Lekovi · June 27, 2023

defrinol

Defrinol tablete 30mg+200mg

Terapijske indikacije

Ublažavanje simptoma prehlade i gripa praćenih kongestijom nosa i sinusa sa glavoboljom, bolom u grlu, bolovima u mišićima i povišenom telesnom temperaturom.

Lek Defrinol je indikovan kod odraslih i adolescenata starijih od 12 godina.

Doziranje i način primene

Lek Defrinol treba primenjivati kada je neophodno dekongestivno dejstvo pseudoefedrin-hidrohlorida i analgetičko i/ili antiinflamatorno dejstvo ibuprofena. Ako jedan simptom dominira (nazalna kongestija ili glavobolja i/ili povišena temperatura), poželjno je primeniti preparate koji sadrže samo jednu komponentu leka.

Lek Defrinol je namenjen za kratkotrajnu primenu. Odrasli, starije osobe i deca starija od 12 godina

Pojava neželjenih dejstava može se svesti na minimum ukoliko se koristi najniža efektivna doza u što kraćem vremenskom periodu potrebnom za kontrolu simptoma (videti odeljak 4.4.). Ukoliko simptomi i dalje traju ili se pogoršavaju ili ako je neophodna primena leka duža od 3 dana, pacijent treba da konsultuje lekara.

Doziranje

Odrasli, starije osobe i deca starija od 12 godina:

1 ili 2 tablete svakih 4 do 6 sati do maksimalno 6 tableta u toku 24 sata.

Pedijatrijska populacija

Lek je kontraindikovan kod dece mlađe od 12 godina.

Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega i/ili jetre

Nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem funkcije bubrega ili jetre. Treba primenjivati najnižu efektivnu dozu.

Lek je kontraindikovan kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije bubrega i/ili jetre.

Način upotrebe

Oralna upotreba. Tabletu treba uzeti sa dovoljnom količinom vode.

Kontraindikacije

 • Upotreba kod dece mlađe od 12 godina.
 • Preosetljivost na aktivne supstance ili pomoćne supstance koje ulaze u sastav leka.
 • Pacijenti alergični na aspirin ili druge NSAIL ili sa reakcijama preosetljivosti u istoriji bolesti (npr. astma, bronhospazam, rinitis, angioedem, ili urtikarija) u odgovoru na ibuprofen, aspirin ili NSAIL.
 • Gastrointestinalno krvarenje ili perforacija povezani sa uzimanjem NSAIL u istoriji bolesti.
 • Peptički ulkus/krvarenje iz gastrointestinalnog trakta (dve ili više potvrđenih epizoda ulceracija ili krvarenja), aktivno ili u istoriji bolesti.
 • Pacijenti sa feohromocitomom, glaukomom zatvorenog ugla, dijabetesom ili oboljenjem tiroidne žlezde.
 • Pacijenti sa hemoragičnim moždanim udarom u istoriji bolesti.
 • Pacijenti sa srčanim oboljenjem, poremećajima cirkulacije, hipertrofijom prostate, hipertenzijom, koronarnom arterijskom bolešću, anginom pektoris, tahikardijom ili hemoragičnom dijatezom.
 • Pacijenti koji uzimaju druge NSAIL uključujući selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2, analgetike ili dekongestive.
 • Pacijenti koji uzimaju triciklične antidepresive.
 • Pacijenti koji uzimaju ili su poslednje dve nedelje uzimali inhibitore monoaminooksidaze.
 • Pacijenti sa teškom srčanom insuficijencijom srca (NYHA klasa IV), insuficijencijom bubrega ili jetre.
 • Trudnoća i dojenje.

