Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Ursodeoksiholna kiselina kapsula, tvrda blister, 100 po 250 mg

ursodeoksiholna kiselina kapsula, tvrda blister, 100 po 250 mg

Zaštićeno ime leka: URSOFALK

Dr Falk Pharma GmbH, Nemačka

DDD: 0,75 g

Indikacija: 1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)

Napomena o leku: Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.