Mediko

Lekovi · June 27, 2023

controloc

Controloc gastrorezistentne tablete 40mg

Terapijske indikacije

Odrasli i adolescenti (12 godina i stariji)

  • Refluksni ezofagitisOdrasli
    • Eradikacija Helicobacter pylori (H. Pylori) u kombinaciji sa adekvatnom antibiotskom terapijom kod pacijenata sa ulkusima koji su u vezi sa H. pylori
    • Ulkus želuca i duodenuma
    • Zollinger-Ellison sindrom i druga stanja patološke hipersekrecije

Doziranje i način primene

Doziranje

Odrasli i adolescenti (12 godina i više)

Refluksni ezofagitis

Jedna gastrorezistentna tableta Controloc 40 mg dnevno.

U pojedinačnim slučajevima doza može biti udvostručena (do 2 tablete na dan), posebno kada izostane odgovor na ostalu terapiju. Period od 4 nedelje lečenja je najčešće dovoljan za izlečenje refluksnog ezofagitisa. Ako ovo nije dovoljno, izlečenje se obično postiže u naredne 4 nedelje.

Odrasli

Eradikacija H. pylori u kombinaciji sa 2 odgovarajuća antibiotika

U slučajevima duodenalnog ili želudačnog ulkusa i potvrđenom infekcijom sa Helicobacter pylori, mikroorganizam treba da se eliminiše kombinovanom terapijom.

Trebalo bi uzeti u obzir nacionalne preporuke i vodiče dobre kliničke prakse u vezi sa bakterijskom rezistencijom i upotrebom odgovarajuće antibakterijske terapije.

Za eradikaciju Helicobacter pylori, zavisno od rezistencije, preporučuju se sledeće kombinacije:

  1. 2 x 1 Controloc 40 mg gastrorezistentna tableta na dan+ 2 x 1000 mg amoksicilina na dan+ 2 x 500 mg klaritromicina na dan
  2. 2 x 1 Controloc 40 mg gastrorezistentna tableta na dan+ 2 x 400-500 mg metronidazola na dan (ili 500 mg tinidazola)+ 2 x 250-500 mg klaritromicina na dan
  3. 2 x 1 Controloc 40 mg gastrorezistentna tableta na dan

+ 2 x 1000 mg amoksicilina na dan

+ 2 x 400-500 mg metronidazola na dan (ili 500 mg tinidazola)

U kombinovanoj terapiji za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije, drugu tabletu leka Controloc bi trebalo uzeti 1 h pre večernjeg obroka. Kombinovana terapija se upotrebljava 7 dana, a može se produžiti upotreba za još 7 dana do ukupno dve nedelje trajanja terapije. Ukoliko je potrebno obezbediti lečenje ulkusa, dodatno lečenje pantoprazolom je indikovano, a doze za lečenje gastričnog ili duodenalnog ulkusa je potrebno razmotriti.

Kod pacijenata kod kojih nije primenjiva kombinovana terapija, npr. ukoliko je pacijent sa negativnim nalazom Helicobacter pylori, primenjuje se sledeće uputstvo za monoterapiju lekom Controloc 40 mg:

Terapija ulkusa želuca

Jedna gastrorezistentna tableta Controloc 40 mg na dan. U pojedinačnim slučajevima doza se može udvostručiti (povećanje doze na 2 gastrorezistentne tablete Controloc 40 mg na dan), posebno kada ne postoji odgovor na ostalu terapiju. Terapija ulkusa želuca obično traje 4 nedelje. Ako ovo nije dovoljno, izlečenje se obično postiže u naredne 4 nedelje.

Terapija ulkusa duodenuma

Jedna gastrorezistentna tableta Controloc 40 mg na dan. U pojedinačnim slučajevima doza se može udvostručiti (povećanje doze na 2 gastrorezistentne tablete Controloc 40 mg na dan), posebno kada ne postoji odgovor na ostalu terapiju. Terapija ulkusa duodenuma obično traje 2 nedelje. Ako ovo nije dovoljno, izlečenje se obično postiže u gotovo svim slučajevima u naredne 2 nedelje.