Posebna upozorenja

 • Treba izbegavati istovremenu primenu leka Defrinol sa nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL), uključujući selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2.
 • Pojava neželjenih dejstava može se svesti na minimum ukoliko se koristi najniža efektivna doza u što kraćem vremenskom periodu za kontrolu simptoma (videti GI i kardiovaskularni rizici ispod).
 • Ako se simptomi pogoršavaju ili traju duže od 3 dana, ili pacijenti imaju simptome koji nisu u vezi sa prvobitnim stanjem, treba prekinuti lečenje osim ako lekar drugačije preporuči.
 • Kod starijih osoba veća je učestalost neželjenih reakcija na NSAIL, naročito perforacija i krvarenja iz gastrointestinalnog trakta koja mogu imati smrtni ishod.
 • Pacijenti oboleli od astme, hipertenzije, srčanog oboljenja, dijabetesa, ciroze jetre, oštećenja funkcije bubrega ili jetre, oboljenja tiroidne žlezde, hipertrofije prostate treba da konsultuju svog lekara pre upotrebe ovog leka.
 • Postoji rizik od oštećenja funkcije bubrega kod dehidriranih adolescenata ili osoba između 12 i 17 godina.
 • Bronhospazam može da se pogorša kod pacijenata koji su imali / imaju astmu ili alergijsko oboljenje.
 • Upotreba NSAIL može oštetiti fertilitet kod žena. Postoje malobrojni podaci da lekovi koji inhibišu ciklooksigenazu, odnosno sintezu prostaglandina, mogu da utiču na ovulaciju, pa samim tim i na plodnost žene. Ovaj efekat prestaje nakon prekida terapije.
 • Pacijenti sa retkom naslednom netolerancijom fruktoze, glukozo-galaktoznom malapsorpcijom ili sukraza-izomaltaza insuficijencijom ne treba da uzimaju ovaj lek.
 • Za vreme lečenja treba izbegavati upotrebu alkohola.
 • Pseudoefedrin-hidrohlorid može izazvati pozitivnu reakciju na testovima za antidoping proveru. Kod primene pseudoefedrina zabeleženi su slučajevi ishemijske optičke neuropatije.

U slučaju iznenadnog gubitka vida ili smanjene oštrine vida, poput skotoma, treba prekinutiu sa primenom pseudoefedrina.

Defrinol može prikriti simptome primarne infekcije, što može odložiti početak odgovarajućeg lečenja i time pogoršati ishod infekcije. Ovo je primećeno kod vanbolničke pneumonije i bakterijske komplikacije varičele. Kod primene leka Defrinol pri povišenoj temperaturi ili ublažavanju bolova kod pacijenata sa infekcijom, savetuje se praćenje infekcije. U vanbolničkim uslovima pacijent treba da se konsultuje sa lekarom ukoliko simptimi perzistiraju ili se pogoršaju.

Gastrointestinalni efekti

 • Gastrointestinalno krvarenje, ulceracije i perforacije, koje mogu imati i smrtni ishod, moguće su u bilo kom trenutku tokom primene NSAIL, sa ili bez upozoravajućih simptoma ili prethodne istorije ozbiljnih gastrointestinalnih tegoba.
 • Kod pacijenata kod kojih postoje anamnestički podaci o ulkusnoj bolesti, naročito sa razvojem komplikacija kao što su krvarenje ili perforacija, kao i kod starijih osoba, rizik od krvarenja, ulceracija ili perforacija GIT se povećava sa povećanjem doze NSAIL. Zbog toga se kod ovih pacijenata preporučuje započinjanje terapije najnižom dozom leka. Treba razmotriti kombinovanu primenu sa protektivnim lekovima (npr. misoprostol ili inhibitori protonske pumpe), kod ovih pacijenata kao i kod onih pacijenata kojima je potrebna mala doza aspirina ili drugih lekova koji mogu povećati gastrointestinalni rizik.
 • Pacijenti sa oboljenjem gastrointestinalnog trakta u anamnezi, naročito stariji pacijenti, treba da prijave svaki neuobičajen abdominalni simptom (npr. krvarenje), naročito u početnim stadijumima lečenja.
 • Potreban je oprez kod pacijenata koji istovremeno primenjuju i druge lekovi koji mogu povećati rizik od nastanka ulceracija ili krvarenja iz gastrointestinalnog trakta, kao što su oralni kortikosteroidi, antikoagulansi (npr. varfarin), selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina ili antiagregacioni lekovi (npr. acetilsalicilna kiselina).
 • Terapiju lekom Defrinol treba prekinuti ukoliko dođe do pojave gastrointestinalnog krvarenja ili ulceracija.
 • NSAIL treba davati uz oprez pacijentima koji u istoriji bolesti imaju gastrointestinalno oboljenje (npr. ulcerozni kolitis i Crohn-ova bolest) zbog mogućeg pogoršanja bolesti.
 • Prijavljeni su slučajevi ishemijskog kolitisa pri primeni pseudoefedrina. U slučaju pojave iznenadnog bola u stomaku, rektalnog krvarenja i drugih simptoma ishemijskog kolitisa potrebno je prestati sa primenom pseudoefedrina i potražiti lekarsku pomoć.

Kardiovaskularna i cerebrovaskularna dejstva:

 • Neophodan je oprez kod pacijenata sa oštećenjem funkcije srca ili bubrega zato što upotreba NSAIL može dovesti do pogoršanja bubrežne funkcije.
 • Kliničke studije ukazuju da upotreba NSAIL (ibuprofen), naročito visokih doza (2400 mg dnevno) i u dužem vremenskom periodu može biti udružena sa manjim povećanjem rizika od arterijskih trombotičnih događaja (npr. infarkt miokarda ili moždani udar). Epidemiološke studije ne ukazuju na povezanost primene malih doza ibuprofena (≤ 1200 mg dnevno) sa povećanjem rizika od arterijskih trombotičnih događaja.
 • Pacijenti sa nekontrolisanom hipertenzijom, kongestivnom srčanom insuficijencijom (NYHA II-III), potvrđenom ishemijskom bolešću srca, perifernom arterijskom bolešću i/ili cerebrovaskularnom bolešću mogu biti lečeni ibuprofenom samo nakon pažljive procene. Visoke doze (2400 mg dnevno) treba izbegavati.
 • Takođe je neophodna pažljiva procena pre početka dugotrajnog lečenja pacijenata sa faktorima rizika za kardiovaskularne događaje (npr. hipertenzija, hiperlipidemija, dijabetes melitus i pušenje), posebno ako su potrebne visoke doze ibuprofena (2400 mg dnevno).
 • Pošto NSAIL mogu da utiču na funkciju trombocita, treba ih pažljivo primenjivati kod pacijenata sa intra- kranijalnim krvarenjem i hemoragičnom dijatezom.

Dermatološki efekti

 • Teške kožne reakcije, neke sa smrtnim ishodom kao što su eksfolijativni dermatitis, Stevens-Johnson sindrom i toksična epidermalna nekroliza su veoma retko bile udružene sa upotrebom NSAIL. Najveći rizik od pojave ovih reakcija je na početku terapije, najčešće tokom prvog meseca. U slučaju pojave kožnog osipa, lezija na mukozi ili bilo kog drugog znaka preosetljivosti, terapiju treba obustaviti.
 • Sistemski lupus eritematosus i mešovite bolesti vezivnog tkiva: postoji povećan rizik od pojave aseptičnog meningitisa.
 • Pri primeni lekova koji sadrže ibuprofen i pseudoefedrin može doći do pojave teških kožnih reakcija kao što je akutna generalizovana egzantematozna pustuloza (AGEP). Ova akutna pustularna erupcija se javlja uglavnom u toku prva dva dana lečenja, praćena je povišenom temperaturom i manifestuje se brojnim, manjim, uglavnom ne-folikularnim pustulama koje se razvijaju na eritematoznoj edematoznoj površini. Promene su najčešće lokalizovane na pregibima, trupu i gornjim ekstremitetima. Potrebno je pažljivo pratiti pacijente. Ukoliko se uoče simptomi i znaci kao što je povišena temperatura, eritem i brojne manje pustule potrebno je prekinuti primenu leka Defrinol i primeniti odgovarajuće mere.
 • U izuzetnim slučajevima, varičela može biti uzrok teških infektivnih komplikacija kože i potkožnog tkiva. Ne može se isključiti mogućnost da NSAIL doprinose pogoršanju ovih infekcija. Zbog toga se ne preporučuje primena leka Defrinol u slučaju varičele.

Lek sadrži boju Ponceau 4R lak 22% (E124) koja može da izazove alergijske reakcije.

Interakcije

Primena ibuprofena sa varfarinom ili heparinom se smatra nebezbednom, osim ako nije pod direktnim nadzorom lekara.

Acetilsalicilna kiselina

Istovremena primena ibuprofena i acetilsalicilne kiseline se ne preporučuje zbog mogućeg povećanja neželjenih dejstava.

Eksperimentalni podaci ukazuju da ibuprofen može kompetitivno da inhibiše dejstvo malih doza acetilsalicilne kiseline na agregaciju trombocita, kada se primenjuju istovremeno. Iako postoje nejasnoće u vezi sa ekstrapolacijom ovih podataka na realnu kliničku situaciju, mogućnost da redovna, dugotrajna primena ibuprofena može smanjiti kardioprotektivno dejstvo malih doza acetilsalicilne kiseline se ne može isključiti. Nema klinički relevantnih dejstava pri povremenoj primeni ibuprofena.

Drugi NSAIL uključujući selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2: izbegavati istovremenu primenu 2 ili više NSAIL pošto može doći do povećanja rizika od neželjenih dejstava.

Kombinacije koje zahtevaju oprez:

Treba voditi računa kod pacijenata lečenih sa bilo kojim od navedenih lekova jer su prijavljene interakcije.

Kombinacije pseudoefedrina sa sledećim lekovima:

Neselektivni inhibitori monoaminooksidaze (MAOI) iproniazidOvaj lek ne treba davati pacijentima koji trenutno uzimaju MAOI i do 2 nedelje od prekida terapije zbog rizika od hipertenzivne epizode kao što je paroksizmalna hipertenzija, kao i od hipertermije koja može dovesti do smrtnog ishoda
Drugi indirektno delujući, oralno ili nazalno primenjeni simpatomimetici ili vazokonstriktivni lekovi, α-simpatomimetici, fenilpropanolamin,fenilefrin, efedrin, metilfenidatRizik od vazokonstrikcije i/ili hipertenzivnih kriza
Reverzibilni inhibitori monoaminooksidaze A (RIMA), linezolid, dopaminergični ergot alkaloidi,vazokonstriktorni ergot alkaloidiRizik od vazokonstrikcije i/ili hipertenzivnih kriza
Isparljivi halogeni anesteticiPerioperativna akutna hipertenzija. Nekoliko danapre operacije treba prekinuti uzimanje leka Defrinol
Gvanetidin, rezerpin i metildopa
Dejstvo pseudoefedrina može biti smanjeno
Triciklični antidepresiviDejstvo pseudoefedrina može biti smanjeno ilipovećano
Digitalis, hinidin ili triciklični antidepresivi
Povećana učestalost aritmija

Kombinacije ibuprofena sa sledećim lekovima:

