Lekovi · May 5, 2023

lek

Rupatadin oralni rastvor boca plastična, 1 po 120 ml (1 mg/ml)

rupatadin oralni rastvor boca plastična, 1 po 120 ml (1 mg/ml)

Zaštićeno ime leka: RUPAFIN

Recipharm Parets S.L.; Italfarmaco S.A., Španija; Španija

DDD: 10 mg

Indikacija: 1. Alergijski rinitis (J30.4)
2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)

Napomena o leku: Samo za decu stariju od 2 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.