnosti i bezbednosti leka, ne preporučuje se primena leka Panrazol kod dece mlađe od 12 godina (videti odeljak 5.2).

Način primene Oralna primena.

Tablete ne treba lomiti ili žvakati, i treba ih progutati cele sa dovoljnom količinom vode 1 sat pre obroka.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu, supstituisane benzimidazole ili bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1.

Posebna upozorenja

Oštećenje funkcije jetre

Kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre, potrebno je redovno pratiti vrednosti enzima jetre u toku terapije pantoprazolom, posebno pri dugotrajnoj primeni. U slučaju povećanja vrednosti enzima jetre, terapiju treba prekinuti (videti odeljak 4.2).

Kombinovana terapija

U slučaju kombinovane terapije sa drugim lekovima, potrebno je konsultovati Sažetke karakteristika leka

svakog od lekova koji se primenjuju istovremeno sa pantoprazolom.

Maligniteti želuca

Simptomatski odgovor na terapiju pantoprazolom može da maskira simptome pojave želudačnog maligniteta i da odloži postavljanje dijagnoze. Kod pojave bilo kog upozoravajućeg simptoma (npr. značajan, nenameran gubitak telesne mase, ponavljano povraćanje, disfagija, hematemeza, anemija ili melena) i kada je gastrični ulkus suspektan ili prisutan, potrebno je isključiti malignitet.

Ako se i pored adekvatne terapije simptomi ne povlače, potrebno je izvršiti dodatna ispitivanja.

Istovremena primena sa inhibitorima HIV proteaze

Ne preporučuje se istovremena primena pantoprazola sa inhibitorima HIV proteaze, čija resporpcija zavisi od pH vrednosti u želucu, kao što je atazanavir, jer može doći do značajnog smanjenja bioraspoloživosti ovih lekova (videti odeljak 4.5).

Uticaj na resorpciju vitamina B12

Kod pacijenata sa Zollinger-Ellison-ovim sindromom i drugim stanjima praćenih patološkom hipersekrecijom koja zahtevaju dugotrajnu terapiju, pantoprazol kao i svi drugi lekovi koji blokiraju sekreciju želudačne kiseline mogu dovesti do smanjenja resorpcije vitamina B12 (cijanokobalamin) kao posledice hipo- ili ahlorhidrije. Ovo treba uzeti u obzir naročito tokom dugotrajne terapije kod pacijenata sa smanjenim rezervama vitamina B12 ili kod pacijenata koji imaju posebne faktore rizika za nastanak malapsorpcije vitamina B12 ili ako se zabeleže odgovarajući klinički simptomi.

Dugotrajna terapija

Pacijenti na dugotrajnoj terapiji, posebno dužoj od jedne godine, treba da budu pod redovnim kliničkim praćenjem.

Gastrointestinalne bakterijske infekcije

Terapija lekom Panrazol može da dovede do blagog povećanja rizika od gastrointestinalnih infekcija izazvanih bakterijama kao što su Salmonella i Campylobacter ili Clostridium difficile.

Hipomagnezemija

Kod pacijenata lečenih inhibitorima protonske pumpe (IPP) kao što je pantoprazol, u periodu od najmanje tri meseca, a u većini slučajeva i godinu dana, prijavljeni su slučajevi teškog oblika hipomagnezemije. Mogu se ispoljiti ozbiljni simptomi hipomagnezemije, kao što su umor, grčevi, delirijum, konvulzije, vrtoglavica i ventrikularne aritmije, ali u početku mogu biti prikriveni i zbog toga se mogu lako prevideti. Hipomagnezemija može voditi u hipokalcemiju i/ili hipokalemiju (videti odeljak 4.8). Kod većine ovih pacijenata, hipomagnezemija (i hipomagnezemija udružena sa hipokalcemijom i/ili hipokalemijom) se popravlja nakon nadoknade magnezijuma i prestanka terapije ihibitorom protonske pumpe.

Kod pacijenata za koje se pretpostavlja da će biti na dugotrajnoj terapiji inhibitorom protonske pumpe ili koji istovremeno uzimaju digoksin ili lekove koji mogu prouzrokovati hipomagnezemiju (npr. diuretici), lekar treba da razmotri određivanje koncentracije magnezijuma u krvi pre započinjanja primene inhibitora protonske pumpe i periodično u toku same terapije.

Frakture kostiju

Inhibitori protonske pumpe, posebno ako se primenjuju u velikim dozama i tokom dužeg vremenskog perioda (> 1 godine), mogu umereno povećati rizik od preloma kuka, ručnog zgloba i kičme, naročito kod starijih pacijenata ili u prisustvu drugih faktora rizika. Opservacione studije ukazuju da inhibitori protonske pumpe mogu povećati ukupan rizik od preloma za 10-40%. Rizik može biti povećan i zbog drugih faktora. Pacijenti sa povećanim rizikom od osteoporoze zahtevaju posebnu negu, u skladu sa važećim kliničkim vodičima i uz obezbeđenje adekvatnog unosa vitamina D i kalcijuma.

Subakutni kutani lupus erythematosus (engl. Sub-acute cutaneous lupus erythematosus, SCLE)

Primena inhibitora protonske pumpe je udružena sa veoma retkim slučajevima SCLE. Ukoliko se jave lezije, naročito na regijama kože izloženim sunčevim zracima, i ukoliko pojavu ovih simptoma prati i artralgija, pacijent treba da odmah potraži medicinsku pomoć, dok bi lekar trebalo da razmotri prekid primene leka Panrazol. SCLE nakon prethodne terapije sa inhibitorima protonske pumpe može povećati rizik od kasnijeg ispoljavanja SCLE prilikom primene drugih inhibitora protonske pumpe.

Interferencija sa laboratorijskim testovima

Povećana vrednost hromogranina A (CgA) može da utiče na ispitivanje prisustva neuroendokrinih tumora. Da bi se ovo izbeglo, terapiju lekom Panrazol treba obustaviti najmanje 5 dana pre određivanja vrednosti CgA (videti odeljak 5.1). Ako se nakon početnog određivanja koncentracije CgA i gastrina ne vrate na

referentne vrednosti, potrebno je ponoviti analizu 14 dana nakon prestanka primene inhibitora protonske pumpe.

Interakcije

Lekovi čija resorpcija zavisi od pH vrednosti u želucu

Usled izražene i dugotrajne inhibicije sekrecije želudačne kiseline, pantoprazol može da interferira sa resorpcijom lekova čija bioraspoloživost zavisi od pH vrednosti želudačnog sadržaja, npr. neki azolni antimikotici kao što su ketokonazol, itrakonazol, posakonazol i drugi lekovi kao što je erlotinib.

Inhibitori HIV proteaze

Ne preporučuje se istovremena primena pantoprazola sa inhibitorima HIV proteaze, čija resporpcija zavisi od pH vrednosti u želucu, kao što je atazanavir, jer može doći do značajnog smanjenja bioraspoloživosti ovih lekova (videti odeljak 4.4).

Ako se proceni da je istovremena primena inhibitora HIV-proteaze i inhibitora protonske pumpe neizbežna, preporučuje se pažljivo kliničko praćenje (npr. viremije – virusnog opterećenja). Dozu pantoprazola od 20 mg dnevno, ne treba prekoračiti. Možda će biti potrebno prilagoditi dozu inhibitora HIV proteaze.

Kumarinski antikoagulansi (fenprokumon ili varfarin)

Istovremena primena pantoprazola sa varfarinom ili fenoprokumonom nije uticala na farmakokinetiku varfarina, fenprokumona ili INR. Međutim, bilo je izveštaja o povećanju INR-a i protrombinskog vremena kod pacijenata koji su istovremeno primali inhibitore protonske pumpe i varfarin ili fenoprokumon. Povećanje INR-a i protrombinskog vremena može da dovede do abnormalnog krvarenja, pa čak i do smrti. Potrebno je kod pacijenata koji primaju pantoprazol i varfarin ili fenoprokumon kontrolisati vrednosti INR-a i protombinskog vremena.