Drugi NSAILIstovremena primena nekoliko NSAIL može povećati rizik od gastrointestinalnih ulceracija i krvarenja usled sinergističnog dejstva. Zbog toga treba izbegavati istovremenu primenu ibuprofena idrugih NSAIL
DigoksinIstovremena primena leka Defrinol sa digoksinom može povećati koncentraciju ovih lekova u serumu. Provera digoksina u serumu nije neophodna ukoliko se pravilno primenjuje (maksimalno 5dana)
KortikosteroidiMogu povećati rizik od neželjenih reakcija posebno od strane gastrointestinalnog trakta u gastrointestinalnih ulceracija ili krvarenja
Anti-trombocitni lekoviPovećavaju rizik od gastrointestinalnog krvarenja
Acetilsalicilna kiselina
Istovremena primena ibuprofena i acetilsalicilne kiseline se ne preporučuje zbog mogućeg povećanja neželjenih dejstava. Eksperimentalni podaci ukazuju na mogućnost da ibuprofen može kompetitivno inhibirati dejstvo niskih doza acetilsalicilne kiseline na agregaciju trombocita kada se primenjuju istovremeno. Iako postoje nejasnoće u vezi ekstrapolacije ovih podataka na realnu kliničku situaciju mogućnost da redovna, dugotrajna primena ibuprofena može smanjiti kardioprotektivno dejstvo niskih dozaacetilsalicilne kiseline se ne može isključiti. Nema klinički relevantnih dejstava pri povremenojprimeni ibuprofena
Antikoagulansi (npr. varfarin, tiklopidin,klopidogrel, tirofiban, eptifibatid, abciksimab, iloprost)NSAIL kao što je ibuprofen mogu povećati dejstvo antikoagulanasa
FenitoinIstovremena primena leka Defrinol sa fenitoinom može povećati nivo ovih lekova u serumu. Proverafenitoina u serumu nije neophodna ukoliko se pravilno primenjuje
Selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI)Povećavaju rizik od gastrointestinalnih krvarenja kada se upotrebljavaju sa NSAIL
LitijumIstovremena primena leka Defrinol sa litijumom može povećati koncentraciju ovih lekova u serumu. Provera litijuma u serumu nije neophodna ukolikose pravilno primenjuje (maksimalno 5 dana)
Probenecid i sulfinpirazonMogu odložiti izlučivanje ibuprofena
Diuretici, ACE inhibitori, β-blokatori, antagonisti angiotenzin II receptoraNSAIL mogu smanjiti dejstvo diuretika i drugih antihipertenzivnih lekova. Kod nekih pacijenata sa oštećenom bubrežnom funkcijom (npr. dehidrirani pacijenti ili stariji pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega), istovremena primjena ACE inhibitora, β- blokatora ili antagonista angiotenzin II receptora i lekova koji inhibiraju ciklooksigenazu može rezultirati daljem pogoršanju bubrežne funkcije, uključujući moguću akutnu bubrežnu insuficijenciju koja je obično reverzibilna. Zato ovu kombinaciju treba primeniti uz oprez, posebno kod starijih pacijenata. Pacijenti treba da su adekvatno hidrirani. Treba razmotriti praćenje bubrežnefunkcije nakon početka istovremene terapije i kasnije periodično
Diuretici koji štede kalijumIstovremena primena leka Defrinol i diuretika koji štede kalijum može dovesti do hiperkalemije(preporučuje se provera kalijuma u serumu)
MetotreksatPrimena Defrinola tokom 24 sata pre ili nakon primene metotreksata može dovesti do povećane koncentracije metotreksata i povećanja njegovogtoksičnog dejstva
CiklosporinRizik od oštećenja funkcije bubrega delovanjem ciklosporina je povećan pri istovremenoj primeni nekih NSAIL. Ovo dejstvo se ne može isključiti priistovremenoj primeni ibuprofena i ciklosporina
TakrolimusTokom istovremene primene ibuprofena itakrolimusa povećava se rizik od nefrotoksičnosti
ZidovudinDokazano je da istovremena primena ibuprofena i zidovudina kod HIV-pozitivnih pacijenata sahemofilijom povećava rizik od razvoja hemartroza i hematoma
SulfonilureaKlinička ispitivanja su pokazala interakcije između NSAIL i antidijabetika (sulfonilurea). Mada interakcija između ibuprofena i sulfoniluree nije opisana, kao oprez pri istovremenom uzimanju lekova preporučuje se provera koncentracijeglukoze u krvi
Hinolonski antibioticiU eksperimentima na životinjama je primećeno da interakcija hinolonskih antibiotika i NSAIL može da dovede do pojave konvulzija. Kod pacijenata na istovremenoj terapiji NSAIL i hinolonom postojirizik od pojave konvulzija
Heparini, Gingko bilobaPovećan rizik od krvarenja
MifepristonNSAIL mogu da smanje efikasnost mifepristona,pa ih ne treba koristiti 8-12 dana nakon primene ovog leka
AntacidiNeki antacidi mogu povećati gastrointestinalnu resorpciju ibuprofena. To je od kliničkog značajapri dugotrajnoj primeni ibuprofena
AminoglikozidiSmanjenje bubrežne funkcije kod osjetljivih osobasmanjuje eliminaciju aminoglikozida i povećava koncentraciju u plazmi

Trudnoća i dojenje

Defrinol je kontraindikovan u toku trudnoće i dojenja .

Trudnoća

Ibuprofen:

Iako nije pokazano teratogeno dejstvo na eksperimentalnim životinjama, upotrebu ibuprofena u trudnoći treba izbegavati.

Primena ibuprofena tokom trećeg trimestra je kontraindikovana zbog povećanog rizika od preranog zatvaranja duktus arteriosusa i moguće perzistentne plućne hipertenzije. Postoji mogućnost odlaganja i usporavanja toka porođaja, kao i veći rizik od krvarenja, kako kod majke, tako i kod deteta.