Zollinger-Ellison sindrom i drugastanja patološke hipersekrecije

Za dugotrajno lečenje Zollinger-Ellison sindroma i drugih stanja hipersekrecije pacijenti bi trebalo da započnu lečenje sa 80 mg na dan (2 gastrorezistentne tablete Controloc 40 mg). Nakon toga doza se zavisno od izmerene želudačne kiseline povećava ili smanjuje. Kod doziranja iznad 80 mg na dan doza se mora podeliti i uzimati dva puta dnevno. Moguće je privremeno povećanje dnevne doze pantoprazola iznad 160 mg, ali se visoke doze ne smeju primenjivati duže nego što to zahteva odgovarajuća kontrola želudačne kiseline.

Dužina trajanja terapije kod Zollinger-Ellison sindroma i drugih stanja patološke hipersekrecije nije ograničena i zavisi od kliničkih potreba.

Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre

Kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre ne sme se prekoračiti dnevna doza od 20 mg pantoprazola (jedna gastrorezistentna tableta od 20 mg pantoprazola). Lek Controloc se ne sme upotrebljavati u kombinovanoj terapiji za eradikaciju H. pylori kod pacijenata sa umerenom do teškom insuficijencijom jetre, s obzirom na to da podaci o efikasnosti i bezbednosti upotrebe leka Controloc u kombinovanoj terapiji kod ovih pacijenata nisu dostupni.

Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega nije potrebna korekcija doze. Lek Controloc se ne sme upotrebljavati u kombinovanoj terapiji za eradikaciju H. pylori kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega, s obzirom na to da podaci o efikasnosti i bezbednosti upotrebe leka Controloc u kombinovanoj terapiji kod ovih pacijenata nisu dostupni.

Starije osobe

Nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih pacijenata.

Pedijatrijska populacija

Zbog nedovoljno podataka o efikasnosti i bezbednosti leka, ne preporučuje se primena leka Controloc kod dece uzrasta mlađeg od 12 godina.

Način primene

Oralna primena

Tablete ne treba lomiti ili žvakati, treba ih progutati cele sa malo vode 1 sat pre obroka.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu, supstituisane benzimidazole, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.

Posebna upozorenja

Oštećenje funkcije jetre

Kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre, potrebno je redovno pratiti vrednosti enzima jetre u toku terapije pantoprazolom, posebno pri dugotrajnoj primeni. U slučaju porasta nivoa enzima jetre, ovu terapiju treba prekinuti.

Kombinovana terapija

U slučaju kombinovane terapije, moraju se pregledati Sažeci karakteristika leka za druge, istovremeno primenjivane lekove.

Malignitet želuca

Simptomatski odgovor na primenu pantoprazola može maskirati simptome pojave želudačnog maligniteta i može odložiti postavljanje dijagnoze. Kod pojave bilo kog upozoravajućeg simptoma (npr. značajan nenameran gubitak telesne mase, ponavljano povraćanje, disfagija, hematemeza, anemija ili melena) i kada je gastrični ulkus suspektan ili prisutan, potrebno je isključiti malignitet.

Ako se i pored adekvatne terapije simptomi ne povlače, potrebno je izvršiti dodatna ispitivanja.

Istovremena primena inhibitora HIV proteaz

Ne preporučuje se istovremena primena pantoprazola i inhibitora HIV proteaze čija je resorpcija zavisna od pH želudačnog sadržaja, kao što je atazanavir, a usled značajnog smanjenja bioraspoloživosti.

Uticaj na resorpciju vitamina B12

Kod pacijenata sa Zollinger-Ellison-ovim sindromom i drugim patološkim hipersekretornim stanjima koja zahtevaju dugotrajnu terapiju, pantoprazol (kao i drugi lekovi koji blokiraju sekreciju želudačne kiseline) može smanjiti resorpciju vitamina B12 (cijankobalamin) usled hipo- ili ahlorhidrije. Ovo treba imati u vidu kod pacijenata sa niskim rezervama ili faktorima rizika za smanjenu resorpciju vitamina B12, koji su na dugotrajnoj terapiji pantoprazolom ili kada se kod njih primete posledični klinički simptomi smanjene resorpcije vitamina B12.

Dugotrajno lečenje

Pacijenti na dugotrajnoj terapiji, posebno dužoj od jedne godine, treba da su pod redovnim nadzorom.

