Lekovi · May 5, 2023

injekcija

Semaglutid rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu napunjeni injekcioni pen, 1 po 3 ml (1 mg)

semaglutid rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu napunjeni injekcioni pen, 1 po 3 ml (1 mg)

Zaštićeno ime leka: OZEMPIC

Novo Nordisk A/S, Danska

DDD: 0,11 mg

Indikacija: Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanom glikemijom nakon primene dva oralna antihiperglikemijska agensa ili jednog oralnog antihiperglikemijskog agensa i bazalnog insulina, koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju •indeks telesne mase ≥30 kg/m2 ili •indeks telesne mase ≥28 kg/m2 i dokazanu kardiovaskularnu bolest. Napomena o leku: Nakon šestomesečnog lečenja potrebno je proceniti efekat lečenja, a nastavak lečenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na lečenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5%) i/ili gubitak na telesnoj masi od 3%. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.