Pseudoefedrin:

Malo je podataka o ishodu trudnoće kod trudnica koje su uzimale pseudoefedrin. Dve analize podataka koje su sprovedene od strane udruženja apoteka na 902 odojčeta koja su bila izložena pseudoefedrinu u toku prvog trimestra trudnoće su pokazale pojavu malformacija kod 9 odojčadi. Dokazano je da ne postoji konkretna veza između pseudoefedrina i ukupnog broja urođenih mana. Međutim slična jedinjenja epinefrinu, efedrin, fenilefrin su bila udružena sa krvarenjem i kardiovaskularnim i malformacijama ekstremiteta na animalnim modelima. Vazokonstriktivna dejstva ovih lekova mogu ukazivati da njihova upotreba u ranoj trudnoći može povećati rizik od vaskularnih poremećaja (defekata).

Plodnost

Postoje izvesni dokazi da lekovi koji inhibišu ciklooksigenazu, odnosno sintezu prostaglandina, mogu da utiču na ovulaciju, pa samim tim i na plodnost žene. Ovaj efekat prestaje nakon prekida terapije.

Upotreba NSAIL može umanjiti plodnost kod žena i ne preporučuje se ženama koje pokušavaju da zatrudne. Kod žena koje imaju teškoće da zatrudne i koje se podvrgavaju ispitivanju neplodnosti, treba razmotriti ukidanje leka.

Dojenje

Ibuprofen:

U ograničenim ispitivanjima je pokazano da se ibuprofen pojavljuje u mleku u veoma malim koncentracijama i malo je verovatno da utiče negativno na odojče.

Pseudoefedrin:

Pseudoefedrin se izlučuje u mleko u malim količinama ali je dejstvo ovoga kod odojčadi nepoznato. Procenjeno je da će 0,4 do 0,7% pojedinačne doze pseudoefedrina koju uzima majka biti izlučeno u majčino mleko tokom 24 sata.

Ukratko, upotreba leka Defrinol je kontraindikovana u trudnoći i tokom dojenja.

Upravljanje vozilom

Lek Defrinol, upotrebljen u preporučenoj dozi i dužini trajanja, nema ili ima zanemarljiv uticaja na sposobnost upravljanja vozilom i rukovanje mašinama.

Pacijenti kod kojih se javi ošamućenost, halucinacije, neuobičajene glavobolje, poremećaj vida ili sluha treba da izbegavaju upravljanje vozilom ili rukovanje mašinama. Jedna upotreba ili kratkotrajna upotreba ovog leka ne zahteva primenu bilo kakvih posebnih mera predostrožnosti.

Neželjena dejstva

Najčešće zabeležena neželjena dejstva su u gastrointestinalnom traktu. Mogu se pojaviti peptički ulkusi, perforacija ili krvarenje iz GIT koji mogu dovesti do smrtnog ishoda kod starijih osoba. Mučnina, povraćanje, dijareja, flatulencija, konstipacija, dispepsija, abdominalni bol, distenzija abdomena, ulceracije u ustima, melena, hematemeza, ulcerozni stomatitis, pogoršanje kolitisa i Crohn-ove bolesti su prijavljeni nakon primene leka. Ređe se javljao gastritis.

Reakcije preosetljivosti mogu da se jave tokom primene ibuprofena i to:

 1. nespecifična alergijska reakcija i anafilaksa,
 2. Disanje: reakcije respiratornog trakta uključujući astmu, pogoršanje astme, bronhospazam ili dispneju,Koža: razni kožni poremećaji uključujući različite tipove osipa, pruritus, urtikarija, purpura, modrice, angioedem i manje često eksfolijativne i bulozne dermatoze (uključujući epidermalnu nekrolizu i eritem multiforme).
 3. Veoma retko se javljaju bulozne reakcije koje uključuju Stevens-Johnson-ov sindrom i toksičnu epidermalnu nekrolizu.

Kliničke studije ukazuju da upotreba ibuprofena, posebno u velikim dozama (2400 mg dnevno) može biti udružena sa malim povećanjem rizika od arterijskih trombotičnih događaja (npr. infarkt miokarda ili moždani udar). Edem, hipertenzija, angina pektoris i srčana insuficijencija su se javljali udruženi sa primenom NSAIL.

Sledeća lista neželjenih dejstava odnosi se na kratkotrajnu primenu ibuprofena i pseudoefedrin-hidrohlorida u dozama koje su preporučene za lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta. Tokom dugotrajne terapije hroničnih stanja mogu se pojaviti dodatna neželjena dejstva.

Pacijente treba informisati da prekinu sa uzimanjem leka Defrinol odmah nakon pojave teške neželjene reakcije i da se jave lekaru.

Učestalost nevedenih neželjenih reakcija je definisana u skladu sa sledećim pravilom: veoma često (≥ 1/10); često (≥ 1/100 do < 1/10); povremeno (≥ 1/1000 do < 1/100); retko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), veoma retko (<1/10 000) i nepoznato (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka).

Infekcije i infestacijeIbuprofenVeoma retkoPogoršanje infektivne inflamacije (npr. nekrotizirajući fascitis). Aseptički meningitis (ukočenost vrata, glavobolja, mučnina, povraćanje, povišena temperatura), ili dezorjentacija kod pacijenata sa postojećimauto-imunskim oboljenjem (SLE, mešovita bolest vezivnog tkiva).
Poremećaji krvi i limfnog sistemaIbuprofenVeoma retkoPoremećaji hematopoeze (npr. anemija, leukopenija, trombocitopenija, pancitopenija,agranulocitoza).
Poremećaji imunskog sistemaIbuprofen;Ibuprofen i pseudoefedrin- hidrohloridPovremeno;Veoma retkoReakcije preosetljivosti sa urtikarijom, pruritusom, napadima astme (sa padomkrvnog pritiska);Teške, generalizovane reakcije preosetljivosti, znaci mogu biti otok lica, angioedem, dispneja, tahikardija, pad krvnogpritiska, anafilaktički šok.
Psihijatrijski poremećajiIbuprofen;Pseudoefedrin- hidrohloridVeoma retko;NepoznatoPsihotične reakcije, depresija;Agitacija, halucinacije, anksioznost, poremećaj ponašanja, nesanica,ekscitabilnost, razdražljivost, nervoza, uznemirenost.
Poremećaji nervnog sistemaIbuprofen;Pseudoefedrin- hidrohloridPovremeno;NepoznatoPoremećaji CNS kao što su glavobolja,vrtoglavica, nesanica, agitacija, razdražljivost ili umor;Hemoragični moždani udar, ishemični moždani udar, konvulzije, glavobolja,nesanica, nervoza, anksioznost, agitacija, tremor, halucinacije.
Poremećaji oka
Ibuprofen;Pseudoefedrin-hidrohlorid
Povremeno;NepoznatoPoremećaji vida;
Ishemijska optička neuropatija
Poremećaji uha i labirintaIbuprofen;Ibuprofen
Retko;Nepoznato
Tinitus;Vertigo
Kardiološki poremećajiIbuprofen;Pseudoefedrin-hidrohloridVeoma retko;NepoznatoPalpitacije, srčana insuficijencija, infarktmiokarda, edemi, hipertenzija;Palpitacije, tahikardija, bol u grudima,aritmija.
Vaskularni poremećajiIbuprofen;Pseudoefedrin- hidrohlorid
Veoma retko;Nepoznato
Arterijska hipertenzija;Hipertenzija.
Respiratorni, torakalni imedijastinalni poremećajiPseudoefedrin- hidrohloridRetkoPogoršanje astme ili reakcije preosetljivosti sa bronhospazmom.
Gastrointestinalni poremećajiIbuprofen;Ibuprofen;Ibuprofen;Pseudoefedrin- hidrohlorid
Često;Povremeno;Veoma retko;Nepoznato
Dispepsija, bol u abdomenu, mučnina, povraćanje, flatulencija, dijareja, konstipacija, anoreksija, manji gastrointestinalni gubitak krvi koji u retkimslučajevima dovodi do anemije;
Ulkus želuca, sa krvarenjem i/ili perforacijom, gastritis, ulcerozni stomatitis,pogoršanje kolitisa i Crohn-ove bolesti;Ezofagitis, pankreatitis, intestinalna strikturanalik dijafragmi;
Suva usta, žeđ, mučnina, povraćanje.