Gastrointestinalne bakterijske infekcije

Lečenje lekom Controloc može da dovede do nešto povećanog rizika od nastanka gastrointestinalnih infekcija izazvanih bakterijama kao što su Salmonella i Campylobacter ili

C. difficile.

Hipomagnezijemija

Kod pacijenata lečenih inhibitorima protonske pumpe kao što je pantoprazol, u periodu od najmanje tri meseca, a u većini slučajeva i godinu dana, može se javiti težak oblik hipomagneziemije. Mogu se ispoljiti ozbiljni simptomi hipomagneziemije, kao sto su umor, grčevi, delirijum, konvulzije, vrtoglavica i ventrikularne aritmije, ali u početku mogu biti prikriveni i zato se mogu lako prevideti. Kod većine ovih pacijenata, hipomagneziemija se popravlja nakon nadoknade magnezijuma i prestanka terapije inhibitorom protonske pumpe. Kod pacijenata za koje se pretpostavlja da će biti na dugotrajnoj terapiji inhibitorom protonske pumpe ili koji istovremeno uzimaju digoksin ili medicinske proizvode koji mogu prouzrokovati hipomagneziemiju (npr. diuretci), lekar treba da razmotri određivanje nivoa magnezijuma u krvi pre započinjanja terapije i periodično u toku same terapije.

Frakture kostiju

Inhibitori protonske pumpe, posebno kada se primenjuju u velikim dozama i tokom dužeg perioda (više od 1 godine), mogu umereno povećati rizik od nastajanja frakture kuka, zglobova i kičme, naročito kod starijih pacijenata ili u prisustvu ostalih prepoznatih faktora rizika. Opservacione studije ukazuju da primena inhibitora protonske pumpe može povećati ukupan rizik od nastanka fraktura za 10 – 40%. Rizik može biti povećan i zbog drugih faktora rizika. Bolesnici sa povećanim rizikom od nastanka osteoporoze zahtevaju posebnu negu u skladu sa važećim kliničkim vodičima i uz obezbeđenje adekvatnog unosa vitamina D i kalcijuma.

Subakutni kožni lupus eritematodes (SCLE)

Primena inhibitora protonske pumpe je povezana sa vrlo nefrekventnom pojavom slučajeva SCLE. Ukoliko se pojave lezije, posebno na mestima koja su izložena suncu, i ukoliko su povezane sa pojavom artralgije, pacijentu je potrebno odmah ukazati medicinsku pomoć i lekar bi trebalo da prekine terapiju lekom Controloc . Pojava SCLE pri prethodnoj primeni inhibitora protonske pumpe može povećati rizik od pojave SCLE sa sledećom primenom inhibitora protonske pumpe.

Interferencija sa laboratorijskim testovima

Povišen nivo Chromogranin A (CgA) može interferirati sa testovima za otkrivanje neuroendokrinih tumora. Kako bi se izbegla ova interferencija, porebno je prekinuti terapiju lekom Controloc najmanje 5 dana pre merenja CgA. Ukoliko se nakon inicijalnog merenja, nivoi CgA i gastrina ne vrate na referentne vrednosti, potrebno je ponoviti merenje 14 dana nakon obustavljanja terapije inhibitorom protonske pumpe.

Interakcije

Lekovi čija je bioraspoloživost zavisna od pH želudačnog sadržaja

Zbog snažne i dugotrajne inhibicije sekrecije želudačne kiseline, pantoprazol može da dovede do smanjenja resorpcije lekova čija je biološka raspoloživost zavisna od pH želudačnog sadržaja, na primer neki azolni antimikotici kao što su ketokonazol, itrakonazol, posakonazol i ostali lekovi kao što je erlotinib.

Inhibitori HIV proteaze

Ne preporučuje se istovremena primena pantoprazola i inhibitora HIV proteaze čija je resorpcija zavisna od pH želudačnog sadržaja, kao što je atazanavir, a usled značajnog smanjenja njihove bioraspoloživosti.

Ako se proceni da je istovremena upotreba ova dva leka neizbežna, preporučuje se pažljivo kliničko praćenje (npr. viremija – virusno opterećenje). Dozu pantoprazola od 20 mg dnevno ne treba prekoračivati. Doziranje inhibitora HIV proteaze bi možda trebalo prilagoditi.