Metotreksat

Istovremena primena metotreksata u velikoj dozi (npr. 300 mg) zajedno sa inhibitorima protonske pumpe, dovela je kod nekih pacijenata do povećanja koncentracije metotreksata. Zbog toga, u terapijskim režimima primene velikih doza metotreksata, na primer kod karcinoma ili psorijaze, može biti potrebno da se razmotri privremena obustava pantoprazola.

Studije ostalih interakcija

Pantoprazol se intezivno metaboliše u jetri putem sistema enzima citohroma P450. Glavni metabolički put je demetilacija putem CYP2C19 i ostalih metaboličkih puteva uključujući i oksidaciju putem CYP3A4.

Studije interakcije sa lekovima koji se takođe metabolišu ovim putevima, kao što su karbamazepin, diazepam, glibenklamid, nifedipin i oralni kontraceptivi koji sadrže levonogestrel i etinilestradiol nisu pokazale klinički značajne interakcije.

Ne može se isključiti interakcija pantoprazola sa drugim lekovima ili jedinjenjima koji se metabolišu putem istog enzimskog sistema.

Rezultati opsežnih studija interakcije pokazali su da pantoprazol ne utiče na metabolizam aktivnih supstanci koje se metabolišu putem CYP1A2 (kao što su kofein, teofilin), CYP2C9 (kao što su piroksikam, diklofenak, naproksen), CYP2D6 (kao što je metoprolol), CYP2E1 (kao što je etanol) i ne remeti resorpciju digoksina povezanu sa P-glikoproteinom.

Nema interakcije tokom istovremene primene sa antacidima.

Takođe su sprovedene studije u kojima je istovremeno primenjivan pantoprazol sa odgovarajućim antibioticima (klaritromicin, metronidazol, amoksicilin). Nisu utvrđene klinički značajne interakcije.

Lekovi koji inhibiraju/indukuju CYP2C19

Inhibitori enzima CYP2C19, kao što je fluvoksamin, mogu povećati sistemsku izloženost pantoprazolu. Smanjenje doze leka potrebno je razmotriti kod pacijenata na dugotrajnoj terapiji velikim dozama pantoprazola, ili kod pacijenata kod kojih je oštećena funkcija jetre.

Induktori enzima CYP2C19 i CYP3A4 kao što su rifampicin i kantarion (Hypericum perforatum), mogu da smanje koncentraciju inhibitora protonske pumpe u plazmi, a koji se metabolišu posredstvom ovih enzima.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ograničen broj podataka o primeni leka kod trudnica (između 300-1000 trudnoća) pokazuje da pantoprazol ne prouzrokuje malformacije niti feto/neonatalnu toksičnost.

Ispitivanja na životinjama su pokazala reproduktivnu toksičnost (videti odeljak 5.3).

Kao mera predostrožnosti, poželjno je da se izbegne primena leka Panrazol tokom trudnoće.

Dojenje

Studije na životinjama su pokazale da se pantoprazol izlučuje putem mleka. Nema dovoljno podataka o izlučivanju pantoprazola u humano mleko, ali postoji izveštaj i o ekskreciji u mleko kod žena. Rizik po novorođenče/odojče se ne može isključiti. Zbog toga odluku o nastavku/prekidu dojenja ili nastavku/prekidu terapije lekom Panrazol treba donete uzimajući u obzir korist dojenja za dete i korist primene terapije kod majke.

Plodnost

Ispitivanja na životinjama nisu pokazala da primena pantoprazola dovodi do oštećenja plodnosti (videti odeljak 5.3).

Upravljanje vozilom

Lek Pantoprazol nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Mogu da se jave neželjene reakcije poput vrtoglavice i poremećaja vida (videti odeljak 4.8). U slučaju pojave ovih neželjenih reakcija, pacijenti ne treba da upravljaju vozilima i rukuju mašinama.

Neželjena dejstva

Kod približno 5% pacijenata može se očekivati pojava neželjenih reakcija na lek.

U tabeli u nastavku, neželjene reakcije na pantoprazol prikazane su prema sledećoj klasifikaciji učestalosti: veoma često (≥1/10); često (≥1/100 do <1/10); povremeno (≥1/1000 do <1/100); retko (≥1/10000 do <1/1000); veoma retko (<1/10000); i nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).

