Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Takrolimus kapsula 30 po 5 mg

takrolimus kapsula 30 po 5 mg

Zaštićeno ime leka: PROGRAF

Astellas, Irska 

DDD: 5 mg

Indikacija: Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.