Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Pregabalin kapsula tvrda blister, 56 po 300 mg

pregabalin kapsula tvrda blister, 56 po 300 mg

Zaštićeno ime leka: PRAGIOLA

Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH, Slovenija, Nemačka

DDD: 0,3 g

Indikacija: 1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra