Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Hrana za posebne medicinske namene prah limenka, 400 g

hrana za posebne medicinske namene prah limenka, 400 g

Zaštićeno ime leka: NEOCATE LCP

SHS International Ltd., Velika Britanija

DDD: –

Indikacija: 1. Intolerancija proteina kravljeg mleka
2. Multipla alergija na hranu

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.