Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Emtricitabin, tenofovir, rilpivirin film tableta boca plastična, 30 po (200mg + 245mg + 25mg)

emtricitabin, tenofovir, rilpivirin film tableta boca plastična, 30 po (200mg + 245mg + 25mg)

Zaštićeno ime leka: EVIPLERA

Gilead Sciences Ireland UC, Irska

DDD: 1 tableta

Indikacija: HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.