Mediko

Lekari · February 22, 2023

Dr sci med Goran Belojević

Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1980. godine gde je i magistrirao 1987. godine na oblasti Higijena i medicinska ekologija. Na istom fakultetu je završio i specijalizaciju na Higijeni i medicinskoj ekologiji 1988. godine i subspecijalizaciju iz Komunalne higijene 2002. godine. Doktorsku disertaciju je odbranio 1992. godine u istoj ustanovi. Trenutno radi na mestu redovnog profesora, Šefa Katedre za higijenu sa medicinskom ekologijom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu uz nastavni angažman u nekoliko drugih univerzitetskih ustanova. Bio je na usavršavanjima u inostranstvu. Bavi se istraživačkim radom i član je brojnih međunarodnih naučnih organizacija. Organizator je naučnih skupova i član je uredništva i recezent u nekoliko naučnih časopisa.