Mediko

Lekovi · May 5, 2023

injekcija

Insulin glargin rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100i.j./ml)

insulin glargin rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100i.j./ml)

Zaštićeno ime leka: SEMGLEE

MC Dermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin, Irska

DDD: 40 i.j

Indikacija:

Napomena o leku: 1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije ( glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
– podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
– podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
– podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.