Pseudoefedrin- hidrohlorid
Nepoznato
Ishemijski kolitis
Hepatobilijarni poremećajiIbuprofenVeoma retkoPoremećaj funkcije jetre, oštećenje jetre,posebno pri dugotrajnoj terapiji, insuficijencija jetre, akutni hepatitis.
Poremećaji kože i potkožnog tkivaIbuprofen;Ibuprofen;Ibuprofen;Pseudoefedrin- hidrohlorid;Ibuprofen i Pseudoefedrin- hidrohloridPovremeno;
Veoma retko;Nepoznato;Nepoznato;Nepoznato
Razni osipi po koži;Bulozni egzantem kao što su Stevens- Johnson sindrom, toksična epidermalna nekroliza (Lyell sindrom), alopecija, teške infekcije kože, komplikacije od strane mekogtkiva pri infekciji varičelom;
Reakcija na lek sa eozinofiljom i sistemskim simptomima (DRESS sindrom)Reakcija fotosenzibilnosti;Osip, urtikarija, svrab, hiperhidroza;Ozbiljne kožne reakcije, uključujući akutnugeneralizovanu egzantematoznu pustulozu (AGEP)
Poremećaji bubrega i urinarnog sistemaIbuprofen;Ibuprofen;Pseudoefedrin- hidrohloridRetko;Veoma retko;Nepoznato
Oštećenje bubrežnog tkiva (papilarna nekroza), povećane koncentracije mokraćnekiseline u krvi;
Edemi (naročito kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom ili bubrežnom insuficijencijom), nefrotski sindrom,intersticijalni nefritis, akutna bubrežna insuficijencija;Teškoće pri mokrenju (retencija urina kodmuškaraca sa poremećajem uretre-prostate);
IspitivanjaIbuprofenNepoznatoSmanjena vrednost hematokrita i hemoglobina.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Kod dece ingestija više od 400 mg/kg može da dovede do pojave simptoma predoziranja. Kod odraslih odnos između doze i efekta leka je manje jasan. Poluvreme eliminacije u slučaju predoziranja je 1,5-3 sata.

Simptomi

Simptomi predoziranja su: nervoza, agitacija, anksioznost, razdražljivost, nemir, vrtoglavica, tremor, vertigo, nesanica, mučnina, bol u abdomenu, povraćanje, bol u epigastrijumu, dijareja, bradikardija, palpitacije,

tahikardija, tinitus, glavobolja i gastrointestinalno krvarenje. Hiperkalemija, hipertenzija ili hipotenzija su takođe mogući znaci predoziranja. Toksičnost se može manifestovati kao pospanost, ekscitacija, dezorjentacija ili koma. Pacijent može razviti konvulzije. Funkcija jetre može biti poremećena. Metabolička acidoza se može javiti kod teškog trovanja, dok protrombinsko vreme/INR (International normalized ratio) može biti produženo. Mogu se javiti akutna bubrežna insuficijencija i oštećenje jetre. Kod astmatičara moguće je pogoršanje astme.

Terapijske mere

Usled brze resorpcije dve aktivne supstance iz gastrointestinalnog trakta, uzimanje emetika i ispiranje želuca moraju biti sprovedeni u roku od 4 sata od predoziranja, da bi bili efektivni. Aktivan ugalj je koristan samo prvog sata od unošenja toksičnih doza leka. Treba pratiti kardiološki status i određivati elektrolite u serumu. Ako postoje znaci kardiološke toksičnosti treba primeniti propranolol intravenski. U slučaju pada koncentracije kalijuma u serumu treba primeniti sporu infuziju rastvora kalijum hlorida. Uprkos hipokalemiji, malo je verovatno da će kod pacijenta doći do deplecije kalijuma, zato se mora izbeći preopterećenje kalijumom. Preporučuje se kontinuirano praćenje koncentracije kalijuma u serumu tokom nekoliko sati od primene soli. U slučaju pojave delirijuma ili konvulzija, indikovana je intravenska primena diazepama.