injekcija

Denosumab rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu napunjeni injekcioni špric, 1 po 1 ml (60mg/ml)

denosumab rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu napunjeni injekcioni špric, 1 po 1 ml (60mg/ml)

Zaštićeno ime leka: PROLIA

Amgen Europe B.V., Holandija

DDD: 0.33 mg

Indikacija: Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjenje pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *