Lekovi · May 5, 2023

lek

Hrana za posebne medicinske namene rastvor za enteralnu ishranu bočica, 200 ml (1,5 kcal/ml)

hrana za posebne medicinske namene rastvor za enteralnu ishranu bočica, 200 ml (1,5 kcal/ml)

Zaštićeno ime leka: NUTRINIDRINK MF CHOCOLATE

N.V.Nutricia, Holandija

DDD: –

Indikacija: Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84).

Napomena o leku: Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.