Mediko

Lekovi · May 5, 2023

injekcija

Insulin detemir rastvor za injekciju pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./1 ml )

insulin detemir rastvor za injekciju pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./1 ml )

Zaštićeno ime leka: LEVEMIR FLEXPEN

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S, Danska; Francuska

DDD: 40 j.

Indikacija:

Napomena o leku: 1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije ( glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
– podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
– podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
– podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.