lek

Ciklosporin oralni rastvor boca staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)

ciklosporin oralni rastvor boca staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)

Zaštićeno ime leka: SANDIMMUN NEORAL

Novartis Pharma GMBH, Nemačka

DDD: 0,25 g

Indikacija: 1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa ( Z94 ),
2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *