Lekovi · May 5, 2023

lek

Hrana za posebne medicinske namene emulzija plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml

hrana za posebne medicinske namene emulzija plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml

Zaštićeno ime leka: FREBINI ENERGY DRINK Banana

Fresenius Kabi Deutschland GmBH, Nemačka

DDD: –

Indikacija: 1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84).
2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja.
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.