Kumarinski antikoagulansi (fenprokumon ili varfarin)

Istovremena primena pantoprazola i varfarina ili fenoprokumonoma nije ugrozila farmakokinetiku varfarina, fenoprokumonoma ili INR. Međutim, prijavljeno je nekoliko slučajeva povećanja INR i protrombinskog vremena kod pacijenata koji su na istovremenoj terapiji IPP i varfarina ili fenoprokumonoma. Povećanje INR i protrombinskog vremena može dovesti do abnormalnog krvarenja, čak i smrtnog ishoda. Pacijenti koji su na terapiji pantoprazolom i varfarinom ili fenoprokumonomom moraju biti praćeni zbog povećanja INR i protrombinskog vremena.

Metotreksat

Pri istovremenoj primeni visokih doza metotreksata (npr. 300 mg) i inhibitora protonske pumpe prijavljeno je da kod nekih pacijenata dolazi do povećanja nivoa metotreksata. Prema tome, kod pacijenata gde se primenjuje visoke doze metotreksata, na primer kod terapije karcinoma i psorijaze, trebalo bi uzeti u obzir privremeni prekid terapije pantoprazolom.

Ostale studije interakcije

Pantoprazol se intenzivno metaboliše u jetri putem sistema enzima citohrom P450. Glavni metabolički put je demetilacija pomoću izoenzima CYP2C19 i drugih metaboličkih puteva uključujući oksidaciju pomoću CYP3A4.

Studije interakcije sa medicinskim proizvodima koji se takođe metabolišu ovim putevima, kao što su karbamazepin, diazepam, glibenklamid, nifedipin i oralni kontraceptivi koji sadrži levonorgestrel i etinil estradiol, nisu pokazale nikakve klinički značajne interakcije.

Interakcije pantoprazola sa drugim medicinskim proizvodima ili jedinjenjima, koja se metabolišu koristeći isti sistem enzima, se ne mogu isključiti.

Rezultati opsežnih studija interakcije pokazale su da pantoprazol ne utiče na metabolizam aktivnih supstanci koje se metabolišu putem CYP1A2 (kao što su kofein, teofilin), CYP2C9 (kao što su piroksikam, diklofenak, naproksen), CYP2D6 (kao što je metoprolol), CYP2E1 (kao što je etanol) i ne remeti resorpciju digoksina povezanu sa p-glikoproteinom.

Nema interakcije kod istovremene primene sa antacidima.

Takođe su sprovedene studije u kojima je istovremeno primenjivan pantoprazol sa odgovarajućim antibioticima (klaritromicin, metronidazol, amoksicilin). Nisu utvrđene klinički značajne interakcije.

Medicinski proizvodi koji inhibišu ili indukuju CYP2C19:

Inhibitori CYP2C19 kao što su fluvoksamin mogu povećati sistemsku izloženost pantoprazola. Potrebno je razmisliti o smanjenju doze kod pacjenata na dugotrajnoj terapiji patntoprazolom, ili kod onih sa poremećenom funkcijom jetre.

Induktori CYP2C19 i CYP3A4 kao što su rifampicin i kantarion (Hypericum perforatum) mogu smanjiti koncentraciju IPP u plazmi, a koji se metabolišu pomoću ovih enzima.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ograničeni podaci kod trudnica (između 300-1000 ishoda trudnoće) ukazuju da pantoprazol nema malformativu ili feto/neonatalnu toksičnost.

Ispitivanja na životinjama su pokazale reproduktivnu toksičnost. Kao mera opreza, poželjno je da se izbegava primena leka Controloc tokom trudnoće.

Dojenje

Studije na životinjama pokazale su da se pantoprazol izlučuje putem mleka. Nema dovoljno informacija o izlučivanju pantoprazola u ljudsko mleko , ali postoji izveštaj i o ekskreciji u mleko kod žena. Rizik po novorođenče/dojenče se ne može izostaviti. Zbog toga, odluka o tome da li da se prekine dojenje ili prekine/odloži terapija lekom Controloc mora se doneti uzimajući u obzir korist od dojenja za dete i korist od terapije lekom Controloc za ženu.

Plodnost

U ispitivanjima na životinjama nije bilo dokaza o smanjenoj plodnost nakon primene pantoprazola.

