Lekovi · May 5, 2023

lek

Megestrol oralna suspenzija boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)

megestrol oralna suspenzija boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)

Zaštićeno ime leka: MEGACE

Andersonbrecon (UK) Ltd.;
PharmaSwiss d.o.o. Ljubljana, Velika Britanija;
Slovenija

DDD: 160 mg

Indikacija: Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).
Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.

Napomena o leku: