Mediko

Lekovi · June 30, 2023

glucosure

GlucoSure AutoCode – test trake za određivanje glukoze u krvi

GlucoSure AutoCode test trake za određivanje glukoze u krvi koriste enzime radi merenja glukoze u krvi. Kada kap krvi dodirne vrh test trake prenosi se do zone reakcije. Enzimi reaguju sa glukozom u krvi i proizvode električnu struju. Aparat meri dobijenu struju i pokazuje rezultat u roku od 6 sekundi.

Namena

GlucoSure AutoCode test trake za određivanje glukoze u krvi su predviđene za upotrebu sa GlucoSure AutoCode aparatom za određivanje glukoze u krvi, koji kvantitativno meri glukozu u kapi kapilarne krvi dobijene iz jagodice prsta. GlucoSure AutoCode aparat za određivanje glukoze u krvi je plazma kalibrisan radi lakšeg poređenja sa rezultatima iz laboratorije. Namenjen je za samotestiranje osoba sa dijabetesom, kao i od strane zdravstvenih profesionalaca. Nije namenjen dijagnostifikovanju dijabetesa i primeni kod novorođenčadi.

Hemijski sastav

Svaki cm2 test trake sadrži:

 • Glikoza oksidaza (A. niger) 2,3 %
 • Provodnik elektrona 25 %
 • Nereaktivni sastojci 72,7 %

Upozorenja i mere predostrožnosti

GlucoSure AutoCode test trake za određivanje glukoze u krvi služe samo za IVD IN VITRO dijagnostiku (samo za spoljnu upotrebu).

 • Nemojte koristiti test trake posle isteka njihovog roka trajanja. Proverite datum isteka roka trajanja na bočici sa trakama.
 • Nemojte koristiti trake koje su vlažne ili oštećene.
 • Nemojte ponovo koristiti istu traku.
 • Ukoliko su rezultati ispod 50 mg / dl (2,8  mmol/ l) ili iznad 250 mg / dl (13,9 mmol/l), uradite test kontrolnim rastvorom da biste se uverili da aparat ispravno funkcioniše, a zatim ponovite testiranje iz jagodice prsta. Ukoliko je rezultat još uvek veoma nizak ili visok, odmah se obratite lekaru.
 • Ukoliko imate simptome koji nisu u skladu sa rezultatima merenja, a eliminisali ste uobičajene greške u postupku koje su opisane u uputstvu za rukovanje, odmah se obratite lekaru.
 • Nikada ne pravite značajne izmene u načinu lečenja dijabetesa i nikada ne ignorišite simptome bez konsultacija sa svojim lekarom.
 • Aparat i trake su konstruisane za upotrebu u temperaturnom opsegu od 10°C do 40°C (50°F do 104°F).
 • Netačni rezultati se mogu javiti kod veoma hipotenzivnih osoba ili pacijenata u šoku. Veoma niski netačni rezultati se mogu javiti kod osoba u hiperglikemičnom-hiperosmolarnom stanju, sa ili bez ketoze.
 • Nemojte testirati kritično obolele pacijente.
 • Netačni rezultati se mogu javiti kod osoba koje su dehidrirale.

Čuvanje i rukovanje

 • Uvek dobro zatvorite poklopac bočice posle uzimanja test trake. Time čuvate trake od uticaja vlage i direktnih sunčevih zraka.
 • Test trake čuvajte na temperaturama od 4°C do 30°C (39°F do 86°F). Ne zamrzavajte.
 • Ne izlažite ih direktnom sunčevom svetlu.
 • Kada se čuvaju na odgovarajući način, neotvorene test trake su upotrebljive do datuma isteka roka trajanja koji je odštampan na bočici.
 • Važnost je DO ISTEKA navedenog meseca
 • Trake upotrebite u roku od 6 meseci od dana prvog otvaranja bočice.
 • Ne rukujte test trakama vlažnim ili prljavim rukama.
 • Iskorišćene trake su biološki opasan materijal i mogu preneti bolest putem krvi. Odložite ih u skladu sa lokalnim pozitivnim zakonskim propisima da ne bi došlo do povreda ili kontaminacije.

Uzimanje uzorka i priprema

Može se koristiti samo sveža krv uzeta iz jagodice prsta. Mogu se koristiti heparin ili natrijum EDTA test tube. Plazmu ili serum ne treba koristiti. Merenje se mora obaviti u roku od 15 minuta pošto je uzorak krvi uzet. Fluoridna zaštitna sredstva se moraju izbeći.

Očekivane vrednosti

Konsultujte se sa Vašim lekarom radi određivanja ciljanog raspona vrednosti glukoze u krvi.

Kontrola kvaliteta

Uradite kontrolu kvaliteta pomoću kontrolnih rastvora nivoa 1 i 2 u sledećim slučajevima:

 • kada se dobijeni rezultati ne slažu sa Vašim realnim zdravstvenim stanjem,
 • najmanje jedanput sedmično da biste proverili da li aparat i test trake dobro funkcionišu,
 • kada su test trake bile čuvane izvan temperaturnog opsega i opsega vlažnosti preporučenih za njihovo čuvanje,
 • kada prvi put koristite GlucoSure AutoCode aparat,
 • svaki put kada otvorite novu kutiju test traka,
 • da bi ste vežbali tehniku merenja,
 • ako ispustite aparat.

Koristite samo Contrex™Plus III kontrolni rastvor. Trebalo bi da dobijete test rezultate čije se vrednosti nalaze u okviru opsega odštampanih na bočici test traka. Ukoliko su rezultati van opsega, ponovite test. Rezultati mogu biti van opsega u sledećim slučajevima:

 • greška u testiranju kontrolnim rastvorom,
 • kontrolni rastvor je kontaminiran ili mu je istekao rok upotrebe,
 • test traka je oštećena,
 • aparat je neispravan.

Ako su test rezultati i dalje van potrebnog opsega, kontaktirajte PRIZMINOG predstavnika.

Rešavanje problema

 • Proverite da li je istekao rok trajanja traka.
 • Proverite da li je kap krvi potpuno popunila zonu reakcije. Ukoliko nema dovoljno krvi na zoni reakcije, na ekranu će se pojaviti poruka „Err4”. NEMOJTE dodavati još jednu kap krvi. Bacite tu test traku i ponovite merenje sa novom test trakom.
 • Proverite ispravnost aparata pomoću testa sa kontrolnim rastvorom.
 • Pogledajte odeljak „Rešavanje problema” u uputstvu za upotrebu aparata.

Ukoliko niste u mogućnosti da otklonite problem, obratite se ovlašćenom prodavcu.

Ograničenja

 • NE KORISTITE uzorke seruma ili plazme.
 • NE KORISTITE za testiranje kod novorođenčadi.
 • NE KORISTITE vensku ili arterijsku krv za merenje.
 • Nadmorska visina do 3150 metara (10335 stopa) neće uticati na rezultate merenja.
 • Raspon hematokrita: 35-50 %.
 • Nivo methyl dope iznad 3 mg / dl može uzrokovati netačan rezultat (terapijska koncentracija: 1-7,5 mg / dl).
 • Nivo tolazamida iznad 13,3 mg / dl može uzrokovati netačan rezultat (terapijska koncentracija: 23 mg / dl).
 • Nivo askorbinske kiseline iznad 2,63 mg / dl može uzrokovati netačan rezultat (terapijska koncentracija: 0,4-2 mg / dl).
 • Nivo acetaminofena iznad 6,25 mg / dl može uzrokovati netačan rezultat (terapijska koncentracija: 1-3 mg / dl).
 • Nivo mokraćne kiseline iznad 11 mg / dl može uzrokovati netačan rezultat (fiziološka koncentracija: 2,5-8 mg / dl).
 • Nivo holesterola iznad 210 mg / dl može uzrokovati netačan rezultat (fiziološka koncentracija: 114-201 mg / dl).