Upravljanje vozilom

Primena pantoprazola nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Mogu da se jave neželjene reakcije kao vrtoglavica i poremećaji vida. Pacijenti kod kojih se pojave, ove neželjene reakcije ne treba da upravljaju vozilima ili rukuju mašinama.

Neželjena dejstva

Kod približno 5% pacijenata može se očekivati pojava neželjenih reakcija na lek. Najčešće prijavljivane neželjene reakcije su dijareja i glavobolja, a obe ove reakcije javljaju se kod približno 1% pacijenata.

U tabeli u nastavku, neželjene reakcije na pantoprazol prikazane su prema sledećoj klasifikaciji učestalosti:

Veoma često (≥1/10); često (≥1/100 do <1/10); povremeno (≥1/1000 do <1/100); retko (≥1/10000 do <1/1000); veoma retko (<1/10000); i nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).

U postmarketinškom praćenju nije moguće za sva prijavljena neželjena dejstva primeniti definisanu učestalost, te su ona svrstana u kolonu Nepoznato.

Unutar svake grupe učestalosti, neželjene reakcije su prikazane prema opadajućoj ozbiljnosti.

Učestalost/Klasa sistema organaČesto (≥1/100 do<1/10)Povremeno (≥ 1/1000,<1/100)Retko(≥1/10000 do<1/1000)Veoma retko (<1/10000)Nepoznato
Poremećaji krvi i limfnog sistemaAgranulocitozaTrombocitopenijaLeukopenija; Pancitopenija
Poremećaji imunskog sistemaPreosetljivost (uključujući anafilaktične reakcije i anafilaktičnišok)
Poremećaji metabolizma i ishraneHiperlipidemije i povećanje lipida u krvi (trigliceridi, holesterol); Promene utelesnoj masiHiponatremija; hipomagnezijemij a Hipokalcijemija(1) Hipokalijemija
Psihijatrijski poremećajiPoremećaj spavanjaDepresija (uz sva pogoršanja)Dezorijentacija (uz svapogoršanja)Halucinacije; konfuzija (posebno kod predisponiranih pacijenata, kao i pogoršanje već postojećekonfuzije)
Poremećaji nervnog sistema
Glavobolja;vrtoglavica

Poremećaj ukusa
Parestezija
Poremećaji okaPoremećaji vida(zamućen vid)
Gastrointestinalni poremećajiPolipi fundusne žlezde (benigni)Dijareja; mučnina ili povraćanje; nadimanje i gasovi; konstipacija; suvoća usta; bol inelagodnost u abdomenu
Hepatobilijarni poremećajiPorast vrednosti enzima jetre (transaminaze, γ-GT)Porast bilirubinaHepatocelularno oštećenje; žutica; hepatocelularna insuficijencija
Poremećaji kože i potkožnog tkivaRaš (egzantem, erupcije)PruritusUrtikarija; angioedemStevens-Johnson- ov sindrom; Lyell-ov sindrom;eritema
multiforme, Fotosenzitivnost Subakutni kožni lupus eritematodes
Poremećaji mišićno- koštanog sistema ivezivnog tkiva
fraktura kuka, ručnog zgloba ili kičme
Artralgija; mijalgijaMišićni spazam(2)
Poremećaji bubrega iurinarnog sistemaIntersticijalni nefritis (sa mogućom progresijom ka bubrežnojinsuficijenciji)
Poremećajireproduktivnog sistema i dojki
Ginekomastija
Opšti poremećaji i reakcije na mestu primeneAstenija, premor i osećajslabostiPorast telesne temperature; periferni edem
Neželjene reakcije na pantoprazol u kliničkim studijama i postmarketinškom praćenju

1 Hipokalcijemija je povezana sa hipomagnezijemijom

2 Mišićni spazam je posledica elektrolitnog disbalansa Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumlji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija fax: +381 (0) 11 39 51 131,

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs website: www.alims.gov.rs

Predoziranje

Nisu poznati simptomi predoziranja kod ljudi.

Sistemska izloženost dozi do 240 mg primenjene intravenskim putem tokom 2 minuta dobro je tolerisana.

S obzirom na to da se pantoprazol u velikom procentu vezuje za proteine plazme, ne dijalizira se lako.

U slučaju predoziranja sa kliničkim znacima intoksikacije, osim simptomatske i potporne terapije, ne mogu se dati druge specifične preporuke kod predoziranja pantoprazolom.