Za sve neželjene reakcije prijavljene u postmarketinškom periodu, nije moguće primeniti definisanu učestalost ispoljavanja, te su zato ove reakcije svrstane u kategoriju “nepoznata učestalost”. Unutar svake grupe učestalosti, neželjene reakcije su prikazane prema opadajućoj ozbiljnosti.

Tabela 1. Neželjene reakcije na pantoprazol iz kliničkih ispitivanja i post-marketinškog praćenja

Učestalost/Klasasistema organa Često (≥1/100 do<1/10) Povrem eno (>1/1000 do<1/100) Retko (≥1/10000 do>1/1000) Veoma retko (<1/10000) Nepoznata učestalost (ne može se proceniti naosnovu
dostupnih
podataka)
Poremećaji krvi i limfnog sistema Agranulocitoza Trombocitopenija; Leukopenija; Pancitopenija
Poremećajiimunskog sistema Preosetljivost(uključujući
anafilaktičke
reakcije i anafilaktički šok)
Hiperlipidemije i Hiponatremija;
Poremećaji povećanje Hipomagnezem
metabolizma i koncentracije ija (videti
ishrane lipida u krvi odeljak 4.4);
(trigliceridi,holesterol); Hipokalcemija(1);
promene telesnemase Hipokalemija(1)
Halucinacije;
Konfuzija
Psihijatrijski poremećaji Poremećaji spavanja Depresija (sa svim pogoršanjima) Dezorijentacija (sa svim (posebno kodpredisponirani h pacijenata, ili
pogoršanjima) pogoršanje tih
simptoma ako
su
prisutni)
Poremećaji nervnog sistema Glavobolja; Vrtoglavica Poremećaji čula ukusa Parestezija
Poremećaji oka Poremećaji vida(zamućen vid)
Polipi fundusnih žlezda (benigni) Dijareja; Mikroskopski
Mučnina/povrać kolitis
Gastrointestinalni anje;abdominalna
poremećaji distenzija i
nadutost;
Konstipacija;
Suva usta;
Bol i
nelagodnost u
abdomenu
Hepatobilijarni poremećaji Povećane vrednosti enzima jetre (transaminaze, γ-GT) Povećane koncentracije bilirubina Hepatocelular no oštećenje; Žutica; Hepatocelularna insuficijencija
Poremećaji kože i potkožnog tkiva Osip (egzantem, erupcije); Pruritus Urtikarija; Angioedem Stevens-Johnson- ov sindrom; Lyell-ov sindrom; multiformni eritem;Fotosenzitivno st; Subakutni kutani lupus erythematosus (videti odeljak 4.4.);Reakcija na lek sa eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS,engl. Drug reactionwith eosinophilia andsystemic symptoms)
Poremećajimišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva Prelom kuka, ručnog zgloba ili kičme (videti odeljak4.4) Atralgija; Mialgija Mišićni spazam(2)
Poremećaji bubrega i urinarnog sistema Intersticijalni nefritis (sa mogućom progresijom do insuficijencije bubrega)
Poremećaji reproduktivnog sistema idojki Ginekomastija
Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene Astenija; Zamor; Osećaj slabosti Povećanje telesne temperature; Periferni edem
 1. Hipokalcemija i/ili hipokalemija može biti povezana sa pojavom hipomagnezemije (videti odeljak 4.4)
 2. Mišićni spazam kao posledica elektrolitnog disbalansa

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Nema poznatih simptoma predoziranja kod ljudi.

Sistemska izloženost pantoprazolu u dozi do 240 mg koji je primenjen intravenskim putem tokom 2 minuta dobro je tolerisana.

S obzirom na to da se pantoprazol u velikom procentu vezuje za proteine plazme, ne eliminiše se lako dijalizom.

U slučaju predoziranja sa kliničkim znacima intoksikacije, osim simptomatske i potporne terapije, ne mogu se dati druge specifične preporuke kod predoziranja pantoprazolom.