Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Megestrol tableta bočica, 30 po 160 mg

megestrol tableta bočica, 30 po 160 mg

Zaštićeno ime leka: MEGACE

Haupt Pharma Amareg GmbH;
PharmaSwiss d.o.o., Nemačka;
Slovenija

DDD: 160 mg

Indikacija: Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).
Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.

Napomena o leku: